PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Styl życia nauczycieli i jego socjodemograficzne uwarunkowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było ukazanie socjodemograficznych uwarunkowań stylu życia nauczycieli. Przebadano 208 nauczycieli różnych typów szkół za pomocą kwestionariusza diagnostycznego Mój styl życia autorstwa J. M. Cavendisha. Uzyskano specyficzną strukturę zależności następujących zmiennych: płeć, status materialny, wiek, stan cywilny, staż pracy, miejsce zamieszkania, stopień awansu zawodowego i miejsce zatrudnienia. Uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Przeprowadzone analizy dostarczyły interesującego i obszernego materiału na temat zachowań zdrowotnych nauczycieli i ich korelatów zważywszy, że w Polsce nie prowadzi się systematycznych badań.
EN
The aim of the study was to present the socio-demographic determinants of teachers’ lifestyle. By means of a diagnostic Lifestyle Questionnaire by J.M. Cavendish, 208 teachers from different types of school were examined. There has been obtained a specific structure of dependencies of the following variables: gender, economic status, age, marital status, professional experience, place of residence, professional advancement degree, and place of employment. Those elements which have significant empirical support were highlighted. The conducted analyzes have provided interesting and extensive material on teachers’ health behaviors and their correlates, given that in Poland no systematic surveys are conducted.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Borzucka-Sitkiewicz K., 2006, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Drabik J., Wróblewska A., 1999, Styl życia rodziców u progu szkoły podstawowej. W: J. B. Karski (red.) Promocja zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Ignis, 70–81.
 • Duda-Zalewska A., 2012, Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie. „Hygeia Public Health”, 47(2), 183–187.
 • Garbaciak W., Olex-Mierzejewska D., 2003, Próba polskiej adaptacji kwestionariusza „Lifestylequestionnaire”. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LVIIII, suppl. XIII, 70, Sectio D, 387–389.
 • Gaweł A., 2003, Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Giddens A., 2007, Nowoczesność i tożsamość. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gniazdowski A., 1990, Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne. W: A. Gniazdowski (red.), Próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Łódź, Instytut Medycyny Pracy, 2–11.
 • Kasperek E., 1999, Zachowania prozdrowotne nauczycieli. Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P.
 • Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2012, Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Korporowicz L., 2004, Konsumpcja doznań w społeczeństwie transformacji. W: M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 81–89.
 • Kowalski M., Kowalski P., 2002, Styl życia a zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Zielonogórskiego. W: W. Wrona-Wolny, M. Wdowik, B. Markowska, B. Jawień (red.), Edukacja zdrowotna — alkohol — sport. Kraków, Wydawnictwo AWF, 153 – 159.
 • Kuśmierski S., Ostrowski D., 1997, Ekologiczny styl życia jako ważna kategoria społeczno-gospodarcza. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Mrozowicz A., Guty E., 2013, Styl życia a zachowania zdrowotne; poglądy kobiet. „ Zdrowie i Dobrostan”, 1, 133–146.
 • Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Pawełczyńska A., 1976, Styl życia w epoce przemian – determinanty i układy odniesienia. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje – propozycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 91–140.
 • Ponczek D., Olszowy I., 2012, Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 93 (2), 260–268.
 • Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J., 2011, Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. „Problemy Pielęgniarstwa”, 19 (2), 210–218.
 • Szylagyj-Pągowska I., 1994, Styl życia i zachowania zdrowotne. W: K. Bożkowa, A. Sito (red.), Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 79–93.
 • Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska-Butrym Z., 2000, Elementy socjologii dla pielęgniarek. Lublin, Wydawnictwo Czelej.
 • Tylka J., 2008, Zdrowie menedżera. Styl życia a zdrowie i choroba. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Woitas-Ślubowska D., 1997, Kierunki przemian stylu życia uczniów w dwudziestoleciu (1973–92) na tle zmian pozytywnych i negatywnych mierników zdrowia. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, 10–11, 82–98.
 • Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woynarowska-Sołdan M., Więziak-Białowolska D., 2012, Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie nauczycieli. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 93 (4), 739–745.
 • Woynarowska-Sołdan M., Tabak I., 2013, Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły. „Medycyna Pracy”, 64 (5), 659–670.
 • Zsynarska M., Bernard D., 2007, Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim – część I. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 88 (2), 182–188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.