PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Wychowanie dla wspólnoty – zaniedbana funkcja edukacji?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Communitarians – in a dispute with liberals – convince of a high importance ofvarious communities for a constitution of the individual personality, especially its axiological horizon. However, the communities are able to take different forms, even the very oppressive one to individuals; Andrzej Szahaj lists the conditions of so-called “good community”. Every community needs individuals who are involved in their existence and function as a group, but also who have specific attributes which are defined as virtues by the republican tradition. Certain educational activities, both closely associated with the teaching-learning process and the functioning of schools and universities as organizations, foster the formation of mentioned attributes. Primarily these educational activities are the various stimulative forms of human training such as: problem-based learning, project-based learning, team-based learning, discussion-based learning, and so forth.
PL
Komunitaryści – w sporze z liberałami – przekonują o dużym znaczeniu różnych wspólnot dla konstytuowania osobowości jednostki, zwłaszcza jej horyzontu aksjologicznego. Wspólnoty mogą jednak przyjmować różne postaci, w szczególności mogą się stać opresyjne wobec jednostek; Andrzej Szahaj wymienił warunki tak zwanej „dobrej wspólnoty”. Każda wspólnota potrzebuje jednostek zaangażowanych w jej trwanie i funkcjonowanie, jak również posiadających określone przymioty, zwane w tradycji republikańskiej cnotami. Ich kształtowaniu sprzyjają określone działania edukacyjne, zarówno związane ściśle z procesem kształcenia, jak i z funkcjonowaniem szkół i uczelni jako organizacji. Owe działania edukacyjne to przede wszystkim różne aktywizujące formy kształcenia, jak nauczanie problemowe, metoda projektów, praca grupowa, dyskusja itp.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-21
Contributors
References
 • Bauman T. (2005). Projekt badawczy. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.
 • Chałas K. (2004). Metoda projektów. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Warszawa.
 • Dominiak Ł. (2010). Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu. Toruń.
 • Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa.
 • Etzioni A. (2004). Wspólnota responsywna. Perspektywa komunitariańska. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.
 • Furedi F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?. Warszawa.
 • Gawkowska A. (2004). Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Warszawa.
 • Grzegorczyk A. (2002). Wspólnota. W: M. N . Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.). Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Toruń.
 • Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa.
 • Kędzierska J. (2003). Grupowa praca uczniów. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa.
 • Komunitariańska platforma programowa. Społeczeństwo responsywne: prawa i obowiązki. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.
 • Lasch Ch. (1997). Bunt elit. Kraków.
 • Maffesoli M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa.
 • Marody M. (2008). Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa. W: N. Elias (red.). Społeczeństwo jednostek. Warszawa.
 • Marody M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa.
 • Pasamonik B. (2002). Znaczenie wspólnoty w procesie budowy tożsamości osobowej. W: M. N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.). Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Toruń.
 • Półturzycki J. (2003). Dyskusja. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa.
 • Półturzycki J. (2005). Problemowe kształcenie. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.
 • Sennett R. (2013). Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy. Warszawa.
 • Szahaj A. (2012). Dobra wspólnota. W: A. Szahaj (red.). Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki. Toruń.
 • Szahaj A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa.
 • Szymczyk J. (2012). Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki. W: J. Szymczyk (red.). Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka. Lublin.
 • Śliwerski B. (2011). Niezdolność uspołecznienia polskiej oświaty w okresie dwudziestolecia III RP. W: A. Murzyn (red.). Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego. Kraków.
 • Śpiewak P. (2004). Poszukiwanie wspólnot. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.
 • Środa M. (2003). Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Warszawa.
 • Turowski M. (2011). Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako źródła krytyki społecznej i politycznej. Toruń.
 • Zamojski P. (2005). Praca grupowa. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_1_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.