PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to answer the question of how the conditions of ever-changing reality runs the formation of the young man. On the basis of the diagnostic survey conducted in Poland and Ukraine, the analysis of the level of sensitivity and indifference of youth to current social problems. Was based on the opinion of students rank social issues that young people considered most important, and an attempt was made to assess their maturity.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości przebiega formowanie się młodego człowieka. Na podstawie sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w Polsce i na Ukrainie dokonano analizy poziomu wrażliwości i obojętności młodzieży na aktualne problemy społeczne. Ustalono na podstawie opinii studentów ranking problemów społecznych, które młodzież uznała za najistotniejsze i dokonano próby oceny ich dojrzałości.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • Boski P., 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa, PWN.
 • Czajkowska-Majewska D., 2009, Człowiek globalny. Warszawa, PIW.
 • Czerwińska-Jakimiuk E., 2011, Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Kraków, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Fidelus A., 2001, Współczesna szkoła wobec społecznie patologicznych zachowań młodzieży. w: H. Cudak, H. Marzec, (red.), Współczesna rodzina polska a jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski, Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, s. 237-247.
 • Gaul J., 1998, Znaki kulturowych światów – kultura zniewolenia. „Odra”, nr 5, s. 21-24.
 • Hajduk E., 2001, Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa, Wyd. Akad. „Żak”.
 • Hofstede G., 2001, Culture’s Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations cross nations. Sage, Thousand Oaks.
 • Hurrelmann K., 1994, Struktura społeczna w rozwój osobowości. Poznań, Wyd. Nauk UAM.
 • Kalbarczyk A., 1999, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia. w: G. Kranas (red.), Organizacja. Praca. Bezrobocie. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-44.
 • Karkowska M., 2013, Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych. Wyzwania współczesności. Łódź, Wyd., Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kopaliński W., 1971, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Krasnodębski Z., 1993, Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. Warszawa, PIW.
 • Kutiak-Zakrzewska K., Zakrzewski P., 2005, Zagrożenia młodzieży alkoholizmem i nikotynizmem a praca wychowawcza w internacie (Komunikat z badań). w: K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , s.179-183.
 • Melosik Z., Szkudlarek T.,1998, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków, Wyd. Impuls.
 • Melosik Z., 2000, Kultura „instant”. Paradoksy pop-tożsamości. w: M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań, s. 372-385.
 • Melosik Z., 2003, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika – podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa, PWN, s. 68-93.
 • Moscovici S., 1998, Psychologia społeczna w relacji ja-inni, Warszawa, WSiP.
 • Nowak A., Wysocka E., 2001, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice, Wyd. Nauk. „Śląsk”.
 • Philips J., 2009, Troska, Warszawa, Wyd. Sic!
 • Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Protokół z Palermo).
 • Rudnicka P. (oprac.), 2003, Raport: Handel ludźmi: prawo polskie na tle standardów międzynarodowych, Kraków, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć.
 • Gadomski, 2002,Uczymy się w ruchu (społecznym). J. Kuroń w rozmowie z W. Gadomskim. „Gazeta Wyborcza” z 5-6.10.
 • Wielka Encyklopedia Świata, 2005, t. XIII, Oxford, Oxford Educational Encyclopedia Ltd.
 • Wojtasik Ł., 2004, Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie. „Dziecko krzywdzone” 2003, nr 2, s. 54-71.
 • Znaniecki F., 1971, Nauki o kulturze, Warszawa, PWN.
 • Netografia:
 • Андрей Клепиков: риск умереть от СПИДа в Украине выше, чем в Африке, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/11/121130_ru_s_aids_day_interview.shtml, 30.11.2012.
 • Nieczypor K., Ukraina:23.07.2010 Ukraina zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem zachorowań na AIDS; www.eastbook.eu/2010/07/23/ukraina-23-07-2010-ukraina-zajmuje-pierwsze-miejsce-pod-wzgledem-zachorowan-na-aids, 23.07.2010.
 • Smogorzewski K., Zakażona Ukraina; www.psz.pl/127-unia-europejska/kamil/smogorzewski-zakazona-ukraina.
 • Ukraina w oczach Zachodu 22-28 sierpnia;wschodnik.pl/publicystyka/item/7496-ukraina-w-oczach-zachodu-22-28-sierpnia.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.