PL EN


2014 | 33 |
Article title

Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refl eksji przyszłych pedagogów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie autorytetu jest szczególnie ważne we współczesnym wielokulturowym świeciez powodu kryzysu wartości autorytetów a także pustki emocjonalnej i zamętu odczuwanychprzez młodzież. „Globalni nastolatkowie” potrzebują silnych autorytetów dających poczuciebezpieczeństwa i przynależności, a także potrafiących nauczyć ich dokonywania wyborówi ponoszenia za nie odpowiedzialności. Autorytety są szczególnie potrzebne w wychowaniui resocjalizacji, ponieważ skuteczność tych procesów zależy od autorytetu pedagoga.Zgodnie z tym w badaniach przedstawionych w niniejszym artykule autor próbował zidentyfikowaći przeanalizować w kontekście edukacji refleksje przyszłych pedagogów na temat autorytetu. Analiza odpowiedzi badanych studentów ujawniła, w jaki sposób rozumieją  oni sens i rolę autorytetu w procesie wychowania i resocjalizacji i jak postrzegają warunki budowania autorytetu i jego upadku.
EN
The concept of authority is especially important in contemporary multicultural world, because of crisis of values and authorities, and also emotional emptiness and confusion felt by young people. “Global teenagers” need strong authorities who can give them sense of safety and belonging, and also can teach them to make choices and bear responsibility for them. The authorities are especially needed in upbringing and resocialization, because the effectiveness of these processes depends on educators’ authority. According to this, in presented in this article research, the author has tried to identify and analyse in context of education, future pedagogues’ reflections about the authority. The analysis of tested students’ answers has revealed how they understand a sense and role of the authority in upbringing and resocialization process and how they perceive conditions of authority’s building and fall.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Bobrowski T. (2005). Postrzeganie autorytetu wychowawcy przez starszych podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miast Zagłębia i okolic. „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 28–29.
 • Czas, by wychowywać. (2006). „Ślady”, R. XV, nr 3.
 • Górski S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Wyd. CRZZ , Warszawa.
 • Gurycka A. (1990). Błąd w wychowaniu. WSiP, Warszawa.
 • Karłyk-Ćwik A. (2009). Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. W. E . Akapit, Toruń.
 • Karłyk-Ćwik A. (1994). Quo vadis nauczycielu? Czyli o błędnych sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych. „Wychowanie na Co Dzień”, nr 9 (204).
 • Machel H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wyd. UG , Gdańsk.
 • Machel H. (2008). Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.). Resocjalizacja, t. 2. PWN. Pedagogium, Warszawa.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza, t. 1. PWN, Warszawa.
 • Rynio A. (2009). Wychowanie z udziałem mistrzów jako antidotum na kryzys i wyuczoną bezradność. W: B. Piątkowska (red.). Czas na wychowanie. Głównie konteksty i uwarunkowania. Wyd. PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Stoner J. A . F., Wankel C. (1994). Kierowanie. PWN, Warszawa.
 • Valisowa A. (2001). Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu, W: B. Śliwerski (red.). Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Węgliński A. (2000). Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Wyd. UMCS , Lublin.
 • Zimbardo Ph. G., Ruch F. L. (1994). Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.