PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na komunikacji między nauczycielem a uczniem opiera się cały proces edukacyjny. Interakcje z dziećmi determinują efekty edukacyjne i bez wątpienia mają wpływ na atmosferę w klasie. Można zatem powiedzieć, że sukces w zawodzie nauczycielskim w znacznej mierze zależy od kompetencji komunikacyjnych nauczyciela, warunkujących nawiązywanie pozytywnych kontaktów z uczniami, jak też ich rodzicami. Kompetencje te nabierają szczególnego znaczenia w przypadku edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym, co wynika z faktu, że interakcje między nauczycielem a dziećmi na tym etapie edukacji są długotrwałe. Artykuł prezentuje rozważania wokół zagadnienia wielowymiarowości kompetencji komunikacyjnych i ich znaczenia w pracy nauczyciela – organizatora i realizatora procesu edukacji. Po dokonaniu przeglądu dotychczasowych badań dotyczących umiejętności komunikacyjnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przedstawione zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych w grupie studentek II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W zakończeniu podjęto rozważania związane z koniecznością rozwijania u kandydatów na nauczycieli szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych, które w przyszłości zadecydują o ich profesjonalizmie zawodowym.
EN
The whole education process is based on the communication between the teacher and the student. Interactions with children determine the effects of education and, undoubtedly, have influence on children’s well-being in class. Hence, we can say that the success in teaching depends largely on the communication competence of the teacher which determines establishing positive contact with students and their parents. These skills gain special importance in the education of early school-age children. It results from the fact that the interactions between the teacher and the children, at this stage of education, are long-lasting. This article presents reflections on the multidimensional character of communication competence and its meaning in teacher’s work as an organizer and enforcer of education process. After having reviewed the studies about communication competence of early school education teachers, the authors presented the results of their own research conducted in a group of second-year students of early school and preschool pedagogy. The conclusion presents reflections on the need for developing broadly understood communication competence in candidates for teachers which in the future will decide about their professionalism.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., 2006, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 • Bocheńska K., 2006, Szach-mat, czyli o komunikacji w rzeczywistości szkolnej. Warszawa, WSiP.
 • Czerepaniak-Walczak M., 1997, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Edytor.
 • Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Eisenberg N., 2005, Empatia i współczucie. W: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk, GWP, 849–867.
 • Godlewska B., 1997, Stymulowanie aktywności twórczej jako wymóg skutecznej komunikacji interpersonalnej. W: A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Warszawa–Białystok, Wydawnictwo Żak, 248–264.
 • Gordon T., 2007, Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax.
 • Karoń J., 2014, Za zamkniętymi drzwiami klasy szkolnej – przemoc werbalna w komunikacji nauczyciela z dziećmi, „Problemy wczesnej edukacji”, nr 4, 121–136.
 • Koć-Seniuch G., 1995, Komunikacja pedagogiczna i jej konteksty edukacyjne. W: G. Koć-Seniuch (red.), Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana, 127–158.
 • Kwaśnica R., 2004, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 291–323.
 • Lachawiec M., 2009, Komunikacja społeczna w edukacji w ujęciu badań empirycznych. W: K. Czerwiński, W. J. Maliszewski (red.), Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 223–238.
 • Łasiński G, 2000, Sztuka prezentacji. Poznań, Wydawnictwo eMPi².
 • Malinowska J., 2010, Wymiary u/formowania kompetencji komunikacyjnych nauczycieli – refleksja na edukacją. Z badań własnych na kompetencjami komunikacyjnymi nauczycieli. „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, 74–85.
 • Mądry-Kupiec M., 2011, Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Pankowska D., 2010, Porozumiewanie się w procesie kształcenia. W: D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.), Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Część 1, Praca dydaktyczna. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 45–76.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W: Dziennik Ustaw 2012, poz. 131.
 • Sikorski W., 2011, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Sikorski W., 2013, Bezpośredniość niewerbalna w kreowaniu postawy nauczyciela jako niespecyficznego czynnika w oddziaływaniach pedagogicznych. „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 18, 344–362.
 • Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., 2003, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań, Wydawnictwo eMPi².
 • Szempruch J., 2008, O funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela w zmieniającej się szkole. W: M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla (red.), Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole. Częstochowa, Wydawnictwo WSL, 9–20.
 • Szkolak A., 2011, Kompetencje interpretacyjne i komunikacyjne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - komunikat z badań własnych. W: J. Szempruch, E. Zyzik, M. Parlak (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Kielce, Wydawnictwo Libron, 77–87.
 • Sztejnberg A., 2001, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. Wrocław, Wydawnictwo Astrum.
 • Wawrzyniak R., 2004, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w aspekcie etycznym. W: A. Tchorzewski (red.), Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczyciela. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP, 175–181.
 • Zbróg P., 2008, O konieczności włączenia kształcenia komunikacji interpersonalnej w toku studiów nauczycielskich. W: K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 77–84.
 • Żytko M., 2010, Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań językowych trzecioklasistów. Warszawa, CKE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.