PL EN


2014 | 33 |
Article title

Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca, umożliwiająca zaspokojenie wielu potrzeb społecznych, ma różnorakie znaczeniedla człowieka. Ponieważ jej brak powoduje konsekwencje ekonomiczne, społeczne i psychologiczne, sprzyja to separacji społecznej, samotności i ograniczeniu kontaktów do osób z najbliższego otoczenia. Praca towarzyszyła karze więzienia od niepamiętnych czasów i w zależności od funkcji przypisanej kary nabierała różnego znaczenia. Można przypisać jej funkcję odwetową, praktyczną i wychowawczą. Praca traktowana jako środek wpływu na skazanego powinna być odpowiednio opłacana, społecznie użyteczna, twórcza, dobrowolna, zgodna z zainteresowaniami, możliwościami i wykształceniem skazanego, powinna zapewnić mu możliwość odniesienia sukcesu, wygranej, rozszerzać kwalifikacje, nauczyć dyscypliny, odpowiedzialności i poszanowania pieniędzy. Ważne jest także, aby sprzyjała połączeniu pozytywnych względów społecznych co do charakteru zadania i aby jej organizacja wzięła pod uwagę w miarę możliwości podstawowe prawa pracowników. Badania przedstawione w artykule pokazały, że skazani chcą pracować, ale nie mają takich możliwości z powodu bezrobocia. Często wszakże traktują pracę instrumentalnie jko sposób poprawy swej sytuacji, co nie sprzyja osiąganiu efektów wychowawczych.
EN
The work, making possible the satisfaction of many human needs, has for the man themanifold meaning. Because her lack causes consequences economic, social and psychological, favors to the social separation, to the loneliness and the limitation of contacts to persons from the immediate family. The work accompanied from time immemorial to the imprisonment and in the dependence from the function to credited punishment she gathered the different meaning. One can her so credit the function retaliatory, practical and educational. The work, treated as the centre of the influence on convicted should be adequately stipendiary, useful socially, creative, voluntary, conforming with interests, possibilities, an education of the prisoner, should assure to him the possibility of the carriage of successes, winnings and extending of professional qualifications, teach disciplines, the responsibility and the respect ofmoney. Important also this is, so that she favor to linking of affirmative social accounts about assignment character and her organization took into account in due measure possibilitiesfundamental rights workers. Research presented in the article showed that prisoners wanted to work, but have not such possibility on account unemployment’s. Often they treat however the work instrumentally, as the manner on the improvement of their own situation in, what does not make for attaining of educational effects.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
  • Dobrowolska D. (1974). Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN , Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • Gajdus D., Gronowska B. (1998). Europejskie standardy traktowania więźniów. Wyd. TNOIK , Toruń.
  • Górski S. (1985). Metodyka resocjalizacyjna. IW ZZ , Warszawa.
  • Kosewski M. (1985). Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. PW Wiedza Powszechna, Warszawa.
  • Peyrefitte A. (1987). Wymiar sprawiedliwości: między ideałem a rzeczywistością. PWN, Warszawa.
  • Rejman J. (2000). System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych. Model organizacji i resocjalizacji. Wyd. WSP , Rzeszów.
  • Roczna informacja statystyczna za rok 2012. Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd SW, Warszawa. http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2012.pdf (dostęp: 5.02.2014).
  • Szymanowska A. (2003). Więzienie i co dalej. Wyd. „Żak”, Warszawa.
  • Szymanowski T. (1984). Praca więźniów w świetle danych empirycznych. W: B. Hołyst (red.). Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce. Wyd. Prawnicze, Warszawa.
  • Tyszka Z. (1974). Socjologia rodziny. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.