PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Indywidualistyczne i supraindywidualistyczne predyktory optymalnego oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanych w warunkach wolnościowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The meeting that reaches the boundaries of dialogical moments (dialogical i.e. reaching the depth in interpersonal communication) may be an identity-creative situation i.e. the situation in which the identity of participants is acted, learnt, and experienced. The most important conditions which enable us to make a full dialogue are: the kinds of relationships between participating parties, attention and mutual understanding, and love. Interpersonal relations differ in the number of participants, in their depth, character, intensity in time, and may signal the type of a meeting. In the context of philosophical anthropology of Teilhard de Chardin, B. Pasamonik presents the process of communication as a relation of utilitarian character, oriented towards achieving something, and as a personalist relation whose aim is to ”meet somebody”. In the latter, there is no clearly cognitive aim that would reduce “the Other” to the object of cognition; it is rather about the possibility of communing, being opened to another person, which is possible only in the case of a relationship based on responsibility.
PL
Spotkanie osiągające granice momentów dialogicznych, czyli sięgające głębi w komunikacji interpersonalnej, może być sytuacją tożsamościowo-twórczą, a zatem taką, w której tożsamość uczestników jest odgrywana, poznawana i doświadczana. Najistotniejszymi warunkami umożliwiającymi pełny dialog są: rodzaje relacji między uczestniczącymi stronami, uwaga i wzajemne zrozumienie oraz miłość. Relacje międzyludzkie różnią się ilością osób w nich uczestniczących, głębią, charakterem, intensywnością i mogą wskazywać na typ spotkania. W nurcie antropologii filozoficznej Teilharda de Chardina Barbara Pasamonik przedstawia proces komunikacji jako relację o charakterze utylitarnym – nastawioną na osiągnięcie czegoś oraz jako relację personalistyczną, która ma na celu „spotkanie kogoś” (Pasamonik 1999, s. 102). W tej drugiej nie ma zamiaru czysto poznawczego, który redukowałby „Innego” do przedmiotu poznania; chodzi raczej o możliwość obcowania, otwierania się na drugiego człowieka, co jest możliwe tylko w przypadku związku opartego na odpowiedzialności.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Anderson P., Bamberg B., 2007, Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
 • Bałandynowicz A., 2011, Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej. „Resocjalizacja Polaka”, nr 2.
 • Baran B., 1992, Filozofia dialogu. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Bartol C. R., 2005, Criminal Behavior: A Psychosocial Approach. New Jersey, Prentice Hall.
 • Bell J. E., 1999, Family Group. New York, Bookstall Publications.
 • Bernstein B., 1991, Class, Codes and Control. New York, Routledge and Kegan Paul.
 • Biestek F. P.,1997, The Casework Relationship. Londyn, George Allen and Unwin.
 • Blau P. M., Scott W. R., 1993, Formal Organisations. Londyn, Routledge and Kegan Paul.
 • Buber M., 1992, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Caplan G., 1994, Principles of Preventive Psychiatry. New York, Tavistock.
 • Chałas K., 2003, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialności, tolerancji. Lublin–Kielce, Wydawnictwo Jedność.
 • Conklin J. E., 1992, Robbery and the criminal justice system. Philadelphia, Lippincott.
 • Deutschmann L. B., 2001, Deviance and control. Toronto, ITP. Nelson.
 • Dolan M., 2004, Psychopathic personality in young people. “Advances in Psychiatric Treatment”, nr 10, 460.
 • Doliński D., 2000, Inni ludzie w procesach motywacyjnych. W: J. Strelau, Psychologia ogólna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fromm E., 2000, Niech się stanie człowiek. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Gałdowa A., 2000, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków.
 • George V., Wilding I., 1992, Motherless Families. Londyn, Routledge and Kegan Paul.
 • Gogacz M., 1985, Człowiek i jego relacje. Warszawa, Wydawnictwo ATK.
 • Gogacz M., 1992, Światopogląd afirmujący Boga. W: B. Bejze (red.), O filozoficznym poznaniu Boga dziś. Studia z filozofii Boga, t. V. Warszawa, Wydawnictwo ATK.
 • Goldberg E. M., 1991, The Normal Family: myth and reality in Social Work with Families. New York, George Allen and Unwin.
 • Halbwachs M., 1969, Społeczne normy pamięci. Warszawa, PWN.
 • Hollis F., 1992, Casework: a Psycho – Social Therapy. Londyn, George Allen and Unwin.
 • James R. K., Gilland B. E., 2009, Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa, Wydawnictwo PARPA.
 • Jan Paweł II, 2004a, Pamięć i tożsamość. Kraków, Wydawnictwo Żak.
 • Jan Paweł II, 2004b, Przekroczyć prób nadziei. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Jordan W., 1992, The Social Worker in Family. Situation’s. Londyn, Routledge and Kegan Paul.
 • Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych.
 • Konteksty resocjalizacyjne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Konopczyńki M., Ambrozik W. (red.), 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Warszawa, Wydawnictwo CMPPP.
 • Konopczyński M., 2009a, Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. „Pedagogika Społeczna”, nr 2.
 • Konopczyński M., 2009b, Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju. W: A. Rejzner, P. Szczepanik (red.), Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie terapeutyczne. Warszawa, PWN.
 • Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa, MEN.
 • Mader J., 1989, Filozofia dialogu. W: J. Tischner (red.), Filozofia współczesna. Kraków, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
 • Malewska A., 1962, Pozytywny i negatywny obraz własnej osoby w proces podejmowania decyzji. „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Marsden D., 1969, Mothers Alone. London, Penguin Press.
 • Morris P., 1995, Prisoners and their Families. Londyn, George Allen and Unwin.
 • Nawrat R., 1989, Manipulacja społeczna – przegląd technik i wybranych wyników badań. „Przegląd Psychologiczny”, tom 32.
 • Opoczyńska M., 2004, Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. Kraków.
 • Pasamonik B., 1999, Tożsamość osobowa. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Pettigrew T. F., 1998, Intergroup Contact Theory. „Annual Review of Psychology”, nr 1.
 • Podgórecki A., 1976, Zasady socjotechniki. Warszaw, Czytelnik.
 • Pospiszyl I., 2008, Patologie społeczne. Warszawa, PWN.
 • Pytka L., 1995, Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży. „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 1/212.
 • Reid W. J., Shyne A. W., 1997, Brief and Extended Casework. New York, Columbia University Press.
 • Sobczak S., 2004, Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego. W: L. Pytka, T. Rudowski (red.), Samoświadomość i jakość życia.
 • Perspektywa psychospołeczna. Warszawa, Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Starczewska E., 2003, Koncepcja człowieka a model wychowania, Warszawa, PWN.
 • Steinberg S., Bar-On D., 2002, An analysis of the group process in encounters between News and Palestinians using a typology for discourse classification. “International Journal of Intercultural Relations”.
 • Szacka B., 2003, Pamięć zbiorowa i wojna. „Przegląd Socjologiczny”, nr 2.
 • Toren N., 2002, Social Work the Case of Semi-profession. New York.
 • Urban B., 2000, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Willmott P., Young M., 2001, Family and Kinship in East London. London, George Allen and Unwin.
 • Wojtowicz M., 2005, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru. Katowice, PWN.
 • Wootton B., 2001, Social Science and Social Pathology. Londyn, George Allen and Unwin.
 • Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa, PWN.
 • Zdankiewicz-Ścigała E., 2003, Inni ludzie w procesach motywacyjnych. W: J. Strelau (red.), Psychologia ogólna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.