PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Zrównoważony rozwój inspiracją dla zmian w edukacji wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja spełnia ważne funkcje w przygotowaniu ludzi do rozwiązania globalnych problemów. Uczniowie w toku edukacji nabywają wiedzę i umiejętności, aby lepiej rozumieć otaczający ich świat, krytycznie oceniać zjawiska, procesy zachodzące w tym świecie oraz rozwijają zdolności potrzebne do tworzenia wizji świata. Projekty edukacji wczesnoszkolnej są tworzone zgodnie z ogólnym kierunkiem zmian edukacji formalnej i edukacji nieformalnej. Idea zrównoważonego rozwoju wyznacza główny kierunek rozwoju i inspiruje zmiany w edukacji. Obecnie w Polsce dominuje aspekt ekologiczny zrównoważonego rozwoju w formalnej edukacji środowiskowej/ekologicznej. Natomiast w edukacji nieformalnej zwraca się uwagę przede wszystkim na społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju, nazwany edukacją globalną. Programy wczesnej edukacji w klasach I–III zawierają treści ważne w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zdecydowanych zmian wymagają wybór i układ celów, dobór metod uczenia się i nauczania oraz zapewnianie odpowiednich warunków do sfinalizowania procesu.  
EN
Education has an important role in resolving the problems of the world of today. It critical for students to understand the surrounding world, to possess critical judgement of the situation and to have the ability to create a vision of the world managed with a foundation in sustainable development. School projects on an early education level are being developed in the line with the general change in formal and informal education. The concept of sustainable development determines the present direction of civilizational development. It is an inspiration for change in education. Nowadays, the environmental aspect of sustainable development dominates in Polish formal environmental education, whereas the focus of informal education is put on the social aspects of sustainable development. Early childhood education as well as the content of educational programs in classes from I to III provide satisfactory knowledge of sustainable development issues. Nevertheless education requires decisive change, especially in setting goals, selecting learning and teaching methods as well as ensuring proper teaching conditions.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Anderotti V., 2006, Soft versus critical global citizenship education, Policy and Practice: A development education review 3, opublikowano: http:developmenteducationreview.com [dostęp 10.03.2015].
 • Bogucka B., 2001, Edukacja ekologiczna w klasach I–III. Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie.
 • Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Poradnik metodyczny, Katowice 2009.
 • Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dekada edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, opublikowano: http://www.unesco.pl/edukacja [dostęp 11.02.2014].
 • Frątczak J., 1995, Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz, Wydawnictwo WSP.
 • Gawlicz K., Rohrtborn B., 2014, Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Gawlicz K., Rudnicki P., Starnawski M. (red.), 2015, Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 • Hull Z., 2005, Filozofie zrównoważonego rozwoju, W: Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Jaksikowa K., Pająk-Ważna E., Klarenbach M., 2015, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty–praktyki–konteksty. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Lipska-Badotii G., 2015, Metoda dociekań filozoficznych w edukacji globalnej. W: M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna Polskie konteksty i inspiracje. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Mesa M., 2013, Global Changes. W: S. Inman, M. Rogers (red.), Changing Times: Changing Knowledge and Pedagogy for ESD/GC Exploring the Relationship between the Rapidly Changing and the Forms of Knowledge and Pedagogy Reqired for ESD/GC. Londyn, Wydawnictwo CCC.
 • Papuziński A., 2007, Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych. „Problemy Ekorozwoju”, vol. 2, nr 2.
 • Papuziński A., 2006, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie. „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2.
 • Parczewska T., 2009, Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Parczewska T., 2015, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I–III. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Parlak M., 2012, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I–III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kielce, Wydawnictwo UJK.
 • Paśko I., 2009, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej. „Nowa Szkoła”, nr 4.
 • Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I–III szkół podstawowych. Kraków Wydawnictwo AP.
 • Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 2001. Warszawa, Ministerstwo Środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2012. Dz.U. poz. 997 z póź. zm.
 • SAPERE, 12 Key concepts of global citizenship with suggested stimuli, opublikowano: http://www.sapere.org.uk/ [dostęp 10.03.2015].
 • Sawicki M., 1997, Edukacja środowiskowa w klasach I–III szkoły podstawowej. Warszawa, Wydawnictwo Semper.
 • Dymara B., Michałowski S.Cz., Wollman-Mazurkiewicz L., 1998, Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szadzińska E., 2014, Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Vare P., Scott W., 2008, Education for Sustainable Development: two sides and an edge. Londyn, Development Education Association.
 • Vare P., Scott W., 2007, Learning for a Change: exploring the relationship between education and sustainable development. „Journal of Education for Sustainable Development”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.