PL EN


2014 | 33 |
Article title

Rola pedagogów specjalnych w motywowaniu do samowychowania młodzieży z niepełnosprawnością i młodzieży niedostosowanej społecznie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy wybranych zasobów osobistych i kompetencji zawodowych pedagogów specjalnych, niezbędnych w procesie motywowania podopiecznych niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie do samowychowania. Przedstawione informacje są unikalne na tle dotychczasowych, jednostronnych analiz poświeconych powinnościom pedagogów specjalnych w zakresie wspomagania zdolności samorozwojowych wychowanków. W procesie motywowania podopiecznych do samorealizacji konieczne jest rozwijanie poczucia własnej wartości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W zaprezentowanych rozważaniach uwzględniono założenia psychologii humanistycznej i transgresyjnej koncepcji rozwoju człowieka.
EN
The article analyzes selected individual resources and professional competencies ofspecial education teachers that are indispensable in the process of motivating disabled andsocially maladjusted pupils for self-education. The presented information is unique as compared with the existing, one-sided analyses devoted to the duties of special education teachers in supporting the self-development capabilities of pupils. In the process of motivating pupils for self-realization it is necessary to develop the self-esteem and the feeling of development needs of the pupils, and to prepare them to function in society on their own. The presented discussion takes into account the assumptions of humanist psychology and the transgressive concept of human development.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
References
 • Baley S. (1946). Drogi samopoznania. Wiedza, Zawód, Kultura, Warszawa.
 • Gasik J. (2010). Pedagog specjalny w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa,.
 • Hiszpańska B. (201). Prawda u podstaw samowychowania. Tow. Nauk. KU L, Lublin.
 • Jankowski D. (1999). Autoedukacja wyzwaniem współczesności. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Kocuj M. (2008). Pedagog specjalny we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. W: Z. Palak, A. Bujnowska (red.). Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Wyd. UMCS , Lublin.
 • Kozaczuk F., Urban B. (red.) (1997). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. WSP , Rzeszów.
 • Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1997). Transgresja i kultura. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Łukasiewicz W. (2000). Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 • Matwijów B. (1994). Kształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku. Wyd. UJ, Kraków.
 • Moleda J., Mirosław K. (2010). Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. MEN , Warszawa.
 • Obuchowska I. (2007). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. PWN, Warszawa.
 • Okoń W. (1975). Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. PWN, Warszawa.
 • Opora R. (2010). Resocjalizacja. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Palka S. (2006). Metodologia, Badania, Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 • Sidor B. (2009). Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością umysłową. W: A. Klinik (red.). Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Wojciechowski B. (2007). Niepełnosprawność. Rodzina. Dostanie. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Wyczesany J., Mikruta A. (red.) (2002). Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych. pdf (dostęp: 09.11.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.