PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Autopercepcja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article evaluates the ways of resocialization treatment by court-appointed guardians. The theoretical introduction contains a short analysis of the mixed model of probation for adults and determinant factors of resocialization activities in the work with people whose criminal derailment is connected with risk factors and alcohol-related problems. In the empirical part the self-perception of direct resocialization treatment by court-appointed guardians is presented. The information is unique in the context of current one-way analyses of the work of court-appointed guardians based mainly on the evaluation of entries in worksheets filled by the guardians themselves.
PL
W artykule dokonano oceny sposobów wywierania wpływu wychowawczego społecznych kuratorów sądowych. Wprowadzenie teoretyczne zawiera krótką analizę mieszanego modelu kurateli sądowej dla dorosłych i uwarunkowań oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy z osobami, u których przestępczość łączy się z czynnikami ryzyka i zaburzeniami związanymi z problemem alkoholowym. W części empirycznej zaprezentowano autopercepcję sposobów oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych. Przedstawione badania są unikalne na tle dotychczasowych, jednostronnych analiz pracy kuratorów opartych głównie na ocenie zapisów kart czynności wytwarzanych przez samych kuratorów.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Ambrozik W., 2009, Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej. „Probacja”, nr 1.
 • Andrews D. A., Bonta J., 2010, The Psychology of Criminal Conduct. New Providence, Andersen Publishing.
 • Andrews D. A., Bonta J., 2007, Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Ottawa, Public Safety Canada, opublikowano: https://cpoc.memberclicks.net/ assets/Realignment/risk_need_2007-06_e.pdf.
 • Babicki J. C., 1933, O wychowaniu. „Życie Dziecka”, nr 1.
 • Bałandynowicz A., 2002, Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa, Wydawnictwo Kodeks.
 • Bałandynowicz A., 2011, Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji. W: A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. l. Kraków, Impuls.
 • Bałandynowicz A., 2006, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Bałandynowicz A., 1996, Probacja. Wychowanie do wolności. Grodzisk Mazowiecki, Primum.
 • Bałandynowicz A., 2009, Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce. „Probacja”, nr 3–4.
 • Bartkowicz Z., 2013, Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Beckett Ch., 2010, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Bley R., 1988, Szkolna pedagogika lecznicza. W: M. Debesse, G. Mialaret (red.), Rozprawy o wychowaniu, t. 1. Warszawa, PWN.
 • Buksik D., 2003, Wrażliwość sumienia. Studium psychologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Cieślik M., Sijka A., 2004, Humanitarni idioci. „Wprost”, nr 21.
 • Czapów Cz., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Warszawa, PWN.
 • Davis C., Bahr S., Ward C., 2012, The process of offender reintegration: Perceptions of what helps prisoners reentersociety. “Criminology and Criminal Justice”, 13(4), 446–469.
 • Debesse M., Mialaret G. (red.), 1988, Rozprawy o wychowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania. Warszawa, PWN.
 • Fidelus A., 2012, Determinanty readaptacji społecznej skazanych. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Filek J., 1984, Pseudowychowanie. „Studia Filozoficzne”, nr 4.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań.
 • Frysztacki K., 2005, Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Kraków, Wydawnictwo Nomos.
 • Garwin B. A., Seabury Ch., 1998, Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. Katowice, Śląsk.
 • Gogacz K., 2012, Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. Radom, Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Gromek K., 2002, Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Gromek K., 2001, Probacja czy kuratela albo środki alternatywne – próba optymalizacji systemu w ujęciu ewolucyjnym. W: B. Cichońska i in. (oprac.) Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Warszawa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
 • Han-Ilgiewicz N., 1995, Pisma, szkice, artykuły, rozprawy. Zebrał i wstępem poprzedził K. Poznański. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Heine M., 1982, Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jadach K., 2011, Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Jedynak T., Rzepniewski A., Pawlaczyk H., Raport dotyczący oceny efektywności kuratorskiej służby sądowej oraz oceny kosztów jej funkcjonowania i szacunkowych kosztów zwiększenia jej efektywności (druk powielony), opublikowany: http:// kurator.webd.pl/.
 • Jedynak T., Stasiak K., 2008, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych. Warszawa, LexisNexis.
 • Joubrel H., 1945, L’Enfance dite coupable. Paris, Blond et Gay.
 • Kalinowski M., 1990, Nadzór kuratora sądowego formą wychowania resocjalizacyjnego. W: K. Pospiszyl (red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kalinowski M., 1984, Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Kalinowski M., 2003, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa, APS.
 • Kępka S., 2007, Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne. W: E. Bielecka (red.), Profilaktyka i adaptacja społeczna. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Komorowski A., 1925, Sądy dla nieletnich w Polsce. „Szkoła Specjalna”, nr 4, 243.
 • Kopeć-Chróścicka M., 1984, Kurator sądowy. Zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Kopaliński W., 1968, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Kosyrz Z., 1997, Osobowość wychowawcy. Warszawa, Agencja Wydawnicza CB.
 • Kotarbiński T., 1967, Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Kwaśniewski J. (red.), 1995, Praca socjalna, pomoc społeczna. Warszawa, Interart.
 • Lalak D., 1995, Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków.
 • W: T. Pilch, L. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Lewicka-Zelent A., 2013, Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Lipkowski O., 1992, Osobowość pedagoga specjalnego. „Szkoła Specjalna”, nr 5.
 • Łobocki M., 1983, Warunki efektywności pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. W: S. Popek (red.), Prawidłowe i zaburzone funkcjonowanie dzieci i młodzieży w procesie rozwoju i wychowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Łobocki M., 1974, Wychowanie w klasie szkolnej. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Łukaszewski W., 1983, Czynniki decydujące o powodzeniu wychowania. W: B. Suchodolski (red.), Społeczeństwo wychowujące: rzeczywistość i perspektywy. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Kraków, Arche.
 • Marzec-Holka K., 1994, Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Miller W. R., 2009, Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Warszawa, Wydawnictwo PARPAMEDIA.
 • Ostrihanska Z., 2008, Diagnoza w pracy kuratora sądowego. W: T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Ostrihanska Z., Greczuszkin A., 2000, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Lublin, Norbertinum.
 • Paparozzi M., Demichelle M., 2010, Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia. „Probacja”, nr 1.
 • Paparozzi M., Gendreau, P., 2005, An intensive supervision program that worked: service delivery, professional orientation, and organizational supportiveness. “Prison Journal”, 85, 445–466.
 • Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, Żak.
 • Porowski M., 2007, Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej. W: E. Bielecka (red.), Profilaktyka i adaptacja społeczna. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Pytka L., 2013, Ekskluzja versus inkluzja w pedagogice resocjalizacyjnej. “Journal of Modern Science”, nr 1.
 • Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Pytka L., 2010, Readaptacja jako element polityki reintegracji społecznej. W: L. Pytka, B. M. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa, Pedagogium, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
 • Pytka L., 2008, Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 3–4.
 • Pytka L., 1986, Sukces i porażka w resocjalizacji. „Szkoła Specjalna”, nr 1.
 • Robertis C., 1996, Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice, PWN.
 • Sawicka K., 2001, Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich. W: B. Cichońska (oprac.) Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Warszawa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
 • Sawicka K., 1985, Projekt modelu organizacyjnego kurateli sądowej. „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”, nr 23.
 • Skidmore R. A., Thackeray M. G., 1998, Wprowadzenie do pracy socjalnej. Katowice, PWN.
 • Stępniak P., 1998, Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej. Poznań, Ławica.
 • Sztuka M., 2013, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szymanowski T., 2003, Działalność kuratorów sądowych w pierwszym półroczu 2002 r. w świetle wyników badań. W: J. Lipski, A. Chodyra (red.), Kurator w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa, Kancelaria Sejmu.
 • Śliwerski B., 2010, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tyszka Z., 1963, Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców. Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 • Utrat-Milecki J., 2010a, Etos pracy kuratora sądowego. W: P. Zieliński (red.), 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu.
 • Utrat-Milecki J., 2010, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Utrat-Milecki J., 2006, Podstawy penologii. Teoria kary. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • VanBenschoten S., 2008, Risk needs Assessment: Is This the Best We Can Do?. “Federal Probation”, nr 72 (2).
 • Veillard-Cybulsky M i H., 1968, Nieletni przestępcy w świecie. Warszawa, PWN.
 • Ward D., Scott J., Lacey M., 2002, Probation: Working for Justice. Oxford, Oxford University Press.
 • Węgliński A., 2004, Development of the court tutorage in Poland. W: R. Kucha (red.), European Integration Through Education. Lublin, Maria Curie-Skłodowska University.
 • Węgliński A., 2004, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Lublin, AWH Antoni Dudek.
 • Węgliński A., 2013, Pedagogiczne uwarunkowania resocjalizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich. W: Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński (red.), Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Węgliński A., 2008, Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych w warunkach nadzorów kuratorskich. W: I. Pospiszyl (red.), Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce, Wszechnica Świetokrzyska.
 • Węgliński A., 2007, Wartości ogólnoświatowej służby społecznej a oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach wolności nadzorowanej w Polsce. W: M. Chepil, R. Kucha (red.), Europejska wspólna przestrzeń edukacyjna a przeobrażenia
 • oświatowe w Polsce i na Ukrainie 1989–2006. Nadzieje i zagrożenia. Drohobycz–Lublin, Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.
 • Węgliński A., 2010, Wizerunek pedagogiczny sądowych kuratorów rodzinnych. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Węgliński A., 2015, Zasoby osobiste społecznych kuratorów sądowych niezbędne w przezwyciężaniu zaburzeń w przystosowaniu dozorowanych z problemem alkoholowym. W: A. Bałandynowicz, E. Jówko, K. Marciniak-Paprocka (red.), Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne, cz. 2. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Witkowska-Paleń A., 2008, Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Stalowa Wola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Wójcik D. i in., 2010, Kuratela sądowa: sukcesy i porażki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wójcik D., 1999–2000, Probacja – rozwiązania prawne w niektórych krajach europejskich. „Archiwum Kryminologii”, t. XXV.
 • Wójcik D., 2012, Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa. Warszawa.
 • Zagórski J. (red.), 2008, Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.