PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim – w świetle badań empirycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartości są głównym czynnikiem ludzkich aspiracji i motywacji. Sprzyjają one także tworzeniu własnej tożsamości, która jest rozumiana jako zdolność działania i rozwiązywania problemów. To główne powody wiodącej roli wartości w życiu społecznym. Nie ma zgodności pomiędzy autorami w kwestii definiowania terminu „wartość”. Każdy z nich ma swój własny pomysł, jak opisywać to zagadnienie. Pomimo tych rozbieżności autorzy tego artykułu usiłują odnaleźć, ustalić wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Artykuł ten zawiera tylko wstępne wnioski zgodne z badaniami empirycznymi. Publikacja w pełni opisująca ten temat znajduje się w przygotowaniu. Ogólne wyniki badań pokazują, że wartości, które wyznają respondenci, są podobne do reszty populacji. Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu badanych studentów, zaś rodzice i dziadkowie mają największy wpływ na kształtowanie ich hierarchii wartości. Jednakże ponad wszystko nasi respondenci są przekonani, że zdolność polegania na sobie samym, własnych myślach i ideach jest najważniejszą wartością w dzisiejszym życiu.
EN
Values are the main factor of people’s aspirations and motivations. They are also favourable to creation of man’s self-identity, which is understood as a competence to acting and solving problems. These are the main reasons for values’ leading role in the social life. There is no consensus between authors how to define a value term. Each of them has his/her own idea for describing a value problem. Despite of these discrepancies, the authors of this article take an endeavour to search values preferred by students of the Faculty of Social Sciences of the Jan Kochanowski University’s Branch in Piotrków Trybunalski. This article contains only preliminary conclusions according to our empirical research. The fundamental elaboration is already being prepared. The general results of our research show that values preferred by our respondents are similar to the rest of population. The family is the most important value in our students’ lives. Parents and grandparents have the biggest influence on shaping their values hierarchy. But most of all, our respondents are convinced that being able to relay on oneself, own thoughts and ideas is the most important value in today’s life.
Keywords
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
References
 • Babbie E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa.
 • CBOS: Komunikat z badań BS /99/2010. (2010). Co jest ważne, co można a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Warszawa.
 • Ćwiek L. (2007). Wartości w wychowaniu. „Wychowawca” 12.
 • Felchner A., Gal K., Jakubczak-Krawczyńska K. (2014). Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski.
 • Gajda J. (2008). Wartość. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7. Warszawa.
 • Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa.
 • Jakubczak-Krawczyńska K. (2013). Rodzina jako źródło aspiracji edukacyjnych dzieci. W: H. Marzec, K. Szymczyk (red.). Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1. Piotrków Trybunalski.
 • Jedliński R. (2000). Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków.
 • Kloska G. (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa.
 • Korzeniowski K. (1993). Alienacja polityczna a uczestnictwo polityczne w warunkach transformacji systemu. W: J. Reykowski (red.). Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe – szkic z psychologii politycznej. Warszawa.
 • Krajewski W. (1996). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa.
 • Kutiak K. (2001). Świat uznanych wartości rodziny podkarpackiej wsi. W: H. Cudak, H. Marzec (red.). Współczesna rodzina polska, jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski.
 • Lutyński J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź.
 • Łobocki M. (1993). Pedagogika wobec wartości. W: B. Śliwerski (red.). Kontestacje pedagogiczne. Kraków.
 • Łobocki M. (2007). Wychowanie moralne. Kraków.
 • Łobocki M. (2010a). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
 • Łobocki M. (2010b). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.
 • Łuczak J. (2011). Rodzina – jej miejsce w hierarchii wartości. W: H. Marzec (red.). Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 1. Piotrków Trybunalski.
 • Matusewicz Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa.
 • Ostrowska U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika podstawy nauk o wychowaniu. T. 1. Gdańsk.
 • Skrzypniak R. (2013). Rodzina wartością w zmieniającej się cywilizacji – studium teoretyczne. W: H. Marzec, K. Szymczyk (red.). Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1. Piotrków Trybunalski.
 • Szmyd K. (2015). Niektóre dylematy pedagogiki i edukacji (perspektywa historyczna i stan współczesny). W: T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa (red.). W trosce o wychowanie. Lublin.
 • Świda-Zięba H. (1998). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa.
 • Wołosiuk B. (2010). Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej. Lublin.
 • Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (2011). Znaczenie wartości w wychowaniu. W: J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg. Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Lublin.
 • Ziółkowski M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Poznań.
 • Ziółkowski M. (2006). Zmiany systemu wartości. W: J. Wasilewski (red.). Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika przemian. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.