PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Postawy uczniów klasy III szkoły podstawowej wobec rówieśników z niepełnosprawnością ruchową i słuchową

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie postaw wobec niepełnosprawności ma długą tradycję, jednak wymagającą nieustannej replikacji ze względu na liczne i częste zmiany systemowe. W Polsce w ostatnich latach prowadzone były na gimnazjalistach (Biernat 2014; Urbański, Glapa, Śleboda 2014) i dotyczyły niepełnosprawności wielofunkcyjnej. W badaniach własnych podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie są postawy uczniów III klasy szkoły podstawowej wobec niepełnosprawności ruchowej i słuchowej.Badaniami objęto losowo wybranych trzecioklasistów ze szkoły masowej (n = 20) oraz integracyjnej (n = 20). Do pomiaru postaw uczniów zastosowano autorski kwestionariusz ankiety skonstruowany na potrzeby badań na podstawie trójskładnikowego modelu postawy.Porównania wyniku ogólnego kwestionariusza postaw oraz ich komponentów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego wykazały brak istotnych różnic między badanymi grupami zarówno w odniesieniu do niepełnosprawności ruchowej, jak i słuchowej. Dzieci ze szkoły masowej prezentowały równie pozytywne postawy wobec osób z dysfunkcjami jak ich rówieśnicy ze szkoły integracyjnej, co może oznaczać, że czynnik wcześniejszego kontaktu, mający związek z deklarowaną postawą wobec niepełnosprawności, nie ogranicza się w czasach obecnych do warunków szkolnych.Wyjaśnieniem braku różnic między grupami mogą być edukacyjne i zawodowe zmiany systemowe polegające na inkluzji dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szereg ogólnodostępnych aktywności życiowych oraz na włączeniu wychowania etycznego do podstawy programowej szkoły podstawowej. 
EN
Research on the attitudes towards disabilities has a long tradition, but it requires constant replication due to the frequent changes in the living conditions and the educational system. In recent years in Poland, such research was carried out mainly on a college level (Bi-ernat, 2014; Urbanski, Glapa, Śleboda, 2014) and it was not related to any specific disability. In this study, however, there has been an attempt to find an answer to the question: what are the attitudes of the students at a third grade of elementary school level to motor and auditory dis¬abilities of their peers. Participants were randomly selected from third grade primary schools: regular (n = 20) and integration (n = 20).In order to measure the pupils’ attitudes we have used a questionnaire, designed for the study, on the basis of a three-component model of attitudes prepared separately for each type of disability.The comparison of the results of these general attitudes and their components: cognitive, emotional and behavioural showed no significant differences between the groups, both with physical and auditory disabilities. Children from the regular schools presented positive at¬titudes towards people with disabilities just as their peers from the integration schools, which could mean that prior contact, with respect to the declared attitude towards disability is not limited to the type of school anymore.The explanation for the lack of differences between groups can be found in the educational and systemic changes, involving the inclusion of children and adults with various disabilities in a number of areas of life activity as well as the presence of ethical education in the curriculum of primary schools.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Alfaro V., Kupczyński L., Mundy A.M., 2015, The Relationship between Teacher Knowledge and Skills and Teacher Attitude towards Students with Disabilities among Elementary, Middle and High School Teachers in Rural Texas Schools. “Journal of Instructional Pedagogies”, 16, 234–245.
 • Beckett A., Buckner L., 2012, Promoting Positive Attitudes towards Disabled People: Definition of, Rationale and Prospects for Anti-Disabled Education. “British Journal of Sociology of Education”, 33, 6, 873–891.
 • Biernat B., 2014, Postawy uczniów z klasy masowej w stosunku do niepełnosprawnych rówieśników z klasy integracyjnej, opublikowano: http://members.upcpoczta.pl/m.kaleta18/publ_04.html [dostęp: 12.03.2014].
 • Borkowska M., 2005, Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. W: M. Loska, D. Myślińska (red.), Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Warszawa, MENiS.
 • Corr McEvoy S., Keenan E., 2014, Attitudes towards People with Disabilities – What Do People with Intellectual Disabilities Have to Say? “British Journal of Learning Disabilities”, 42, 3, 221–227.
 • Laat de S., Freriksen E., Vervloed M., 2013, Attitudes of Children and Adolescents toward Persons Who Are Deaf, Blind, Paralyzed or Intellectually Disabled. “Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal”, 34, 2, 855–863.
 • Drame E., Kamphoff K., 2014, Perceptions of Disability and Access to Inclusive Education in West Africa: A Comparative Case Study in Dakar, ”International Journal of Special Education”, 29, 3, 69–81.
 • Dykcik W., 1998, Pedagogika specjalna. Poznań, Wydawnictwo UAM.
 • Galasiński D., 2013, Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością. „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, 4, 9, 3–6.
 • Garbat M., 2014, Definiowanie niepełnosprawności. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 1, 3–16.
 • Hoffman B., 1979, Rewalidacja niesłyszących. Podstawy postępowania pedagogicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hulek A., 1992a, Świat ludziom niepełnosprawnym. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Hulek A., 1992b, Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Lund E., Seekins T., 2014, Early Exposure to People with Physical and Sensory Disabilities and Later Attitudes toward Social Interactions and Inclusion. “Physical Disabilities: Education and Related Services”, 33, 1, 1–16.
 • Majewski T., 1995, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,.
 • Majewski T., 1999, Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla pracowników terenowych. Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 • Papaioannou C., Evaggelinou C., 2014,. The Effect of a Disability Camp Program on Attitudes towards the Inclusion of Children with Disabilities in a Summer Sport and Leisure Activity Camp. “International Journal of Special Education”, 29, 1, 121–129.
 • Pisz Z., 2002, Zadania społeczne. Wrocław, Wydawnictwo AE.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 2014 r., poz. 803.
 • Salem A.A., 2013, The Impact of Teaching Academic Education Course of Children with Special Needs in the Ordinary Schools on Students' Attitudes toward Inclusion of Disabled Children. “Journal of Education and Learning”, 2, 2, 112–125.
 • Szczepankowski B., 1999, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, WSiP.
 • Urbański P., Glapa A., Śleboda R., 2014, Wpływ kształcenia integracyjnego i masowego na stosunek uczniów do niepełnosprawności. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 1, 118–119.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593, art. 2a, ust. 1, pkt 3.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 776, art. 1.
 • Vaz S., Wilson N., Falkmer M., Sim A., Scott M., Cordier R., Falkmer T., 2015, Factors Associated with Primary School Teachers’ Attitudes Towards the Inclusion of Students with Disabilities. “PLOS ONE”, 10, 8, 1–12.
 • Zabłocki J., 1997, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zaleski T., 2002, Opóźnienia w rozwoju mowy. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.