PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Równi czy różni? Współczesne dylematy edukacji dziecka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pilna potrzeba zmiany współczesnej szkoły jest przedmiotem debat podejmowanych w gronie pedagogów, ekspertów z innych dziedzin wiedzy oraz rodziców. Autorka, odwołując się do dwóch kategorii: równości i różnicy, zwraca uwagę na potrzebę podmiotowego i spersonalizowanego podejścia do edukacji dziecka, aby mogło rozwijać indywidualne i społeczne kompetencje potrzebne do życia w demokratycznym społeczeństwie i udziału w gospodarce opartej na wiedzy. Jej zdaniem niezbędne jest w Polsce zbudowanie edukacji elastycznej, odejście od powielania jednakowych wzorów wymagań i wzorów osobowych, „produkcji identycznej wiedzy”, a raczej nastawienie na program spersonalizowany, maksymalizujący indywidualne możliwości, ale przy tworzeniu warunków do wspólnego działania, konstruowanie znaczeń i rozwijania relacji społecznych itp.
EN
The urgent need of change in the contemporary school is the subject of debate, which is undertaken among teachers, experts in other fields of science, and parents. Referring to two categories: equality and difference, the author draws attention to the need of subjective and personalized approach to education of the child, so that the child can develop personal and social competencies useful for living in a democratic society and for participating in the knowledge-based economy. In the author’s opinion, it is necessary to build in Poland a flexible education, which abandons the methods based on duplication of identical rules of requirements and personal model, and „production of identical knowledge”, focusing rather on the individual program, which maximizes personal abilities, but also creating conditions for complex actions, oriented towards meaningful development of social relations development.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
 • Adamek I., Bałachowicz J. (2013). Kompetencje kreatywne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Apple M. W. (2013). Can Education Change Society?. Routledge Taylor & Francis Group, New York – London.
 • Artykuł 28 Konwencji o Prawach Dziecka. W: S. Hart, C. P. Cohen, M. F. Erickson, M. Flekkoy. Prawa dzieci w edukacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Wyd. WSP TWP, Warszawa.
 • Bartkowski J. (2012). Najnowsze trendy społeczne a teoria uwarstwienia. W: A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.). Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Boni M. (red.) (2011). Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J-C. (2006). Reprodukcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castalls M., Himanen P. (2009). Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Domański H. (2005). Struktura społeczna. Warszawa.
 • Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Hessen S. (1947). Struktura i treść szkoły współczesnej. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Klus-Stańska D, Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2000). Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej. W: Z. Kwieciński (red.). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. IBE, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2002). Wykluczanie. UMK, Toruń.
 • Kwieciński Z. (2013). Edukacja – do naprawy. „Akademia” 1 (33).
 • Lewowicki T. (1977). Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. PWN, Warszawa.
 • Potulicka E, Rutkowiak J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szymański M. J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (2001). Edukacja pod prąd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Touraine A. (2007). Myśleć inaczej. PIW, Warszawa.
 • Touraine A. (2013). Po kryzysie. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wielecki K. (2010). Wprowadzenie. W: K. Wielecki (red.).
 • Wybrane problemy demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Żytko M., Morawska B., Dąbrowski M. (red.) (2012). Uczeń, szkoła, dom. Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.