PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Wartości życiowe studentów wychowania fizycznego jako element ich kompetencji wychowawczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań, określające, kim jesteśmy, sposób, w jaki żyjemy, i nasze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Każdy człowiek potrzebuje w swoim codziennym życiu drogowskazu w postaci określonego systemu norm i zasad postępowania zwanych wartościami, które sprzyjają rozwojowi, a jednocześnie chronią przed błędnymi postawami. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają kompetencje wychowawcze nauczyciela, który obok zadań dydaktycznych czy organizacyjnych powinien stać się jednostką rozwijającą osobowość młodego człowieka przez ukazywanie mu świata wartości. Celem przeprowadzonych badań było poznanie wartości preferowanych przez studentów wychowania fizycznego oraz ich celów i dążeń życiowych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Wartości Miltona Rokeacha oraz kwestionariusza ankiety własnej koncepcji. Wśród cenionych przez badanych wartości ostatecznych na czołowych miejscach znalazły się: zdrowie, dojrzała miłość i szacunek dla siebie. Wśród wartości instrumentalnych respondenci najwyżej lokowali: uczciwość, ambicje, gotowość kochania, odpowiedzialność, samodzielność i wytrwałość. Natomiast najważniejszymi celami i dążeniami życiowymi badanych były: zdrowie, wykonywanie satysfakcjonującej pracy i odwzajemniona miłość. Płeć i rok studiów różnicują w sposób istotny statystycznie więcej kategorii z grupy wartości ostatecznych niż wartości instrumentalnych.
EN
Values are standards of our thoughts, attitude and behaviour, defining who we are, the way we live and our functioning in interpersonal relations. Every man needs in his everyday life a signpost in the form of a specific system of standards and rules of conduct called values, which promote the development and, at the same time, protect against erroneous attitudes. In this situation, of particular importance are pedagogical competences of the teacher, who, besides educational and organizational tasks, should become a person who develops personality of a young man by teaching him values. Objective of the study was to investigate the value preferred by students of physical education and their goals and attitudes to life. The research was carried out by the diagnostic survey using the Milton Rokeach Scale Values and the questionnaire of our own design. Among the values cherished by the respondents, the final top positions were: health, mature love and respect for each other. Among the most highly rated values by the respondents there are honesty, ambition, willingness to love, responsibility, self-reliance and perseverance. Whereas the most important goals and aspirations in life among the respondents are: health, performing satisfactory work and reciprocated love.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Anasz W. (1995). Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne. Częstochowa.
 • Banach Cz. (1992). Edukacja szkolna wobec polskich wyzwań cywilizacyjnych. Budowa środków zaufania międzynarodowego zadaniem kultury. Opole.
 • Brzozowski P. (1989). Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha. W: R. Drwal (red.). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Lublin.
 • Dąbrowski K. (1979). Zdrowie psychiczne. Warszawa.
 • Gańczarczyk A. (1994). Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju. Katowice.
 • Jarmuła-Kliś T. (2001). Globalna kultura a wzory osobowości. W: W. Kojsa (red.). Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Cieszyn.
 • Kazubowska U. (2006). Nauczyciel wobec wyzwań przyszłości. W: E. Perzycka (red.). Nauczyciel jutra. Toruń.
 • Krasnodębska A. (1997). Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej. Opole.
 • Kwieciński Z. (1997). Zapętlenie kwestii edukacyjnej w sytuacji gwałtownej zmiany jej kontekstu. „Forum Oświatowe” 1–2.
 • Łobocki M. (2005). W trosce o skuteczne kształcenie pedagogiczne nauczycieli. W: W. Hoerner, M. Szymański (red.). Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa.
 • Maslow A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa.
 • Misztal M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa.
 • Ossowski S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła. T. 3. Warszawa.
 • Polak E. (2001). Procesy globalizacji a szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia. W: W. Kosaja (red.). Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Cieszyn.
 • Półturzycki J. (1997). Powrót do wartości i rekonstrukcja celów kształcenia. W: K. Rubacha (red.). Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje. Toruń.
 • Przecławska A., Rowicki L. (1997). Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku. Warszawa.
 • Sawczuk W. (2000). Nauki pedagogiczne wobec zmiany społecznej. W: U. Ostrowska (red.). Aspekty aksjologiczne w edukacji. Olsztyn.
 • Suchodolski B. (1997). Młodzież – młodość – sztuka. W: M. Tyszkowa (red.). Sztuka dla najmłodszych. Teoria – recepcja – oddziaływanie. Warszawa.
 • Talarczyk M. (2004). Znaczenie wartości. „Wychowawca” 5.
 • Znaniecki F. (1910). Zagadnienie wartości w filozofii. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.