PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Professionalism emphasizes the importance of specific and high competences. This approach also applies to modern teaching, as a professional teacher is primarily a competent one. The psycho-pedagogical literature names various competencies to be acquired and developed by teachers. The teacher’s diagnostic competence also can be frequently found in the classifications of teacher’s competences. In their daily didactic and pedagogic work, this competence enables teachers to timely notice any difficulties or talents children may show, as well as to identify their individual psycho-physical possibilities and recognize their education and development needs. The teacher’s diagnostic competence is necessary for optimal and efficient arranging of psycho-pedagogical assistance at school. An accurate diagnosis established by the child’s teachers allows them to determine more productive methods of work with the child, to help the child to reduce or eliminate his/her problems, as well as to increase his/her motivation to work. This article concerns the teacher’s diagnostic competence in the context of the psycho-pedagogical assistance students receive at school.
PL
Profesjonalizm przejawia się w posiadaniu określonych cech i wysokich kompetencji. Podejście takie odnosi się również do współczesnego nauczyciela. Profesjonalny nauczyciel to przede wszystkim kompetentny nauczyciel. W literaturze psychopedagogicznej określa się różne kompetencje, jakie powinien nabyć i rozwijać nauczyciel. W klasyfikacjach kompetencji nauczycielskich coraz częściej pojawia się też kompetencja diagnostyczna. To m.in. dzięki tej kompetencji nauczyciel w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej może w porę dostrzec trudności i zdolności dziecka, rozpoznać jego indywidualne możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Nauczycielska kompetencja diagnostyczna warunkuje optymalne i efektywne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Właściwa diagnoza dokonana przez nauczycieli uczących dziecko pozwala im określić, w jaki sposób pracować z uczniem, aby ograniczyć lub wyeliminować trudności oraz zwiększyć jego motywację do pracy. Niniejszy artykuł dotyczy kompetencji diagnostycznych nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Czerepaniak-Walczak M. (1999). Kompetencja – słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?. „Neodidagmata” 24, s. 53–66.
 • Dylak S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań.
 • Goźlińska E., Szlosek F. (1997). Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. Radom.
 • Hajnicz W. (2010). Ocena i diagnoza w procesie edukacyjnym. W: A. Konieczna (red.). Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka. Warszawa, s. 9–53.
 • Jachimczak B. (2012). Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. „Studia Edukacyjne” 21, s. 163–175.
 • Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa.
 • Jastrząb J. (2003). Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowanie na co Dzień” 9, s. 14–20.
 • Jastrząb J. (2012). Diagnoza nauczycielska w kompensacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. „Dysleksja”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1, s. 7–13.
 • Konieczna A., Konieczna I. (2010). Ocena i wyjaśnienie niepowodzeń edukacyjnych uczniów przez nauczycieli i rodziców. W: A. Konieczna (red.). Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka. Warszawa, s. 115–128.
 • Niemierko B. (1993). Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza. W: W. Pomykało (red.). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa.
 • Niemierko B. (1997). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa.
 • Roszyńska E. (2010). Diagnoza jako podstawa wspierania dziecka w nabywaniu kompetencji związanych z czytaniem. W: A. Konieczna (red.). Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka. Warszawa, s. 129–152.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 532.
 • Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków.
 • Strykowski W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. „Neodidagmata” 27/28, s. 15–28.
 • Tersa K. (2014). Kompetencje diagnostyczne nauczycieli. Oczekiwania i wyzwania. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 16, s. 90–105.
 • Zińczuk M. (2006). Profilaktyka, diagnoza, terapia – instrumentarium działalności pedagogicznej w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. W: A. Balejko, M. Zińczuk (red.). Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.