PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Inny w aksjologicznej przestrzeni wychowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono personalistyczne ujęcie wychowania jako spotkania i relacji podmiotowej. Scharakteryzowano rozumienie Innego w przestrzeni dialogu. Opisano aksjologiczny sens spotkania i scharakteryzowano relację wychowawczą jako doświadczanie drugiego człowieka i przeżywanie wartości, które temu towarzyszą. Zwrócono uwagę na fenomenologiczne ujęcie edukacji, której podstawą jest odpowiedzialność jako zasadnicza więź z Innym. Wyeksponowano potrzebę budowania przestrzeni dialogu w wychowaniu na odpowiedzialności, wolności i sprawiedliwości. Wskazano na potrzebę zaistnienia twórczego rozumienia w dialogicznej relacji wychowawczej. Podkreślono, że doświadczanie Innego wpisane jest w procesy edukacyjne i kreuje aksjologiczną przestrzeń wychowania.
EN
The article presents a personalistic approach to education as a meeting and subjective relationship. The understanding of another in the space of dialogue is characterized. The axiological sense of the meeting and the educational relation as the experience of the other person and experiencing the values that accompany it are described. The author focuses on the phenomenological approach to education, which is based on responsibility as a fundamental bond with others. The need to build a space for dialogue in upbringing on the virtue of responsibility, freedom and justice is emphasized. Attention is paid to the need for creative understanding in a dialogic educational relationship, it is emphasized that experiencing another is inscribed in educational processes and creates an axiological educational space.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • 1. Bachtin M., Dialog – język – literatura, E. Czaplejewicz i E. Kasperski (red.), PWN, Warszawa 1983
 • 2. Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986
 • 3. Cudowska A., Orientacje życiowe współczesnych studentów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1997
 • 4. Cudowska A., Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M.Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyński (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana Białystok 2003
 • 5. Cudowska A., Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004.
 • 6. Cudowska A., Nowe doświadczanie edukacji w innej nowoczesności Ulricha Becka, [w:] J. Kojkoł (red.), Filozofia tożsamości, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007
 • 7. Cudowska A., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa personalnego w świecie (po)nowoczesnym, [w:] R. Rosa i R. Matysiuk (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009
 • 8. Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014
 • 9. Gadacz T., O umiejętności życia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • 10. Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002
 • 11. Kapuściński R., Lapidarium VI, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2007
 • 12. Lévinas E., Religia dorosłych, [w:] E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, J. Migasiński, Wydawnictwo Atext, Gdynia 1991
 • 13. Lévinas E., Bóg i filozofia, [w:] E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1994
 • 14. Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002
 • 15. Lévinas E., Bóg, śmierć i czas, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
 • 16. Libura H., Percepcja przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990
 • 17. Michałowski S., Spotkanie jako metoda bycia w pedagogice personalistycznej, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
 • 18. Nawroczyński B., Szukajmy człowieka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1964, nr 3
 • Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000
 • 19. Ryk A., (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006
 • 20. Tischner J., Praca nad nadzieją bliźniego, „Znak” 1975, nr 1
 • 21. Tischner J., Bezdroża spotkań, [w:] Analecta Cracoviensa, t. XII, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1980
 • 22. Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1982
 • 23. Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000
 • 24. Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] J. Tischner, J. A. Kłoczowski, Wobec wartości, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2001
 • 25. Tuan Y. F., Przestrzeń i miejsca, przeł. A. Morawińska, wstępem opatrzył K. Wojciechowski, PIW, Warszawa 1987
 • 26. Walczak P., Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007
 • 27. Wallis A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990
 • 28. Włodarczyk R., Lévinas. W stronę pedagogiki azylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.