PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research was to determine the most important intercultural competences of Polish employees in England in their own opinion and in the opinion of their employers. The study was placed in an objectivist paradigm using the method of a diagnostic survey with the questionnaire technique and the research tool in the form of a questionnaire developed by the author. The empirical material was collected in the Dorset County – in England in the southwestern region (South West). 123 questionnaires, which were correctly completed by employees and 36 employers, were used in the research.Analysis of the results obtained has shown that both the Polish respondents and their employers regarded nearly all competences as important for the employee’s career. The situation looks different as regards the level of their mastering by the Polish respondents. Poles functioning on the British job market are fully satisfied by the mastering level as opposed to their employees who have a much more critical opinion of the mastering level of these competences by their employees.
PL
Celem badań jest określenie najważniejszych kompetencji międzykulturowych polskich pracowników w Anglii w opinii ich samych oraz ich pracodawców. Badania ulokowano w paradygmacie obiektywistycznym. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową oraz narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Materiał empiryczny zebrano w hrabstwie Dorset w Anglii, w regionie południowo-zachodnim (South West). W badaniach wykorzystano 123 kwestionariusze wypełnione poprawnie przez pracowników oraz 36 przez pracodawców.Analiza uzyskanych wyników wykazała, że zarówno badani Polacy, jak i ich pracodawcy uznali niemal wszystkie analizowane kompetencje za ważne dla funkcjonowania zawodowego. Dowiodła też, że badani Polacy funkcjonujący na brytyjskim rynku pracy są w pełni usatysfakcjonowani poziomem przyswojenia tych kompetencji w przeciwieństwie do pracodawców, którzy okazali się zdecydowanie bardziej krytyczni.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • Ayoko O.B., Hartel C.E.J., (2000). Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups. Queensland Review, Vol. 7, pp.77-87. ISSN 1321-8166.
 • Bolten J., (2006). Interkulturowa kompetencja, tłum. B. Andrzejewski. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. ISBN 8323216401.
 • Deardorff D.K., (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization. Journal of Studies in Intercultural Education, Vol10, pp. 241-266. ISSN 1028-3153.
 • Klimkowska K., (2013). Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 9788377843628
 • Klimkowska K., (2014). Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego. (W:) K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, ss. 203-211.
 • Klimkowska K., Korczyński M., (2015). Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna. Journal of Modern Science. Józefów: Wyd. WSGE, Nr 4/27, ss.437-462. ISSN 1734-2031
 • Korczyński M., (2016). Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Intercultural competences of intercultural market employees according to polish employees in English companies. (W:) Journal of Modern Science. Józefów: Wyd. WSGE, Tom 3/30, ss.217-232. ISSN 1734-2031
 • Łojko E., Dziurnikowska-Stefańska M., (2011) (red.). Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa I Administracji UW.
 • Magala S., (2011). Kompetencje międzykulturowe. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414763.
 • Mazur B., (2012): Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne Zarządzanie Nr 1. Kraków: Wyd. Uniwersytet Jagielloński, ss.182-191. ISSN 1643-5494.
 • Michalak J. M., (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli, Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo UŁ. ISBN 9788375250244.
 • Milliken F.J., Martins L.L., (1996). Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups. The Academy of Management Review Vol. 21, Nr. 2, pp. 402-433.
 • Muszyńska, J., (2013). Statystyczny opis grupy badanej. (W:) K. Makaruk (red.). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, ss. 13-16.
 • Nikitorowicz i inni, (2013). Kompetencje do Komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak. ISBN 978-83-62015-59-7.
 • Rozkwitalska M., (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788375267556.
 • Sikorski C., (2007). Drogi do sukcesu, Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372517616.
 • Spitzberg B.H. Changnon G., (2009). Conceptualizating intercultural competence. (W:) D.K. Deardorff (red.). Intercultural Competence. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage Publ., pp. 2-52.
 • Simons G.F., Nacquez C., Harris P.R., (1996). Kierowanie i motywowanie personelu wielokulturowego. (W:) A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.). Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Warszawa: Wyd. Instytut Kulturalny. ss.346-366. ISBN 83-85323-23-6
 • Sztompka P., (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut. Wydawniczy Znak. ISBN 9788324018956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.