PL EN


2016 | 35 | 2 |
Article title

Proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności w aspekcie nieharmonijnego rozwoju tożsamości

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Resocialization activities aim up to lead a person to adequate state of adaptation to lifestyle standards, to develop features, that empower socialisation and coexistence in culture, and what follows, also to develop man’s identity. The theory, unfortunately does not come along with practice, what author’s research proves. The article presents assumptions of penitentiary socialisation according to definition of human identity. Process of it’s development is beeing linked by the author with both Walter’s lifestyle conception and her own research which both shows that resocialisation by Polish prison system doesn’t affect the process of redevelopment of imprisoned man’s indentity positively.Author finds the reason in equally imprisonment, deprivation of individual needs and growing into deviant subculture. She notices a connection in developing of criminal identity with influence of school enviroment, peer and crime-related groups. Simultaneously she finds the way to improve the shown above situation by methods of constructive resocialisation, which allows individual identity to develop in a peaceful and balanced way.
PL
Działania resocjalizacyjne mają na celu doprowadzenie człowieka do stanu adekwatnego przystosowania się do norm życia społecznego, rozwinięcia cech umożliwiających uspołecznienie i współuczestniczenie w kulturze, a co za tym idzie – wykształcenia własnej tożsamości. Teoria niestety nie pokrywa się z praktyką, czego dowodzą badania autorki. Artykuł prezentuje założenia resocjalizacji penitencjarnej w odniesieniu do pojęcia „tożsamości człowieka”. Proces jej kształtowania autorka wiąże ze stylem życia według koncepcji Glenna Waltersa, a następnie, opierając się na własnych badaniach, wykazuje, że resocjalizacja w polskim systemie więziennictwa nie wpływa dobrze na proces ponownego kształtowania tożsamości skazanego. Przyczynę tego stanu rzeczy upatruje w zjawisku prizonizacji, deprywacji potrzeb osobniczych i wrośnięciu w podkulturę dewiacyjną. Autorka dostrzega, że na kształtowanie się tożsamości przestępczej ma wpływ szkoła, grupa rówieśnicza i grupa kryminogenna. Jednocześnie szansę zmiany stanu rzeczy upatruje w metodach twórczej resocjalizacji, które wpływają na harmonijny rozwój tożsamości jednostki.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-10
Contributors
References
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot. Warszawa, PIW.
 • Brzezińska A. I., Czub T., Hejmanowski S., Rękosiewicz M., Kaczan R., Piotrowski K., 2012, Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości. „Kultura i Edukacja”, nr 3 (89), opublikowane: http://www.psychologia.amu.edu.pl/wp/wp-uploads/2012-KULTURA-I-EDUKACJAa-Uwarunkowania-kszta%C5%82towania-si%C4%99-to%C5%BCsamo%C5%9Bci.pdf [dostęp: 28.12.2015].
 • Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Goffman E., 1975, Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, PWN.
 • Hołyst B., 1984, Bariery resocjalizacji penalnej. W: B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. I. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Hołyst B., 2007, Socjologia kryminalistyczna, t. I. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kalinowski M., 2005, Etos pracy w resocjalizacji skazanych. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin, TN KUL.
 • Kuć M., 2005, Pojęcie osobowości na gruncie przepisów kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin, TN KUL.
 • Machel H., 2005, Izolacja więzienna a problem marginalizacji społecznej (na pograniczu pedagogiki społecznej i penitencjarnej). W: K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce socjalnej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne). Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Maffesoli M., 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc. Warszawa, PWN.
 • Nawój J., 1998, Świat przemocy w więzieniu. Kule, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej.
 • Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Orzechowska A. (red.), 2008, Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne. „Suicydologia”, t. 4, nr 1.
 • Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rejman J., 2005, Patogenne elementy organizacji i struktury instytucji więziennej. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Stanik J. M., 2007, Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1. Warszawa, PWN.
 • Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Szymański T., 1985, Funkcje zatrudnienia skazanych w świetle danych empirycznych. W: T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski (red.), Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Lublin, Instytut Prawa Karnego.
 • Thelen E., 2005, Dynamic Systems Theory and the Complexity of Change. „Psychoanalytic Dialogues”, No. 15(2).
 • Urban B., 2005, Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej młodzieży polskiej. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Waligóra B., 1984, Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności. W: B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t.1. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Walters G. D., 1990, The Criminal Lifestyle. Patterns of Seurious Criminal Conduct. Newbury Park-London-New Delhi, Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_2_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.