PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera prezentację i statystyczną analizę wyników badań ankietowych na temat wartości w pracy zawodowej nauczycieli. Badania tzw. ilościowe przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 roku w różnego typu szkołach na obszarze województwa świętokrzyskiego i ościennych. Zastosowano ankietę nt. aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz osobistą wypowiedź autobiograficzną nt. „Sens i godność mojego życia i pracy”.Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych (pokoleniowych):- nauczycieli młodych: do 35 roku życia (141 ankiet i 35 wypowiedzi)- nauczycieli w średnim wieku: od 36 do 50 roku życia (154 ankiety i 39 wypowiedzi)- nauczycieli starszych: powyżej 51. roku życia (110 ankiet i 38 wypowiedzi).Istotnym wątkiem w podjętych badaniach jest próba porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli z obrazem tych samych wartości u nauczycieli aktywnych zawodowo przed 25 laty. Właśnie w tamtym czasie – na przełomie 1989/90 roku przeprowadzone zostały takie same badania, na tym samym terenie, których wyniki zostały opublikowane w mojej książce Pokolenia nauczycieli (1993).Druga płaszczyzna analiz porównawczych, ściśle związana z poprzednią, ma wymiar pokoleniowy; w tym względzie istotne jest poznanie, jak postrzegają swoją rolę społeczną, życie i pracę oraz jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe i zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne. 
EN
The article presents statistical analysis of survey results on the value of the work of teachers. The study was quantitative conducted in late 2014 and 2015 for different types of schools in the area of Świętokrzyskie and neighboring voivodeships. We used a questionnaire about aspirations of life, values and needs of teachers and a personal autobiographical statement on „The meaning and dignity of my life and work”. In total, there were collected 405 surveys were collected and 112 posts of teachers in three age groups (generational): • Young teachers (up to 35 years of age) (141 questionnaires and 35 posts), • Teachers in middle age (36–50) (154 questionnaires and 39 posts), • Teachers elderly (over 51 years) (110 questionnaires and 38 posts). An important theme in the studies undertaken is an attempt to compare the values of social life and professional currently working teachers with their image 25 years ago. Because just at that time – at the turn of the year 1989–1990 – there was carried out the same test on the same site, the results of which were published in my book Generations of teachers (1993). The second plane benchmarking closely linked to the previous one, has a generational dimension. In this respect it is important to know how teachers perceive their role, social life and work, and the we appreciate the value of teachers from different generations whose habitus and the fate of life and work shaped the different socio-political, cultural and economic conditions.
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Dobrowolska D., 1980, Praca w życiu człowieka. Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Dobrowolska D., 1982, Wartość pracy zawodowej dla jednostki a zróżnicowanie społeczno-zawodowe. W: X. Gliszczyńska (red.), Systemy wartości w środowisku pracy. Warszawa, Książka i Wiedza, 37–56.
 • Dróżka W., 1993, Pokolenia nauczycieli. Kielce, Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Dróżka W., 2002, Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze, Kielce, Wydawnictwo AŚ.
 • Dróżka W., 2004, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych, Kielce, Wydawnictwo UJK (II wydanie).
 • Dróżka W., 2005, Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004, Kielce, Wydawnictwo AŚ.
 • Dróżka W., 2008, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich. Kielce, Wydawnictwo UJK.
 • Dróżka W., Gołębiowski B., 1993, Moja twarz jest niepowtarzalna. Pamiętniki młodych nauczycieli ’93. Kielce, Wydawnictwo Jedność.
 • Dróżka W., Miko-Giedyk J., Miszczuk R. (red.), 2012, Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kielce, Wydawnictwo UJK.
 • Malinowski T., 1989, Postawy zawodowe nauczycieli, „Studia Pedagogiczne”, t. 54.
 • Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.