PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Resocjalizacyjny wymiar dozoru elektronicznego jako nieizolacyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper pointed out the specific functioning of electronic surveillance in the Polish model legislation with special emphasis on the role of this system in the rehabilitation of people covered by it. This article aims to analyze aspects of the rehabilitation of electronic surveillance as an alternative to the currently dominant model of the insulation of imprisonment in a prison as a total institution. The author also pointed to the need to increase the efficiency of electronic surveillance by the introduction of treatment programs that increase the chance of a fuller social rehabilitation of people who are covered by this system.
PL
W niniejszym opracowaniu ukazano specyfikę funkcjonowania dozoru elektronicznego w polskim modelu prawnym ze szczególnym uwzględnieniem roli tego systemu w resocjalizacji osób nim objętych. Celem artykułu jest analiza aspektów resocjalizacyjnych dozoru elektronicznego jako alternatywny dla dominującego aktualnie izolacyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego jako instytucji totalnej. Wskazano także na potrzebę zwiększenia efektywności dozoru elektronicznego przez wprowadzenie programów resocjalizacyjnych, które stwarzają większe szanse na pełniejszą readaptację społeczną osób objętych tym systemem.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Alarid L. F., Cromwell P. F., del Carmen R. V., 2008, Community-Based Correction. Belmont.
 • Barczykowska A., 2012, Kary pośrednie jako narzędzie inkluzji społecznej (na przykładzie amerykańskiego systemu resocjalizacji). „Studia Edukacyjne”, nr 19, 87–100.
 • Barczykowska A., 2011, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA). „Probacja”, nr 2, 87–113.
 • Barczykowska A., 2008, Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności. W: L. Golińska, B. Budek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź, 341–354.
 • Braithwaite J., 1989, Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press.
 • Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa, LexisNexis.
 • Friendship C., Blud L., Erikso M., Travers R., 2002, An evaluation of cognitive behavioural treatment for prisoners. “Home Office Research Findings”, No. 161, London.
 • Goffman E., 1975, Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Deczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, PWN.
 • Informacja o wynikach kontroli KPB-4101–03-00/2013: Wdrożenie i eksploatacja systemu dozoru elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, opublikowane: https://www.nik.gov.pl/plik/id,7016,vp,8872.pdf, 1–50 [dostęp: 05.08.2015].
 • Konopczyński M., 2008, Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa, PWN.
 • Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B., 1978, Podstawy psychologii penitencjarnej. W: A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN.
 • Linowski K., 2009, Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. Warszawa, Aspra JR.
 • Lynch J. P., Sobol W. J., 2001, Crime policy report. Washington, Urban Institute Press.
 • Machel H., 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej. „Resocjalizacja Polska”, nr 7, 45–57.
 • Machel H., 2006, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk, Wydawnictwo Arche.
 • Mrozek K., Sitnik K., 2011, Przesłanki wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. „Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych”, nr 4.
 • Nasiłowski P., 2013, System dozoru elektronicznego w polskim systemie penitencjarnym. Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. W: P. Szczepaniak (red.), Polski system penitencjarny: ujęcie integralno-kulturowe. Warszawa, s. 125, opublikowane: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/czasopismo-forum-penitencjarne [dostęp: 07.08.2015].
 • Opora R., 2015, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych. Kraków, Impuls.
 • Ostrowska K., 2008, Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 • Petersilia J., Turner S., 1990, Intensive Supervision for High-Risk Probationers: Findings from Three California Experiments. Raport RAND. Santa Monica.
 • Petersilia J., 2003, When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry, New York.
 • Piestrzyński W., 2014, Family at the service of prevention from deviant behavior of children and adolescents. W: S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Sociální pedagogika veslužběčlověku a společnosti. Brno, Institut mezioborových studií, s.r.o., 263–268.
 • Porowski M., 2003, Psychospołeczne aspekty pomocy dla więźniów. W: T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa, ISP, 306–314.
 • Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, Impuls.
 • Pytka L., 2009, Readaptacja jako element polityki reintegracji społecznej. W: L. Pytka, B. M. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa, PWN.
 • Rusinek M., 2010, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz. Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Sarzała D., 2016, Instytucja elektronicznie monitorowanego dozoru skazanych jako alternatywa dla dyscyplinarno-izolacyjnego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności. W: A. Misiuk. M. Kalaman (red.), Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej. Warszawa, Difin SA, 104–116.
 • Sarzała D., 2013, Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa, Aspra JR.
 • Sarzała D., 2014, Praca jako środek resocjalizacji penitencjarnej – teoretyczne i praktyczne aspekty problematyki. W: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka,J. Moleda (red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w perspektywie teorii oraz praktyki. Warszawa, Wydawnictwo APS, 402–416.
 • Schwitzgebel K., Schwitzgebel R. L., Pahnke W. N., Sprech Hurd W., 1964, A program of research in behavioral electronics. “Behavioral Science”, nr 9 (3), 233–238.
 • Szymanowski T., 2015, Nowelizacja prawa karnego wykonawczego – przegląd ważniejszych zagadnień. „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, nr 7–8, 182–192.
 • Ulmer J. I., 2001, Intermediate Sanctions: A Comparative Analysis of the Probability and Severity of Recidivism, “Sociological Inquiry”, nr 71 (2), 164–169.
 • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 915).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1).
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 647).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1366, z późn. zm.).
 • Woźniak W., Kamińska A., 2007, W poszukiwaniu skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec mogącej kształtować się agresywności w strukturze osobowości. W: B. Urban (red.), Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rodzajów i rozmiarów przestępczości. Mysłowice, Wydawnictwo GWSP, 102–108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.