PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Afektywne znaczenia doświadczeń szkolnych absolwentów klas Montessori – doniesienia badawcze

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania zrealizowano w okresie dziewięciu miesięcy, od września 2013 do kwietnia 2014 roku. Objęto nimi 94 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, którzy kształcili się według zasad alternatywnego systemu kształcenia. Analizie poddano 69 zestawów narzędzi badawczych wypełnionych kompletnie przez osoby spełniające kryteriadoboru do grupy. Do badania emocjonalnych znaczeń doświadczeń szkolnych wykorzystano kwestionariusz Autorefleksja nad kształceniemw systemie Montessori, autorsko opracowanym na podstawie Metody konfrontacji z sobą Huberta Hermansa. Ogląd wskaźników wartościowań sytuacji szkolnej ujętej w stwierdzeniu: „Będziesz odpowiedzialny za kształcenie własnych dzieci. Zakładasz, że wybierasz zarówno system Montessori (przyszłość S = 15,40; O = 15,33), jak i doświadczeń ogólnych (S = 13,89; O = 14, 54) i idealnych (S = 18,18; O = 17, 91)" wskazał, że aktywne były wyróżnione przez Hermansa dwa motywy podstawowe (wysokie średnie wartości S i O), a ich działanie zostało zrównoważone (brak istotnych statystycznie różnic między S i O).Analizowane w niniejszej pracy doświadczenia szkolne oraz ogólne i idealne prezentowały jeden z sześciu możliwych, ale najbardziej integralny typ klimatu emocjonalnego: siły i jedności (+HH), w którym intensywna samoświadomość występuje z „przyjemnym poczuciem przekraczania granic między własnym Ja, a kimś drugim” (Chmielnicka-Kuter, Oleś, Puchalska-Wasyl 2009, s. 14). Na tej podstawie uznano, że przestrzeń szkoły stanowiła dla badanych obszar samopotwierdzenia.
EN
The research was conducted over a period of nine months, from September 2013 to April 2014.It consisted of interviews with 94 graduates of the Maria Montessori Primary School No.27 in Lublin, who were educated according to the principles of the Montessori alternative system of education. I analyzed 69 sets of surveys completely filled in by persons meeting the focus group criteria. The questionnaire Self-reflection on Education in the Montessori System prepared on the basis of Hubert Hermans’s Method of Self-confrontation was used for testing the emotional meanings of school experiences. The overview of the indicators that evaluated the school situation can be contained in the statements: You will be responsible for the education of your children. You assume that you will choose the Montessori system, as well as that the general and ideal experiences showed that both basic motives highlighted by Herman were active (high average values of S and O), and that their activity was balanced (no statistically significant differences between S and O).General as well as ideal experiences connected with school, which were analysed in this paper, presented one of the six possible and yet the most integral type of emotional climate: strength and unity (+HH), in which intense self-awareness occurs with a “pleasant feeling of crossing the boundaries between one’s own self and someone else’s” (Chmielnicka-Kuter, Oleś, Puchalska-Wasyl 2009, p.14).On the basis of this, it was ascertained that the school space was an area of self-assertion for the subjects.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bardziejewska M., 2005, Okres dorastania. Jak rozpoznać i wzmacniać potencjał nastolatków? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka: dzieciństwo-dorastanie-dorosłość. Podręcznik praktycznej psychologii rozwoju. Gdańsk, GWP.
 • Bednarczuk B., 2014, Maria Montessori’s Pedagogy as the Context of Research on the Child in Poland. W: B. Bednarczuk, D. Zdybel (red.), Learning in the Montessori Classroom – The Process of Becoming Independent Person. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Błachnio A., 2011, Człowiek autorski w erze globalizacji. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane AB.
 • Błaszczak W., 2004, Narracja jako sposób rekonstruowania i konstruowania historii życia w terapii Metodą Konfrontacji z Sobą Huberta Hermansa. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne.Warszawa, Wydawnictwo PAN.
 • Brzezińska A.I, 2004, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brzezińska A.I., 2005, Jak myślimy o rozwoju człowieka? W: A.I. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Gdańsk, GWP.
 • Chmielnicka-Kuter E., 2003, Gry fabularne. Prezentacja i psychologiczna analiza zjawiska na gruncie teorii wartościowania H.J.M. Hermansa. „Roczniki Psychologiczna”, t. 6.
 • Chmielnicka-Kuter E., 2004, Od autonarracji do dialogu w sobie: studium przypadku. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa, Wydawnictwo PAN.
 • Chmielnicka-Kuter, E. Oleś P., Puchalska-Wasyl M., 2009, Metoda Konfrontacji z Sobą – 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Clore G.L., Dlaczego emocje wymagają procesów poznawczych. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk, GWP.
 • Harris P., 2005, Zrozumieć emocje. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk, GWP.
 • Haviland-Jones J.M., Kahlbaugh P., 2005, Emocje a tożsamość.W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk, GWP.
 • Hermans H.J.M., 1991, Self jako zorganizowany system wartościowań. W: A. Januszewski, T. Witkowski, Z. Uchnast (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 5. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Hermans H.J.M., Hermans-Jansen E, 2000, Autonarracje: tworzenie znaczeń w psychoterapii. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Ledzińska M., Czerniawska E., 2011, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo, Naukowe PWN.
 • Ledzińska M., 2005, Zadania psychologa w dobie technopolu. W: M. Ledzińska, G. Rutkowska, L. Wrona (red.), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków, Wydawnictwo AP.
 • Mariański J., 1998, Między nadzieją a zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • MesjaszJ., 2012, Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obuchowski K.,1985, Adaptacja twórcza. Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Oleś P., 1989, Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Oleś P., 1991, Wartości i wartościowanie: Miejsce i rola w funkcjonowaniu osobowości. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 5. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Oleś P., 1992, Metoda Konfrontacji z Sobą Huberta J. M. Hermansa. Podręcznik. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Oleś P., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Oleś P., 2009, Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku. Gdańsk, GWP.
 • Oleś P., 2012, Tożsamość osobista i społeczna – płynna czy określona? W: W. Łukaszewski, D. Doliński, A.Fila-Jankowska, T. Maruszewski, A. Niedźwiedzińska, P. Oleś, T. Szkudlarek (red.), Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem. Sopot, Wydawnictwo Smak Słowa.
 • Puchalska-Wasyl M., 2006, Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław, Wydawnictwo UWr.
 • Tomczuk-Wasilewska J., 2009, Psychologia humoru. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Wojciszke B., 2010, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk, GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.