PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki podejmują problematykę poczucia własnych kompetencji zawodowych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkołach ogólnodostępnych. Przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych wśród wspomnianej grupy w zakresie kompetencji prakseologicznych, komunikacyjnych, kreatywnych, współdziałania oraz informatycznych. Edukacja włączająca wciąż stanowi wyzwanie nie tylko dla społeczności szkół ogólnodostępnych, ale także dla szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego za kształcenie nauczycieli w różnych typach szkół. Z perspektywy ucznia z niepełnosprawnością, który często musi podejmować dodatkowy wysiłek w procesie uczenia się, początek edukacji i pierwsze związane z nią doświadczenia nabierają szczególnego znaczenia.
EN
The authors discuss professional competences of early education teachers working with disabled children in standard schools. The results of research conducted on a group of teachers in the area of communicative, creative, information technology cooperation as well as praxeological competences are introduced. Inclusive education still constitutes a challenge not only for standard school communities but also for higher education institutions, which are responsible for educating teachers for all types of schools. From the perspective of a disabled learner, who frequently needs to make a greater effort in the process of learning, the beginning of the education process and early experiences are of crucial importance.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Baranowicz K., 2011, Nauczyciele i ich niepełnosprawni uczniowie w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Bonar (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Barłóg K., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
 • Brzezińska A. I., Brzeziński J. M., 2011, Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: Brzeziński J.M. (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Cieślikowska J., 2007, Szkolne zadania z zakresu promocji zdrowia a ogólno pedagogiczne kompetencje nauczycieli do ich podejmowania. W: J. A. Malinowski, A. Zandecki (red.), Środowisko – młodzież – zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Czaja-Chudyba I., 2010, O kompetencjach kreatywno-krytycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W: M. Klaczak (red.), Integracja edukacyjna. Oczekiwania i rzeczywistość. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Fronczewski P., Mastalerz M., 2015, Ja, Fronczewski. Kraków, SIW Znak.
 • Gajdzica Z., 2001, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Grzegorzewska M., 1959, Listy do młodego nauczyciela, cykl I. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Hulek A., 1977, Integracyjny system kształcenia i wychowania. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kirenko J., 2015, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w małej szkole. W: R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Seria wydawnicza: Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie. T.1. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
 • Korzon A., 2008, Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej. W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kupisiewicz M., 2013, Słownik pedagogiki specjalnej, hasło: kompetencje nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mach A., 2012a, Szkic o życiu i działalności twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej w Polsce – Marii Grzegorzewskiej. W: K. Barłóg (red.), W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej. Jarosław, Wydawnictwo PWSTE.
 • Mach A., 2012b, Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym. W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, t. 2, Rzeszów, Wydawnictwo UR.
 • Szkolak A., 2011, Kompetencje pedagogiczne nauczycieli wczesnej edukacji – relacja z badań własnych. W: J. Bonar (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (współpraca), 2010, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Tkaczyk G., 2003, Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wrońska M., 2012, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
 • Wyczesany J., 2002, Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności i jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: J. Wyczesany, A. Mikrut (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Prace Monograficzne” nr 332. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Zamecka-Zalas O., 2010, Nauczyciel edukacji elementarnej wobec wyzwań edukacyjnych jutra. W: M. Chodkowska, M. Uberman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.