PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Powstanie i działalność pierwszego nowoczesnego więzienia w okresie I Rzeczypospolitej (1767-1795)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Modern prison service in the First Republic of Poland began to take shape in terms of organization with the establishment in Warsaw, the capital of the Republic and the development of the judiciary, especially judicial marshal. The reforms giving rise to the modern penitentiary system were undertaken in 1766. After taking office Grand Marshal of the Crown by Prince Stanislaw Lubomirski, on whose initiative began operating the first prison, known from the earlier the purpose as „Prochownia”.The article presents a very progressive, compared to other working earlier and present prisons, prison system. Discussed destiny of prison, sources of financing its activities and the established order of the day. In addition, a characteristic change in the treatment of prisoners, the introduction of a wide system of employing prisoners, disciplinary responsibility and aid to prisoners redundant were also fully analyzed.The period of time the prison system of the First Republic ended the third partition of Poland.
PL
Nowożytne więziennictwo zaczęło się kształtować pod względem organizacyjnym wraz z ustanowieniem w Warszawie stolicy Polski i rozwojem sądownictwa (w szczególności marszałkowskiego). Reformy zostały przedsięwzięte w 1766 roku po objęciu urzędu marszałka wielkiego koronnego przez księcia Stanisława Lubomirskiego, z inicjatywy którego rozpoczęło działalność pierwsze więzienie zwane z powodu wcześniejszego przeznaczenia obiektu „Prochownią”. W artykule przedstawiono bardzo postępowy w stosunku do innych więzień działających dawniej i ówcześnie system odbywania kary. Omówiono m.in. przeznaczenie więzienia, źródła finansowania jego działalności oraz ustalony porządek dnia. Ponadto dokonano charakterystyki zmian w sposobie traktowania więźniów, wprowadzenia szerokiego systemu zatrudniania osadzonych, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz pomocy udzielanej więźniom zwalnianym. Rozwój systemu penitencjarnego I Rzeczypospolitej zakończył trzeci rozbiór Polski.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Berdecka A., Turnau I., 1969, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia. Warszawa, PIW.
 • Czaja A., 1988, Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789. Warszawa, PWN.
 • Hansen E., 2002, John Howard a współczesna problematyka penitencjarna. Warszawa, Wydawnictwo Neriton.
 • Kitowicz J., 1881, Pamiętniki Kitowicza. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Tarnów, Wydawca Adam Kaczurba.
 • Korzon T., 1897, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), t. IV. Karków-Warszawa, Księgarnia L. Zwolińskiego i S-ki oraz Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki.
 • Milewski S., 1984, Sekrety starych więzień. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Mogilnicki A., 1907, Kary dodatkowe: kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw. Warszawa, Gebethner i Wolff.
 • Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie. Warszawa, Gebethner i Wolff.
 • Rafacz J., 1932, Więzienie marszałkowskie w latach 1767–1795. Lwów, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipkowskiego.
 • Tokarski J. (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych. Warszawa, PWN.
 • Turska Z., 1961, Z rontem marszałkowskim przez Warszawę. Warszawa, PIW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.