PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Edukacja zdrowotna w kształceniu językowym w świetle analizy podstawy programowej i podręczników do nauki języków obcych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z aktualną podstawą programową wiodącą rolę w szkolnej edukacji zdrowotnej pełni przedmiot wychowanie fizyczne. W celu zapewnienia większej efektywności kształcenia treści prozdrowotne powinny być stale obecne w innych przedmiotach szkolnych. Doskonałe warunki do realizacji edukacji zdrowotnej stwarzają lekcje języka obcego. Wskazuje na to nie tylko podstawa programowa tego przedmiotu, ale także sugestie metodyków, a przede wszystkim analiza podręczników dopuszczonych do użytku w szkołach. Sposób realizacji edukacji zdrowotnej w ramach języka obcego nowożytnego zależy w dużej mierze od decyzji nauczyciela. Należy zatem uwrażliwić dydaktyków, a zwłaszcza studentów filologii obcych o specjalności nauczycielskiej na konieczność zintegrowania treści prozdrowotnych z programem kształcenia językowego. Badania międzynarodowe wykazały, że taka praktyka służy nie tylko poprawie zdrowia uczniów, ale także zwiększeniu ich osiągnięć szkolnych uczniów.
EN
According to the current core curriculum, the leading role in the school health education is played by physical education. To ensure greater efficiency in health-related learning content should be constantly present in other school subjects. Excellent conditions for the implementation of health education create foreign language lessons. This is shown not only in an analysis of the curriculum of the subject, but also in suggestions of methodologists, and above all, the analysis allowed for use in schools textbooks. The realization of health education in the framework of a modern foreign language depends largely on the decision of the teacher. It is, therefore, necessary to sensitize teachers, and especially students of foreign philology, specializing in teaching, to the need for integrating health-related content with a program of language learning. International studies have shown that this practice is not only improving the health of students, but also increases the educational achievements of students.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Jourdan D., 2011, Health education in schools. The challenge of teacher training. Saint-Denis, National Institute for Prevention and Health Education.
 • Lista podręczników dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2015/2016 [pozyskano z: http://men.gov.pl/podreczniki/dopuszczone_lista1.php, dostęp: 10.11.2015].
 • Nowak P. F., 2012, Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, t. 18 (3), 171–175.
 • Podstawa programowa z komentarzami, 2008, Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa, MEN.
 • Pośpiech J., 2009, O reformowaniu wychowania fizycznego – refleksje zamiast polemiki. „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja”, t. 4, 159–163.
 • Skirmuntt G., 2009, Dlaczego w nowej podstawie programowej nie ma ścieżek edukacyjnych? Materiały Edukacyjne ORE. Warszawa, CODN .
 • Suwiński E., 2013, Zadania edukacji zdrowotnej w rozwijaniu umiejętności życiowych. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 37, 113–119.
 • Syrek E., 2009, Promocja zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży – współczesna potrzeba i konieczność. „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna”, t. 3, 17–24.
 • Szpotowicz M., 2014, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej różnych przedmiotów – Język obcy nowożytny. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. Warszawa, ORE, 87–91.
 • Woynarowska B, 2010, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woynarowska B., 2002, Kształtowanie umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży — wyzwania dla szkoły. „Chowanna”; t. 1 (18), 57–69.
 • Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 89 (4), 445–452.
 • Woynarowska B., 2014, Status i miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. Warszawa, ORE, s. 20–21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.