PL EN


2014 | 33 |
Article title

Motywowanie skazanych z problemem alkoholowym do samowychowania w warunkach wolności dozorowanej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article assesses the methods of educational treatment by community probation officers in their work with alcohol-abusing probationers. The theoretical introduction contains a brief analysis of the mixed model of judicial supervision concerning adults and the determinants of resocializing effects in the work with persons in whom criminal deviation combines with risk factors and disorders associated with the alcohol problem. The presented information is unique as compared with the one-sided analyses of the work of probation officers chiefly based on the assessment of their own records of activities. The efficacy of the probation officers cases largely depends on his/her commitment to the rehabilitation process, the manner of treatment of those under supervision, and on his/her subjective feeling of being overstrained in the mental and physiological sense.
PL
W artykule dokonano oceny sposobów wywierania wpływu wychowawczego kuratorów sądowych w pracy z dozorowanymi uzależnionymi od alkoholu. Wprowadzenie teoretyczne zawiera krótką analizę mieszanego modelu kurateli sądowej dla dorosłych i uwarunkowań oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy z osobami, u których na wykolejenie przestępcze nakładają się czynniki ryzyka i zaburzenia związane z problemem alkoholowym. Przedstawione informacje są unikalne na tle dotychczasowych, jednostronnych analiz pracy kuratorów sądowych, opartych głównie na ocenie zapisów czynności wytwarzanych przez samych kuratorów. Efektywność prowadzonych przez kuratorów dozorów zależy w dużym stopniu od zaangażowania w proces resocjalizacji, sposobu traktowania podopiecznych, a także subiektywnego poczucia obciążenia w sensie psychicznym i fizjologicznym.
Keywords
PL
 
EN
 
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Bałandynowicz A. (1996). Probacja. Wychowanie do wolności. Grodzisk Mazowiecki.
 • Bałandynowicz A. (2009). Integracja skazanych w systemie penitencjarnym w warunkach powrotu do społeczeństwa. W: A. Fidelus (red.). W stronę readaptacji społecznej. Piotrków Trybunalski.
 • Bałandynowicza A. (2006). System probacji jako propozycja humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego karania przestępców. W: R. Kościelaka (red.). Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej. Słupsk.
 • Dąbrowski Z. (1975). Trud istnienia. Warszawa.
 • Dubois B. L., Miley K. K . (2005). Social Work: An Empowering Profession. Pearson, Bostons, s. 208.
 • Dudzikowej M. (1993). Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki. Warszawa.
 • Garwin B. A ., Seabury Ch. D. (1998). Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. Katowice.
 • Grzegorzewska M. (1989). Wybór pism. Warszawa.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1978). Samorealizacja – samowychowania. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, nr 1.
 • Jundził I. (1975). Aktywizacja wychowawcza młodzieży. Warszawa.
 • Kalinowski M. (1990). Nadzór kuratora sądowego — formą wychowania resocjalizacyjnego. W: K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, Warszawa.
 • Kalinowski M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa.
 • Kamiński A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa.
 • Lalak D. (1995). Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków. W: T. Pilch i L. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa.
 • Łobocki M. (1994). Wychowanie w świetle psychologii humanistycznej. W: M. Łobocki (red.). Psychologia humanistyczna a wychowanie. Lublin.
 • Maslow A. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa.
 • Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień teoria i praktyka instytut psychologii zdrowia. Warszawa
 • Mikołajewicz W. (1995). Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Warszawa.
 • Miller W. R . (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Warszawa.
 • Miller W. R ., Rollnick S. (1991). Motivational Interviewing. New York.
 • Mościcka L. (1986). Resocjalizacja osób uzależnionych od alkoholu. W: I. Wald. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa.
 • Ostrihanska Z., Greczuszkin A. (2006). Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Lublin.
 • Paszkiewicz A. (2006). Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego. Lublin.
 • Pietrasiński Z. (1988). Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa.
 • Porowski M., (2007). Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej. W: E. Bielecka (red.). Profilaktyka i adaptacja społeczna. Białystok.
 • Prochaska J. O ., DiClemente C. C . (1992). Transtheoretical therapy. Toward a comprehensive a more integrative model of change. „Psychotherapy: Theory, Research, and Practice”, nr 19.
 • Pytka L. (2008). Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. „Opieka–Wychowanie– Terapia”, nr 3–4.
 • Robertis C. (1996). Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice.
 • Rogers C. R . (1957). The necessary and sufflcient conditions of therapeutic personality change. „Journal of Consulting Psychology”, 21.
 • Rogers C. R . (2002). Sposób bycia. Poznań.
 • Rogers C. R . (1980). W kierunku twórczości. W: Z. Siwek, D. Zarębska-Piotrowska. Psychologia twórczości. Wybór tekstów. Kraków.
 • Rozporządzenie MS w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 26 lutego 2013 r., poz. 335.
 • Skidmore R. A ., Thackeray M. G . (1998). Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice.
 • Śliwerski B. (2000). O istocie samowychowania. W: B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwierski (red.). Pedagogiczne drogowskazy. Kraków.
 • Utrat-Milecki J. (2010). Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa. Warszawa.
 • Ward D., Scott J., Lacey M. (2002). Probation: Working for Justice, Oxford University Press, New York.
 • Węgliński A. (2013). Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych niezbędne w pracy z osobą dozorowaną z problemem alkoholowym. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXII .
 • Węgliński A. (2012). Styl oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w pracy z dozorowanymi z problemem alkoholowym. W: B. Urban, M. Konopczyński (red.). Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków.
 • Witkowska-Paleń A. (2008). Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Stalowa Wola.
 • Wójcik D. i in. (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa.
 • Wraith M. (2005). Przywracając szacunek sprawiedliwości. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.