PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Resocjalizacja osadzonych kobiet za przestępstwa na tle przemocowym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary objective of rehabilitational education is bringing to the individual’s proper adaptation to living in the society as well as formatting personality features, habits and behaviourin it that allow the individual independent and appropriate functioning in the society. Women who have committed various crimes on the violence background, in penitentiaries, are subjected to a wide range of actions aiming to develop a specific, intended change or modify aggressive behaviours. The basic forms of influence in this area are allowing for the contact with the family or being together mother and child in one prison, rehabilitation through work, participation in numerous treatment programs dedicated to people using violence and aggression as well as rewarding and penalizingaccording to the principles of economics point. Experiences of various penitentiaries prove the efficiency and the need to conduct such activities.
PL
Podstawowym celem wychowania resocjalizującego jest przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie, ale też wykształcenie w niej cech osobowości i zachowania, które pozwolą jej na samodzielne, prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Kobiety, które dopuściły się różnych przestępstw na tle przemocowym, poddawane są w zakładach karnych szeregowi działań mających wywołać konkretną, zamierzoną zmianę lub zmodyfikować agresywne zachowania. Podstawowe formy oddziaływań w tym obszarze to umożliwianie kontaktu z rodziną lub wspólne przebywanie matki i dziecka w zakładzie karnym, resocjalizacja przez pracę, uczestnictwo w programach resocjalizacyjnych dedykowanych osobom stosującym przemoc, a także nagradzanie i karanie według założeń ekonomii punktowej. Doświadczenia różnych zakładów karnych udowadniają skuteczność i potrzebę realizowania tego typu działań. 
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Bilska. E., 2004, Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. „Niebieska Linia”, nr 4 [pozyskano z: http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4422-jak-feniks-z-popiolow-czyli-syndrom-wypaleniazawodowego].
 • Błachut J., 2001, Płeć a przestępczość. W: J. Błachut, M.Szewczyk, J.Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Prof. T. Hanauska. Kraków, Instytut Ekspertyz Sądowych.
 • Cabalski M., 2014, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Kraków, Impuls.
 • Gierowski J. K., 1989, Motywacja zabójstw. Kraków, Wydawnictwo AM.
 • Goldstein A.P, Glick B., Gibbs J. C., 2004, ART Program Zastępowania Agresji. Warszawa.
 • Goźlińska A., 2013, Kobieta-zbrodniarka, czyli problematyka przestępczości kobiet, opublikowano: http://krytyka.org/kobieta-zbrodniarka-czyli-problematykaprzestepczosci-kobiet/ [dostęp: 27.12.2015].
 • Kwieciński J., Waligóra B., 2007, Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych – na przykładzie Zakładu karnego we Wronkach. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mellibruda J., Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, opublikowano: http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf [dostęp: 27.12.2015].
 • Morawski J., 2004, Trening Zastępowania Agresji w szkołach i placówkach systemu oświaty. Warszawa, Instytut Amity.
 • Pospiszyl I., 2008, Przemoc w rodzinie. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa, PWN.
 • Pospiszyl K., 2009, Resocjalizacja. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pospiszyl K., 1998, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Potempska E., Kołodziejczyk A., 2001, Trening zastępowania agresji. Remedium, opublikowano: http://www.parpa.pl/download/trening1.pdf [dostęp 27.12.2015].
 • Pytka L., 1991, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, WSPS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Szymanowska A., 2004, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań kryminologiczno-psychologicznych. W: W. F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.