PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Różnice kulturowo-religijne jako komponent wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na temat wielokulturowości

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Positive influence of parents who understand the processes occurring in multicultural societies is certainly conducive to raising intercultural competences of the young generation. This is particularly important at the present time, when international migration processes are intensifying. Their inevitable consequence is the growing diversity of the countries or regions hitherto perceived as culturally or religiously homogeneous. Adequate education plays a fundamental role in the preparation of societies to function in terms of multiculturalism, which is why it is worth noting that it does not start at school, but just in the family home. So the views and attitudes of parents on topics related to the cultural and religious diversity are so important .The study was aimed to diagnose the knowledge and views of parents from central Lublin district on issues related to multiculturalism. The choice of such a research group resulted from the assumption that to raise the level of social culture towards people of other nationalities and religions, it is necessary to educate the younger generation as tolerant and open to multiculturalism.It was found that the parents’ knowledge about other cultures and religions - both declared and actual - is rather superficial and incomplete. Referring to the issue of education, the vast majority of respondents expressed the belief that you have to respect the views of people of other nationalities and religions, and the young generation must be educated so that they knew how well coexist with people of other races, languages and religions. At the same time three-quarters of respondents said that their children are raised in this spirit.
PL
Pozytywne oddziaływanie rodziców rozumiejących procesy zachodzące w społeczeństwach wielokulturowych z pewnością sprzyja podnoszeniu kompetencji interkulturowych młodego pokolenia. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie, gdy nasilają się procesy migracji międzynarodowych. Ich nieuchronną konsekwencją jest rosnące zróżnicowanie krajów czy regionów postrzeganych dotąd jako jednorodne kulturowo lub religijnie. Odpowiednia edukacja odgrywa podstawową rolę w przygotowaniu społeczeństw do funkcjonowania w warunkach wielokulturowości, dlatego warto podkreślić, że rozpoczyna się ona nie w szkole, ale właśnie w domu rodzinnym, stąd też poglądy i postawy rodziców na tematy związane ze zróżnicowaniem kulturowo-religijnym mają tak istotne znaczenie.Przeprowadzone badania miały na celu zdiagnozowanie wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na kwestie związane z wielokulturowością. Wybór takiej właśnie grupy badawczej wynikał z założenia, iż dla podniesienia poziomu kultury społecznej wobec osób innych narodowości i wyznań niezbędne jest wychowanie młodego pokolenia tolerancyjnego i otwartego na wielokulturowość.Stwierdzono, że wiedza rodziców na temat innych kultur i religii – zarówno deklarowana, jak i faktyczna – jest raczej powierzchowna i niepełna. Odnosząc się do kwestii wychowawczych, zdecydowana większość respondentów wyraziła przekonanie, że trzeba szanować poglądy osób innych narodowości i wyznań, a młode pokolenie należy wychowywać tak, by umiało zgodnie koegzystować z osobami innych ras, języków czy religii. Jednocześnie trzy czwarte badanych stwierdziło, iż w takim właśnie duchu wychowuje swoje dzieci.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • Blaza M., O Zaśnięciu NMP na chrześcijańskim Wschodzie, opublikowano: http://mateusz.pl/pow/pow_981002.htm [dostęp: 6.10.2015].
 • Czerwiński T., 2013, Polska wielu kultur i religii. Warszawa, Wyd. MUZA.
 • Dądela M., Dlaczego Prawosławie odrzuca naukę o czyśćcu? opublikowano: http://www.monasterujkowice.pl/articles.php?a=2 [dostęp: 30.11.2014].
 • Deklarowana narodowość oraz język używany w kontaktach domowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002, 2002, Warszawa, GUS, opublikowano: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/, [dostęp: 20.10.2015].
 • Evdokimov P., 2003, Prawosławie. przeł. J. Klinger, Warszawa, Instytut Wydawniczy „PAX”.
 • Gajur J., 1911, Oazy ortodoksji. Z wizytą w przemysko-nowosądeckiej eparchii. Krosno, Arete Spółka z o.o.
 • Gawrysiakowa J., 1992, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jachymek J., 1975, Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.
 • Łazowska B., 2016, Struktura wyznaniowa ludności Polski. W: P. Ciecieląg i in. (red.), 150-lat chrześcijaństwa w Polsce. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 57-75.
 • Łuczak C., 1994, Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939-1945. „Dzieje Najnowsze”, nr 2, 9-14.
 • Paprocki H., Urban K., 1993, Kościół prawosławny na świecie i w Polsce. W: L. Adamczuk, A. Mironowicz (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawska Metropolia Prawosławna, 19-47.
 • Paprocki H., 2008, Prawosławie w Polsce. Olszanica, Wydawnictwo BOSZ.
 • Przybył E., 2006, Prawosławie. Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Rabczuk W., 2003, Czynniki niesprzyjające i chroniące w przebiegu kariery szkolnej uczniów imigrantów. „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2, 38-56.
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, opublikowano: http://www.stat.gov.pl/gus/45_754_PLK_HTML.htm, [dostęp: 20.10.2015].
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2015. 2015, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Rykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Smykowska E., 2008, Liturgia Prawosławna. Warszawa, Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów.
 • Statystyka Polska. 1931, seria C, z. 62, Warszawa.
 • Strzelczyk J., 2008, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis,.
 • Studenci obcokrajowcy w Lublinie. Prawdziwa wieża Babel na lubelskich uczelniach „Kurier Lubelski z dnia 23 stycznia 2015 r., opublikowano: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3725004,studenci-obcokrajowcy-w-lublinie-prawdziwa-wieza-babel-na-lubelskich-uczelniach,id,t.html?cookie, [dostęp: 6.06.2015].
 • Szyjewski A., 2003, Religia Słowian. Kraków, WAM.
 • Tarasiuk T., Prawosławny minisłowniczek, opublikowano: http://ekai.pl/wizytapatriarchycyryla/x56755/prawoslawny-minislowniczek/, [dostęp: 6.10.2015 r.].
 • Urbańczyk S., 1991, Dawni Słowianie – wiara i kult. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN.
 • Ware K., 2002, Kościół prawosławny. Białystok, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. 2012, Warszawa, GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.