PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Podmiotowe interakcje w wychowaniu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podmiotowość jako atrybut człowieka może być również własnością relacji społecznych. Tak rozumiana podmiotowość odgrywa szczególną rolę w interakcjach edukacyjnych, regulując charakter wzajemnych stosunków poszczególnych osób procesu wychowawczego. Celem artykułu jest ukazanie istoty i uwarunkowań podmiotowych interakcji w wychowaniu. Przedstawiono wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania podmiotowości, a także omówiono rolę ucznia i nauczyciela w budowaniu relacji dwupodmiotowych. Ukazano też możliwości doświadczania i rozwijania podmiotowości osób biorących udział w procesie edukacyjnym.
EN
Abstract: As a human attribute, subjectivity may also be a feature of social relations. In this meaning, subjectivity plays a particular role in the educational interaction, as it controls the nature of the mutual relations among the individuals involved in the educational process. The aim of this article is to illustrate the nature and determinant qualities of subjective interaction in education. Presented here are internal and external factors of subjectivity. The role of the student and the teacher in the building of double-subjective relationship is also discussed. Moreover, the article demonstrates the possibilities of experiencing and developing the subjectivit of the persons participating in the process of education.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
References
 • Bałachowicz J. (2008). Edukacyjne wspieranie rozwoju podmiotowości człowieka. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 6, s. 12.
 • Cudak H. (2003). Atmosfera wychowawcza. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1987). Interakcja dwupodmiotowa w edukacji: fetysz cz realność? W: W.M. Wołoszyn (red.). Aksjolodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych. Bydgoszcz.
 • Dąbrowska T. E., Wojciechowskiej-Charlak B. (1997). Między praktyką a teorią wychowania. Lublin.
 • Dyląg J. (2010). Podmiotowość ucznia i nauczyciela a kształcenie emocjonalne i etyczno-moralne w edukacji zintegrowanej. W: I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska (red.). Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Kraków.
 • Gurycka A. (1989). Podmiotowość – postulat dla wychowania. W: A. Gurycka (red.). Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warszawa, s. 14–24.
 • Kida J. (2009). Aspekty podmiotowości w szkolnej edukacji językowej i kulturalnej. W: J. Niemiec, A. Popławska (red.). Podmiotowość we współczesnej edukacji. Oglądy–intencje–realia. Białystok.
 • Kobyłecka E. (1999). Aksjologiczne podstawy podmiotowości nauczyciela-wychowawcy. W: E. Kubiak-Szymborska (red.). Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz.
 • Kubiak-Jurecka E. (1996). Podmiotowość w wychowaniu a demokratyzacja stosunków edukacyjnych – szanse, ograniczenia, bariery. W: M. Dudzikowa (red.). Nauczyciel– uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. Kraków.
 • Kubiak-Jurecka E. (1997). Etyczne wymiary relacji między podmiotami w wychowaniu. W: W. M. Wołoszyn (red.). Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych. Bydgoszcz.
 • Kukołowicz T., Całka E. (2003). Podmiotowość wychowanka. W: J. Kostkiewicz (red.). Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Zagadnienia wybrane. Stalowa Wola.
 • Łobocki M. (1985). Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej. Warszawa.
 • Łobocki M. (1997). Przygotowanie nauczycieli do osobowej relacji z uczniami. W: M. Wołoszyn (red.). Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych. Bydgoszcz.
 • Łobocki M. (1998). Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin.
 • Maciaszkowa J. (1990). Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu, czyli współdecydowanie i współodpowiedzialność. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 4.
 • Malinowska J. (2008). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich uformowania. Wrocław.
 • Marzec D. (2001). Znaczenie dialogu w wychowaniu. W: S. Badora, D. Marzec, J. Kosmala (red.). Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych. Częstochowa.
 • Okoń W. (1991). Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa.
 • Popławska A. (2003). W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmiotowe gimnazjalistów. Białystok.
 • Popławska A. (2007). Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej szkole. „Edukacja” 4, s. 38–46.
 • Shugar G. W. (1989). Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej: jak powstaje i na czym polega struktura działanie wspólne? W: A. Gurycka (red.). Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • Skrzypniak R. (2009). Podmiotowość ucznia i nauczyciela w procesie wychowawczo-edukacyjnym szkoły. W: S. Popek, A. Winiarz (red.). Nauczyciel. Zawód, powołanie, pasja. Lublin.
 • Stech K. (1999). Problem relacji między podmiotowością nauczyciela i ucznia w procesie wychowania. W: E. Kubiak- Szymborska (red.). Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz.
 • Szempruch J. (2001). Uwarunkowania podmiotowe źródłem wewnątrzszkolnych inicjatyw edukacyjnych. W: S. Badora, D. Marzec, J. Kosmala (red.). Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych. Częstochowa.
 • Wall W. D . (1986). Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. Warszawa.
 • Wojciechowska-Charlak B. (2003). Podmiotowość w pracy opiekuńczo-wychowawczej. W: B. Wojciechowska-Charlak (red.). Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kielce.
 • Wojciechowska-Charlak B. (2005a). Podmiotowe aspekty interakcji wychowawczych. W: E. Kozak-Czyżewska, D. Zdybel, B. Kępa (red.). Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Kielce.
 • Wojciechowska-Charlak B. (2005b). Podmiotowe interakcje w pracy opiekuńczo-wychowawczej. W: C. Kępski (red.). Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. Lublin.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (2015). Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.