PL EN


2014 | 33 |
Article title

Kształtowanie aspiracji edukacyjnych i życiowych nieletnich skierowanych do schroniska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem głównym prezentowanego artykułu była próba ukazania aspiracji edukacyjnychi życiowych młodzieży skierowanej do schroniska dla nieletnich. Badaniami objęto 30wychowanków przebywających w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. W celach diagnostycznych zastosowano specjalnie skonstruowany kwestionariusz ankiety składający się z wystandaryzowanych pytań, pogrupowanych w trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył oceny jakości życia osobistego badanych nieletnich, drugi oceny rodzajów i zakresów aspiracyjnych badanych nieletnich. Trzeci poświęcony był ocenie zmian w aspiracjach edukacyjnych i życiowych nieletnich ich samooceny przed umieszczeniem w schronisku i po orzeczeniu środka zapobiegawczego.
EN
The main objective of the present article was to try to show the educational and lifeaspirations of juveniles assigned to a juvenile detention home. The study covered 30 juveniles committed to the Dominów Juvenile Detention Home. For diagnostic purposes, a specially constructed survey questionnaire was used, consisting of standardized questions divided into three the matic modules. The first assessed the quality of personal life of the juveniles surveyed, and the second assessed the types and ranges of aspirations of the studied juveniles. The third module was intended to evaluate changes in the educational and life aspirations of the juveniles, theirself-assessment before being committed to the juvenile detention home and after the preventive measure was decided.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Czerwińska-Jasiewicz M. (2010). Cele i plany życiowe młodzieży w kontekście rozwoju
 • orientacji przyszłościowej. W: B. Dymara (red.). Dziecko w świecie marzeń.
 • Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Ekiel J., Jaroszyński J., Ostaszewska J. (1995). Mały słownik psychologiczny.
 • Janowski A. (1977). Aspiracje młodzieży szkół średnich. PWN, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1976). Koncepcje psychologiczne człowieka. PWN, Warszawa.
 • Kupczyk J. (1978). Uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży w starszym wieku szkolnym. Wyd. Nauk. UA M, Poznań.
 • Lalak D., Pilch T. (1989). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalizacyjnej. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Maslow A. (1986). W stronę psychologii istnienia. „Rebis”, Warszawa.
 • Miller W. R . (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyd. Parpamedia, Warszawa.
 • Nowak D. (2001). Młodzież w świetle wyboru drogi życiowej. „Wychowanie na co dzień”, nr 3.
 • Ostrowska K. (2005). Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych,. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.
 • Pawłowska, R. Jundziłł E. (2001). Aspiracje życiowe współczesnej młodzieży licealnej w aspekcie przemian ustrojowych i środowiska rodzinnego. W: T. Sołtysiak, M. Karwatowska (red.). Polska młodzież – zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Bydgoszcz.
 • Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Praisse P. (1960). Podręcznik do ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej. PWN, Warszawa.
 • Rejkowski J. (1997). Z zagadnień psychologii motywacji. PWE, Warszawa.
 • Reykowski J. (1975). Teoria motywacji a zarządzanie. PWE, Warszawa.
 • Skorny Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Skorny Z. (1970). Poziom aspiracji i jego determinanty. „Przegląd Psychologiczny”, nr 20.
 • Syrek E. (1986). Aspiracje młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyd. UŚ , Katowice.
 • Szewczuk W. (red.) (1985). Słownik Psychologiczny. „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Tyszkowa M. (1972). Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży. „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Wawrzak-Gazda A. (2012). Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.