PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Mistrz i Małgorzata źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czytanie utworów literackich daje możliwość poznania różnych kwestii związanych z własnym rozwojem, wzbogaca proces myślenia i przeżycia. To na gruncie przeżycia intelektualnego rozpoczyna się wychowawcze oddziaływanie literatury, która motywuje do przemyśleń i wartościowania. Metafory i symbole zawarte w tekście pozwalają na przeprowadzenie emocjonalnego wglądu w siebie i uświadomienie tego, co można zrobić. Pojawia się sugestia mentalna, a więc myśl, która prowadzi do zmiany danej postawy i przyjęcia nowych wartości. Proces wychowawczy w kształtowaniu wartości może być wspierany czytaniem literatury. Artykuł ukazuje możliwość poszerzania procesu wychowania przez czytanie i analizę książki Mistrz i Małgorzata.
EN
Reading literary works gives the opportunity to explore various issues related to one’s own development, enriches the process of thinking and experience. It is on the basis of intellectual experience where the educational impact of literature begins, motivating to reflection and evaluation. Metaphors and symbols in the text allow the performance of emotional insight in oneself and realization of what can be done. A mental suggestion appears which is a thought leading to a change in the attitudes and acceptance of new values. Educational process in shaping the values may be supported by reading literature. The article presents the opportunity to broaden the process of upbringing through reading and analysing the book The Master and Margarita.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa.
 • Bortnowski S. (2007). Jak literatura wychowuje. „Polonistyka” 8.
 • Brajnina B. J ., Dmitriewa A. N . (1966). Советские писатели. Автобиографии, Художественная литература. T. 3. Москва.
 • Brun B., Pederson E., Runberg M. (1995). Symbole dusz. Tłum. A. Hunce-Bednarska. Warszawa.
 • Buczyńska-Garewicz H. (1975). Uczucia i rozum w świecie wartości: z historii filozofii wartości. Wrocław.
 • Bułhakow M. A . (1987). Mistrz i Małgorzata. Tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski. Warszawa.
 • Cassirer E. (1971). Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska. Warszawa.
 • Drawicz A. (1990). Mistrz i diabeł: o Michale Bułhakowie. Kraków.
 • Dyczewski L. (1995). Kultura polska w procesie przemian. Lublin.
 • Edukacja – jest w niej ukryty skarb. (1998). Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku. Warszawa.
 • Fromm E. (1970). Ucieczka od wolności. Tłum. O. i A. Ziemilscy. Warszawa.
 • Gajda J. (1997). Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność. Lublin.
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1991). Zarys teorii literatury. Warszawa.
 • Gołaszewska M. (1977). Człowiek w zwierciadle sztuki: studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. Warszawa.
 • Gołaszewska M. (1994). Fascynacja złem: eseje z teorii wartości. Warszawa–Kraków.
 • Goriszowski W. (1973). Książka a wychowanie. Katowice.
 • Grądzka-Tys A., Grzegorczyk B. (2001). Walory dydaktyczno-wychowawcze lektur szkolnych i tekstów literackich oraz ich integrująca rola w edukacji wczesnoszkolnej. W: J. Kida (red.). Literatura i sztuka a wychowanie. Rzeszów.
 • Hartman N. (2004). Najważniejsze problemy etyki. „Znak” 11.
 • Hmplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów.
 • Jankowski K. (1975). Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa.
 • Kamiński S. (2006). Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości. W: S. Sawicki, W. Panas (red.). O wartościowaniu w badaniach literackich. Lublin.
 • Karwatowska M. (2010). Uczeń w świecie wartości. Lublin.
 • Kida J. (2001). Literatura piękna czynnikiem inspirującym wrażliwość moralną i estetyczną. W: Literatura i sztuka a wychowanie. Rzeszów.
 • Kloska G. (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa.
 • Koralewicz-Ziębik J. (2004). System wartości a struktura społeczna. Wrocław.
 • Korczak J. (1978). Pisma wybrane. T. 1. Warszawa.
 • Krasoń K. (2000). Rozumienie i wyjaśnianie przeżywanego tekstu a komunikacja metaforyczna w pracy z dzieckiem potrzebującym wsparcia. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju dziecka. Psychostymulacja i psychoreakcja. T. 2. Bydgoszcz.
 • Łosiew W. I ., Petelin W. W . (1989). Михаил Булгаков. Письма: жизнеописание в документах. Москва.
 • Misztal M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa.
 • Mysłakowski Z. (2005). Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa.
 • Nowicka-Kozioł M. (2007). Mądrość i głupota – refleksja nad sposobem dochodzenia do prawdy. W: M. Nowicka-Kozioł (red.). Człowiek, wartości, pedagogika. Kraków.
 • Okrasa M. (2011). Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. W: D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków.
 • Papuzińska J. (1996). Dziecko w świecie emocji literackich. Warszawa.
 • Pietrowski M. S . (2004). Mistrz i Miasto: kijowskie konteksty Michaiła Bułhakowa. Tłum. z jęz. ros. I. Kuźmina, A. Jezierska. Poznań.
 • Ruciński S. (2007). Problem wartości a ważność osoby. W: M. Nowicka-Kozioł (red.). Człowiek, wartości, pedagogika. Kraków.
 • Rumiński A. (2007). Od godności do zgodności człowieka. W: M. Nowicka-Kozioł (red.). Człowiek, wartości, pedagogika. Kraków.
 • Siemieńska R. (2007). Wartości i postawy warunkujące obecność kobiet na rynku pracy. W: R. Siemieńska (red.). Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Warszawa.
 • Skorny Z. (2000). Psychologia wychowawcza. Warszawa.
 • Starzec H. (1980). Wychowanie literackie. Warszawa.
 • Szmyd J. (1998). Charakter narodowy i duchowość wspólnoty: szkice teoretyczne. Kraków.
 • Szymański M. J . (2007). Edukacja jako wartość w warunkach gwałtownej zmiany społecznej. W: M. Nowicka-Kozioł (red.). Człowiek, wartości, pedagogika. Kraków.
 • Taylor Ch. (2001). Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. M. Gruszczyński. Warszawa.
 • Thomas W. I ., Znaniecki F. (2006). Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1. Warszawa.
 • Wiśniewski W. (2008). Wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego (przemiany w latach 1977–1988). „Studia Socjologiczne” 1.
 • Zemskaja E. A . (2004). Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. Языки славянской культуры.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, [online] http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1 (dostęp: 30.10.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.