PL EN


2016 | 35 | 3 |
Article title

Maria Grzegorzewska o godności człowieka – w konfrontacji ze współczesnością

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Maria Grzegorzewska była wybitnym pedeutologiem i twórcą nowatorskiego systemu kształcenia pedagogów specjalnych. W artykule przedstawiona została rola wartości moralnych, którymi zdaniem Grzegorzewskiej powi­nien kierować się pedagog specjalny. Wyznawanie poszczególnych wartości, w tym godności człowieka z niepełnosprawnością w społeczeństwie, stanowi podstawowe i aktualne zadanie każdego pedagoga specjalnego. W artykule zwrócono uwagę szczególnie na deontologiczny wymiar dorobku Grzegorzewskiej w perspektywie tworzenia społeczno-wychowawczego klimatu szkoły przez współczesnych pedagogów specjalnych.
EN
Maria Grzegorzewska was an outstanding expert on pedeutology and a creator of innovative education system of special educators. In this article I will present the role of moral values, which, according to Grzegorzewska, should be distinguished by a special educator. The realization of individual values, including human dignity of the disabled in society, is a fundamental and current job of every special educator. In this article I will draw attention to the deontological dimension of Grzegorzewska’s achievements in perspective to create the socio-educational school climate by modern special educators
Year
Volume
35
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Doroszewska J., 1989, W stronę człowieka. W: U. Eckert, M. Gawarecka (red.), Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej. Warszawa, Wydawnictwo WSPS, 66–67.
 • Chałas K., 2003, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Tom I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin-Katowice, Wydawnictwo Jedność.
 • Chudy W., 2005, Godność człowieka wartością ontyczno – wychowawczą. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin, Wydawnictwo KUL, 83–91.
 • Grzegorzewska M., 1964, Pedagogika specjalna. Warszawa, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.
 • Grzegorzewska M., 2002, Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Koch T., 2005, The ideology of normalcy: the ethics of difference. „Journal of Disability Policy Studies”, t. 2, 123–129.
 • Korzon A., 2010, Pedagog specjalny – myśli i poglądy Marii Grzegorzewskiej współcześnie odczytane. W: S. Przybyliński (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą. Studia zadedykowane profesorowi Czesławowi Kosakowskiemu. Olsztyn, Wydawnictwo UWM, 173–177.
 • Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Lipkowski O., 1981, Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lipkowski O., 1995a, Humanistyczne podłoże idei wychowawczej Marii Grzegorzewskiej. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 10–19.
 • Lipkowski O., 1995b, Znaczenie działalności Marii Grzegorzewskiej dla rozwoju pedagogiki specjalnej oraz oświaty i kultury w Polsce. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 185–191.
 • Mazurek F. J., 2001, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Nordenfelt L., Edgar A., 2005, The four notions of dignity. „Quality in Ageing: Policy Practice and Research”, nr 6, 17–21, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14717794200500004.
 • Nowicka-Kozioł M., 2002, Godność podmiotu ponowoczesnego. W: M. Nowicka-Kozioł (red.), Prawo głosu i różnicy a podmiotowość. Wydawnictwo APS, Warszawa, 9–15.
 • Plutecka K., 2006, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Podsiad A., 2001, Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Romer T., 2003, Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej. W: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa, Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 59–83.
 • Szczupał B., 2009, Godność osoby z niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akapit.
 • Szczupał B., 2013, Godność osób z niepełnosprawnością – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W: J. Bałachowicz (red.), Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej j Janusza Korczaka. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 62–73.
 • Szlaga J., 1996, Godność i upadek człowieka a jego środowisko. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 149–164.
 • Tomasik E., 1995, Osobowość nauczyciela w aspekcie pedeutologii i deontologii. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 105–111.
 • Tomasik E., 2002, Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół. Wybór i opracowanie Ewy Tomasik. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Wroczyński, R., 1972, Maria Grzegorzewska w polskiej myśli pedagogicznej. W: J. Doroszewska, M. Falski, R. Wroczyński (red.), Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej – 7 XI 1969 r. Warszawa, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 52–53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.