PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie postaw obywatelskich powinno być priorytetem w wychowaniu, ponieważ od tego, ile wiedzy i dziedzictwa kulturowego przekażemy naszym najmłodszym podopiecznym zależy, jak będzie postrzegana nasza ojczyzna zarówno przez nas samych, jak i przez naszych sąsiadów na całym świecie. Zadanie to należy głównie do rodziny i szkoły, które dzięki współpracy i uzupełnianiu się przygotowują uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturowym. Sprawiają, że dzieci już od najmłodszych lat mają poszanowanie dla ojczyzny, a także są tolerancyjne wobec odmienności innych narodów.
EN
The formation of civic values should be a priority in education, because the perceived image of our homeland in our eyes and it the citizens’ of other countries depends on the extent of the knowledge and awareness of the country’s cultural heritage acquired by our youngest citizens. This predominantly is the task of families and schools. Families and institutions through cooperation and complementarity should prepare students to actively participate in social and cultural life. Thanks to this children since an early age will have respect towards their homeland and will also be tolerant towards the differences of other nations.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Cern K.M., Juchacz P., Nowak E., 2009, Edukacja demokratyczna jako sfera namysłu w filozofii i praktyce. W: K.M. Cern, P. Juchacz, E. Nowak (red.), Edukacja demokratyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 8–9.
 • Citizenship Education at School in Europe, 2005, Warszawa, Directorate-General for Education and Culture.
 • Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., 1997, Między praktyką a teorią wychowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Dudel B., 2013, Istota i rodzaje kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków–Białystok, Wydawnictwo Impuls.
 • Huddleston E, Garabagiu A. (red.), 2015, Edukacja obywatelska. Poradnik szkolenia nauczycieli edukacji obywatelskiej i praw człowieka 2001–2004. Strasburg, Publishing Division, Directorate of Communication and Research of the Council of Europe.
 • Izdebska J., 2007, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka – w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych. W: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.
 • Konopka H., 2002, Wychowanie obywatelskie polem rozwijania i integrowania wiedzy humanistycznej. W: M. Kujawska (red.), Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań, Instytut Historii UAM.
 • Lange D., Print M., 2013, Civic education and competences for engaging Citizens in democracies. Rotterdam, Sense Publishers.
 • Markocki Z., 1995, Edukacja patriotyczno-obywatelska młodzieży zintegrowanym procesem wychowania. W: Wychowanie patriotyczne młodzieży. Bydgoszcz, Wydawnictwo Arcanus.
 • Napiontek O., 2013, Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa. W: A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.), Edukacja obywatelska w działaniu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pawalec L., 2006, Edukacja regionalna w przedszkolu i w klasach młodszych szkoły podstawowej. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Radziewicz H., 2007, Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej. „Wychowawca”, nr 9.
 • Rosół A., 2004, Rola edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich. W: M. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Tychy–Opole Śląskie, Wydawnictwa Naukowe.
 • Skrzypniak R., 2009, Wartości patriotyczne rodziny podstawą zachowania tożsamości narodowej. W: E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.
 • Uszyńska-Jarmoc J., 2009, Teoretyczne źródła modelu edukacji obywatelskiej. W: E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Wojtek D., 2004, Edukacja poza szkolną ławką – poznajemy swoją mała i wielką ojczyznę, „Życie Szkoły”, nr 5.
 • Wychowanie obywatelskie w szkołach w Europie, opublikowano: http://www.eurydice.org/News/Communique/pl/PR055_PL.pdf [dostęp: 10.05.2015].
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Dz. Urz. UE L394/10.
 • Zarzecki L., 2012, Teoretyczne podstawy wychowania teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.