PL EN


2016 | 35 | 4 |
Article title

W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concern for harmonious education of young generations is present in the educational activity undertaken by many environments, from family, school, through the state and church. In the Second Polish Republic, all of these environments were engaged in the discussion what educational direction was appropriate for the future generations. One of the priority tasks was the concern for proper health and physical education of the youth.Stanisław Podoleński, a Jesuit, joined the discourse about the role of health promoting education. The article presents Stanisław Podoleński’s views concerning health, physical as well as sports education as an expression of his concern for the harmonious education of the youth in the Second Polish Republic.Stanisław Podoleński should be included among pedagogues from the Second Polish Republic who were actively engaged in the educational work. Podoleński had a remarkable affinity for the problems of the youth. In his publications, he emphasised the fact that there is an inseparable connection between physical and health education as well as spiritual and intellectual education. In his view, the concern for the harmonious development of all the spheres of the young man is the main obligation of parents, teachers and even of the whole society.
PL
Troska o harmonijne wychowanie młodych pokoleń jest wpisana w działalność wychowawczą podejmowaną przez wiele środowisk, zaczynając od rodziny, szkoły, przez państwo i Kościół. W II Rzeczypospolitej wszystkie te środowiska podjęły dyskusję nad właściwym kierunkiem wychowania przyszłych pokoleń. Jednym z priorytetowych zadań była troska o właściwe wychowanie zdrowotne i fizyczne młodzieży.W dyskurs o istotnej roli edukacji prozdrowotnej włączył się jezuita Stanisław Podoleński. Problematyka podjęta w artykule dotyczy jego poglądów na istotę wychowania zdrowotnego i fizycznego jako wyraz troski o harmonijne wychowanie młodych w II Rzeczypospolitej.Stanisława Podoleńskiego należy zaliczyć do grona aktywnych i zaangażowanych w działalność edukacyjną pedagogów w II Rzeczypospolitej. Bliskie mu były problemy młodych ludzi. W swoich publikacjach podkreślał, że istnieje nierozerwalny związek pomiędzy wychowaniem fizycznym i zdrowotnym a duchowym i intelektualnym człowieka. Jego zdaniem troska o harmonijny rozwój wszystkich sfer młodego człowieka jest podstawowym obowiązkiem rodziców, wychowawców, a nawet całego społeczeństwa.
Year
Volume
35
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-22
Contributors
References
 • ATJKr, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: Stanisław Podoleński, Dokumenty osobiste członków TJ z lat 1920–1969, rkp nr 2022; Dokumenty osobiste, rkp nr 1177, rkp 1927; 1524.
 • Chomski L., 1927, Wychowanie fizyczne a etyka. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, t. 16, 259–266.
 • Cieślak S., 2009, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży jezuici – męczennicy z II wojny światowej. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 • Demel M., 2000, Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. 1–2. Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.
 • Grzebień L., 1983, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Polska Akademia Nauki. Instytut Historii, 138–139.
 • Grzebień L., 1993, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich: 1564–1990, t. 9, Kraków, Wydawnictwo WAM, 9.
 • Hajduk A., 2003, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 203–204.
 • Jakubowski Z., 1987, Ideologia i polityka Kościoła Katolickiego w Polsce – ciągłość i zmiany. „Przegląd Powszechny” 1884–1985. Warszawa, Wydawnictwo ANS.
 • Kopczyński S., 1927, Hygiena szkolna i wychowanie fizyczne w szkołach Rzeczypospolitej: (sprawozdanie za rok 1924 i 1925). Warszawa, Druk. Kooperatywy Prac. Druk.
 • Kopczyński S., 1929, Zdrowie dziatwy szkół powszechnych w Polsce. Warszawa, Książnica-Atlas.
 • Kostkiewicz J., 2012, Wychowanie prorodzinne w myśli społeczno-pedagogicznej ks. Stanisława Podoleńskiego SJ (1887–1945). W: S. Cieślak, B. Topij-Stempińska (red.), Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej. Kraków, WAM, Akademia Ignatianum, 141–167.
 • Kostkiewicz J., 2013 Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Kuznowicz M., 1934, Fałszywa zwrotnica. „Związkowiec”, nr 5–6, 3–6.
 • Małolepszy E., 2005, Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna”, z. VI, 57–65.
 • Okrasa M., 2015, Wskazówki dotyczące wychowania w rodzinie prezentowane na łamach czasopism w XIX wieku, opublikowano: http://wwr.uni.wroc.pl/pl/articles_pl/Tom_002_Art_002_MARZENA_OKRASA.pdf [dostęp: 13.02.2016].
 • Piasecki E., 1935, Zarys teorji wychowania fizycznego. Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Podoleński S., 1917, Pilnujemy wychowania. „Głosy Katolickie”, nr 199, 3–32.
 • Podoleński S., 1919, Wychowanie religijne w domu. „Głosy Katolickie”, nr 228–229, 1–31.
 • Podoleński S., 1930a, Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 • Podoleński S., 1930b, Psychika dzisiejszej młodzieży. „Przegląd Powszechny”, t. 185, 32–52.
 • Podoleński S., 1930c, Sport dzisiejszy a wychowanie fizyczne. „Przegląd Powszechny”, t. 188, 292–314.
 • Podoleński S., 1931, Zarys teorii wychowania fizycznego „Przegląd Powszechny”, t. 190, 102–106.
 • Podoleński S., 1937, Stan zdrowotny naszej młodzieży szkolnej. „Przegląd Powszechny”, t. 213, 176–194.
 • Podoleński S., 1938, U progu. Książka dla młodych. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 • Podoleński S., 1939, Szkoła a zdrowie młodego pokolenia. „Przegląd Powszechny”, t. 222, 363–374.
 • Rauba R., 2011, Jezuici i wychowanie młodzieży. Lewica.pl, opublikowano: http://lewica.home.pl/?id=24119 [dostęp: 10.02.2016].
 • Szczepańska B., 2014, Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymański L., 1995, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. Wrocław, Wydawnictwo AWF.
 • Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, 2002, R. Wasztyl (red.), Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha.
 • Weryński H., 1936, Bezdroża wychowania. „Ruch Katolicki”, t. 6, 414–423.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_4_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.