PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem gotowości szkolnej dzieci polskich zajmuje sporo miejsca w społecznych debatach. Jest to związane z ogromną zmianą w systemie edukacji, polegającą na obniżeniu progu obowiązku szkolnego. Od września 2014 roku po raz pierwszy obowiązkowo poszły do szkoły polskie dzieci sześcioletnie. Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci 5-letnie wydaje się zatem niezwykle istotne przed rozpoczęciem edukacji szkolnej w wieku lat sześciu. W badaniach własnych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy badane 5-latki są gotowe do rozpoczęcia edukacji matematycznej? Poziom ich kompetencji arytmetycznych oceniano przy użyciu Skali LPC6 (Oszwa 2005). Składa się ona z 3 części i 36 stwierdzeń, odnoszących się do zdolności posługiwania się liczbami, orientacji w czasie i przestrzeni. Badane były dzieci pięcioletnie (n=30) w grupie docelowej oraz sześcioletnie (n=30), które stanowiły grupę kontrolną. Otrzymane rezultaty nie ujawniły istotnych statystycznie różnic między dwiema porównywanymi grupami. Uzyskane wyniki pozwalają zatem sądzić, że badane dzieci 5-letnie osiągnęły gotowość do rozpoczęcia edukacji matematycznej w szkole podstawowej.
EN
The problem of school readiness of Polish children takes up lots of space in social debates. This has been associated with big changes in the national curriculum, and lowering the school start threshold. It is the first time that going to school at the age of 6 will be made compulsory in September 2014. It seems to be very important to assess the school readiness of 5-year-old children from the perspective of primary school beginning at the age of 6. There was an attempt in the research to answer the question whether 5-year-old children were ready to start their mathematical school education. Their level of mathematical competences was assessed using the Scale LPC6 (Oszwa 2005). It consisted of 3 parts and 36 items, referring to the ability to use numbers, to be oriented in time and in space. The subjects were 5-year-olds in the target group (n=30) and 6-year-olds in the control group (n=30). The attained results did not indicate relevant statistical differences between two groups of subjects. The level of mathematical competences of 5-year-old children was equally high as that one of 6-year-old subjects. The obtained data permit a conclusion that the assessed 5-year-old subjects were ready to start their mathematical education at school.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
 • Bonny J., Lourenco S. (2013). The approximate number system and its relation to early math achievement: Evidence from the preschool years. „Journal of Experimental Child Psychology” 114, 3, s. 375–388.
 • Brzezińska A. (2002). Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. „Biuletyn Informacyjny PTD” 23, s. 38–48.
 • Caliskan D., Nuray A. (2012). Harmony between Turkish early childhood and primary mathematics education standards. „Educational Sciences: Theory and Practice” 12, 3, s. 2280–2285.
 • Dąbrowski M., Kalinowska A. (2009). Umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią. W: M. Dąbrowski (red.). Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych. CKE, Warszawa, s. 87–158.
 • Dąbrowski M., Wiatrak E. (2012). Umiejętności matematyczne trzecioklasistów. W: A. Pregler, E. Wiatrak (red.). Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport z badania OBUT. CKE, Warszawa, s. 8–84.
 • Dąbrowski M., Żytko M. (2007). Umiejętności językowe i matematyczne uczniów kończących klasę trzecią. W: M. Dąbrowski., M. Żytko (red.). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowe. Cz. I: Raport z badania ilościowego. CKE, Warszawa, s. 12–109.
 • Duncan G., Dowsett C., Claessens A., Magnuson K., Huston A., Klebanov P., Pagani L., Feinstein L., Engel M., Brooks-Gunn J., Sexton H., Duckworth K., Japel C. (2008). School readiness and later achievement. „Developmental Psychology” 44, 1, s. 232.
 • Duncan G., Dowsett C., Claessens A., Magnuson K., Huston A., Klebanov P., Pagani L., Feinstein L., Engel M., Brooks-Gunn J., Sexton H., Duckworth K., Japel C. (2007). School readiness and later achievement. „Developmental Psychology” 43, 6, s. 1428–1446.
 • Fisher P., Dobbs-Oates J., Doctoroff G., Arnold D. (2012). Early math interest and the development of math skills. „Journal of Educational Psychology” 104, 3,
 • s. 673–681.
 • Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej-podręcznik. Doradca nauczyciela sześciolatków. CMPPP, Warszawa.
 • Grissmer D., Grimm, K., Aiyer S., Murrah W., Steele J. (2010). Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators. „Developmental Psychology”, Special Section: The Value of Reanalysis and Replication: A Consideration of School Readiness, 46, 5, s. 1008–1017.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. WSiP, Warszawa.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2012). O dzieciach matematycznie uzdolnionych: książka dla rodziców i nauczycieli. Nowa Era, Warszawa.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009). Główne grzechy przedszkolnej i szkolnej edukacji matematycznej. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (1994). Adaptacja szkolna siedmiolatków. WSiP, Warszawa.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa.
 • Kurdek L., Sinclair R. (2000). Psychological, family, and peer predictors of academic outcomes in first- through fifth-grade children. „Journal of Educational Psychology”, 92, 3, s. 449–457.
 • Libertus M., Feigenson L., Halberda J. (2013). Is approximate number precision a stable predictor of math ability? „Learning and Individual Differences” 25, s. 126–133.
 • Oszwa U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Doradca nauczyciela sześciolatków. CMPPP, Warszawa.
 • Oszwa U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Pagani L., Fitzpatrick C., Archambault I., Janosz M. (2010). School readiness and later achievement: A French Canadian replication and extension. „Developmental Psychology”, Special Section: The Value of Reanalysis and Replication: A Consideration of School Readiness, 46, 5, s. 984–994.
 • Wang A. H., Shen F., Byrnes J. P. (2013). Does the opportunity–propensity framework predict the early mathematics skills of low-income pre-kindergarten children? „Contemporary Educational Psychology” 38, 3, s. 259–270.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2015_34_2_167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.