PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Innowacyjność – immanentna cecha nauczycielskiego profesjonalizmu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność nauczyciela to zagadnienie ważne dla rozważań dydaktycznych i pedeutologicznych. Można o niej myśleć jako o właściwości nauczycielskiego profesjonalizmu dostępnej tylko niewielu. Można też myśleć jako o cesze immanentnie związanej z tym zawodem. Ten drugi sposób rozumowania uzasadniają konstytutywne właściwości procesu kształcenia, do jakich należą interakcyjność oraz kontekstowość. Te, wraz z założeniem stopniowalności nowatorstwa, tworzą podstawę do sformułowania tezy, że innowacyjność to w równej mierze obszar uprawnień i powinności zawodowych nauczyciela. 
EN
Innovativeness of a teacher is an important issue for didactic and pedeutological reflection. It can be thought of as a property of a teacher’s professionalism available only to a few. You can also think of it as a feature intrinsically related to this occupation. The latter line of reasoning is justified by the constitutive properties of the education process, which consists of interactivity and contextualizing. These traits, together with the assumption of innovation gradeability, construe the basis for the formulation of the hypothesis that innovativeness is to an equal extent the area of professional authority and of the teacher’s duties.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Arends R.I., 1995, Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP.
 • Bednarczuk B., Kusiak K., Zdybel D., 2011, Portfolio w procesie kształtowania refleksyjności przyszłych nauczycieli. W: A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Chodyński A., 2008, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty strategiczne. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, 31–39.
 • Czerepaniak-Walczak M., 1997, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Wydawnictwo Edytor.
 • Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L., 1983, Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fleming E., 1971, Składniki systemu dydaktycznego. W: W. Okoń (red.), System dydaktyczny. Warszawa, PZWS.
 • Gallo C., 2011, Steve Jobs: Sekrety innowacji. Zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Illeris K., 2006, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Kraśnicka T., 2013, Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne. „Studia Ekonomiczne”, nr 136, 165–179.
 • Kruszewski K., 1995, O nauczaniu i uczeniu się w szkole. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konarzewski K., 1995a, O wychowaniu w szkole. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konarzewski K., 1995b, Nauczyciel. W: K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania Szkoła. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozielecki J., 1997, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kruszewski K., 1974, Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwaśnica R., 2003, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kyriacou Ch., 1997, Effective Teaching in Schools. Theory and Practice. Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
 • Meighan R., 1993, Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • Niemierko B., 1999, Pomiar wyników kształcenia. Warszawa, WSiP.
 • Niemierko B., 2007, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nowak A., Lebenstein M., Szamrej J., 2009, „Bąble“ modelem przemian społecznych. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Gdańsk, GWP.
 • Okoń W., 1971, Podstawy systemu dydaktycznego. W: W. Okoń (red.), System dydaktyczny. Warszawa, PZWS.
 • Okoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacje i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.
 • Pervin L.A., 2002, Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, 2012, Dz. U., poz. 1538.
 • Rubacha K., 2008, Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sikora J., Uziębło A., 2013, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. „Zarządzanie i Finanse”, t. 2, nr 2, 351–363.
 • Słownik wyrazów obcych, 2003. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Śliwerski B., 2001, Program wychowawczy szkoły. Warszawa, WSiP.
 • Śliwerski B., 2008, Reformowanie oświaty w Polsce. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika 2. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Witkowski L., 1997, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa, IBE.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), 2006, Dz. Urz. UE, L 394.
 • Zdybel D., Kusiak K., Bednarczuk B., 2011, Indywidualny wymiar edukacji nauczycielskiej – o procesie stawania się refleksyjnym praktykiem. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.