PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue showed in the text is about social values and standards considered as a social control factor. Their internalization is an expression of the level of moral development. It conditions the observation of social cohabitation rules.        The presented researches show an issue of subjective interpretation of values and standards, comparative analysis declared by socially adapted and unadapted youth values. The results widen the knowledge of the range of youth values system and its connections with Social Maladjustment and show directions of youth educational interactions. 
PL
Podjęta w tekście problematyka dotyczy wartości i norm społecznych rozpatrywanych jako czynniki kontroli społecznej. Ich internalizacja jest wyrazem poziomu rozwoju moralnego, warunkując przestrzeganie zasad współżycia społecznego. W prezentowanych badaniach podjęto problem subiektywnej interpretacji wartości i norm, dokonano analizy porównawczej wartości deklarowanych przez młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie. Otrzymane rezultaty poszerzają wiedzę w zakresie systemu wartości młodzieży i jej powiązań z nieprzystosowaniem społecznym oraz wskazują na kierunki oddziaływań wychowawczych na młodzież.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Bielicki E., 1995, Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca. Bydgoszcz, WSP.
 • Banasiak J., 1983, Hierarchie wartości młodzieży przestępczej i nieprzestępczej. W: A. Krukowski, S. Strycharz (red.), Aktualne problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, t. 8. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 • Cackowski Z., 1995, Aksjologia a pedagogika. W: T. Szkołut (red.), Nowoczesność i tradycja. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Cieciuch J., 2013, Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa, Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Gołąb A., 1976, Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa, Książka i Wiedza, 235–291.
 • Jaśtal J., 2004, Etyka i charakter. Kraków, Aureus.
 • Kmita J., 1985, Kultura i poznanie. Warszawa, PWN.
 • Kotłowski K., 1968, Filozofia wartości a zadania pedagogiki. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kozaczuk F., 1994, Świat wartości młodzieży z symptomami nieprzystosowania społecznego: analiza porównawcza wobec norm i wartości nieletnich dzieci i młodzieży szkolnej i skazanych. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kozaczuk F., 2006, Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak Z., 2006, Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Ossowska M., 1957, Podstawy nauki o moralności. Warszawa, PIW.
 • Podsiad A., 2001, Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Pytka L., 2001, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Rokeach M., 1973, The nature of human values. New York, The Free Press.
 • Scheler M., 1989, Dobra a wartości. W: R. Ingarden (red.), Wykłady z etyki. Warszawa, PWN.
 • Schwartz S. H., 1992, Universals in the content and structure of values: Theoretical Advances and empirical tests in 20 countries. W: M. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology, t. 25. London, Academic Press.
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, PWN.
 • Tyszka A., 1993, Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice. Lublin, Norbertinum.
 • Włodarczyk E., 2003, Kultura. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.