PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Promocja zdrowia w szkole obejmuje edukację zdrowotną oraz działania zmierzające do tworzenia środowiska fizycznego i psychospołecznego sprzyjającego zdrowiu uczniów. Proces ten warunkują czynniki edukacyjne, organizacyjne, związane z kompetencjami nauczyciela oraz społeczno-kulturowe, które tworzą w rzeczywistości współczesnej szczególny kontekst podejmowanych przez szkołę działań. Autorka dokonuje analizy założeń programowych szkolnej edukacji zdrowotnej, programów kształcenia akademickiego nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej oraz wybranych aspektów funkcjonowania środowiska szkoły, upatrując w nich barier ograniczających efektywność szkolnej promocji zdrowia.
EN
Health promotion in schools includes health education and actions aimed at creating an environment conducive to the physical and psychosocial health of students. This process is conditioned by educational and organizational factors and factors which are related to the competence of teacher. In fact today the particular context of actions taken by the school is created by a socio-cultural factors. The author analyzes the assumptions of health education program in school, academic curricula of teachers and selected aspects of the school environment and she sees in them the barriers to the effectiveness of health promotion in school.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
author
References
 • Gaweł A., 2013, Human health as a context of the andragogical discourse. W: M. Radovan, M. Kościelniak (red.), Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices. Kraków, Wydawnictwo UJ, 27–39.
 • Gaweł A., 2014, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • GUS, 2011, Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 roku. Studia i analizy statystyczne. Kraków, US.
 • Jakubowska H., 2009, Socjologia ciała. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jarosz M. (red.), 2013, Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Warszawa, Instytut Żywienia i Żywności.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), 2011, Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka.
 • Namysłowska I., 2013, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. „Postępy Nauk Medycznych”, nr 1, 4-9.
 • Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. [pozyskano z: http://men.gov.pl/wpcontent/upload/2011/02/men_tom_8.pdf, dostęp:16.07.2015].
 • Rubacha K., 2003, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 21–33.
 • Sufa B., 2005, Styl komunikowania się nauczyciela z uczniami a skuteczność porozumiewania się współdziałania w klasie. W: E. A. Zwolińska (red.), Edukacja kreatywna, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 142–150.
 • Shilling Ch., 2010, Socjologia ciała. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tabak I., 2014, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. „Studia BAS”, nr 2(38), 113–138.
 • Tchorzewski de A.M., 2006, Refleksje wokół aktualnego rozumienia wychowania zdrowotnego jako kategorii pojęciowej w naukach pedagogicznych. „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, t. 57, 9–16.
 • WHO, 1986, Ottawa Charter for Health Promotion. An International Conference on Health Promotion. The move towards a new public health, Ottawa Ontario Canada.
 • Wójtewicz A., 2014, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie. Toruń, Wydawnictwo UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.