PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i jego rola w systemie pieczy zastępczej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie nowego zawodu – koordynator pieczy zastępczej. Zaprezentowano tutaj wymiar pracy koordynatora pieczy zastępczej wynikający z założeń zarówno ustawowych, jak i tych związanych z zadaniami wykraczającymi poza wychowanie. Profesjonalizacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest ważnym elementem skutecznego wspierania systemu pieczy zastępczej.
EN
The purpose of the article is the discussion about new profession – family foster care coordinator. The author presents work dimensions of the foster care coordinator which results both from statutory assumptions and those related to tasks that go beyond upbringing. The professionalisation of the family foster care coordinator is an important element of effective support of the foster care system.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
author
References
  • 1. A. Kalus (red.), W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, Opole 2003, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
  • 2. I. Krzyżanowska: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 6.
  • 3. A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL.
  • 4. A. Patela-Owczarek, Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 1.
  • 5. B. Więckiewicz, M. Klimek (red.): Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Lublin 2012, Wydawnictwo KUL.
  • 6. A. Żukiewicz (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Toruń 2011, Wydawnictwo Akapit.
  • 7. Informacja rady ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).
  • 8. Raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Warszawa 2016.
  • 9. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.