PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study is devoted to the most important problems of the Polish prison system and most often met innovations taken to the purpose of these minimizations of problems. Among the most important problems an overpopulation of penitentiaries was being analyzed, the phenomenon of unemployment of prisoners and disrupting the influence of the leisure time of inmates. Next among others action associated with increasing the residential space was being ranked among most often taken initiatives improving the contemporary penitentiary system (including the use of supervision electronic), with the extension of places of employment and the rise in the remuneration for the work, of implementing methods of the creative social rehabilitation.On account of the fact that these initiatives have more and more universal character from here one should nurse a hope, that contributing to reduce existing penitentiary problems will cause increasing the effectiveness of rehabilitation influences.
PL
Opracowanie poświęcone jest najważniejszym problemom polskiego więziennictwa oraz najczęściej spotykanym innowacjom podejmowanym w celu minimalizacji tych problemów. Wśród najważniejszych problemów zanalizowano przeludnienie zakładów karnych, zjawisko bezrobocia skazanych oraz dezorganizujący wpływ czasu wolnego osadzonych. Z kolei do najczęściej podejmowanych inicjatyw doskonalących współczesny system penitencjarny zaliczono m.in. działania związane ze zwiększeniem powierzchni mieszkalnej (w tym również wykorzystania dozoru elektronicznego) i liczby miejsc pracy, wzrostem wynagrodzenia za pracę, wprowadzaniem metod twórczej resocjalizacji. Ze względu na to, że powyższe inicjatywy mają coraz bardziej powszechny charakter, należy żywić nadzieję, iż przyczyniając się do zmniejszenia istniejących problemów penitencjarnych, spowodują zwiększenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności „noe.net” [dostęp: 25.09.2015].
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna Informacja Statystyczna za rok 2013.
 • Dybalska I., 2007, Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych w polskim systemie penitencjarnym realizowane przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 159−160.
 • Jaworska A., 2007, Stymulowanie przemian osobowościowych przez aktywizację twórczą w zakładach karnych. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1−2.
 • Kwieciński J., Waligóra B., 2007, Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łuczak E., 2014, W poszukiwaniu dróg skutecznej resocjalizacji. W: E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska-Charliśńka (red.), Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2015, Roczna informacja statystyczna za rok 2014, Warszawa.
 • Musiała A., 2014, Ewolucja prawnej regulacji zatrudnienia więźniów. „Przegląd Polskiego Więziennictwa”, nr 85 [pozyskano z: http://www.sw.gov.pl/assets/33/66/31/532fdfbe78621426f9c7a96702b2309d9fe5e7b4.pdf].
 • Sprawozdanie władz polskich dla Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, CPT/Inf (2014)22.
 • Sztuka J., 2009, Praca na rzecz niepełnosprawnych elementem oddziaływań penitencjarnych w procesie readaptacji skazanych. Kraków, Akademia Ignatianum.
 • Zagórski J., 2000, Praca skazanych podczas wykonywania kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz w zamian za nieściągalną grzywnę. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 27, 10.
 • Żbikowska I., 2015, Gdy zatrudnienie jest nagrodą. 14,5 tys. więźniów w Polsce pracuje za darmo, opublikowano: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17349066,Gdy_zatrudnienie_jest_nagroda__14_5_tys__wiezniow.html?disableRedirects=true [dostęp: 20.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.