PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny wymiar religijny rzeczywistości społeczno-kulturowej Europy implikuje potrzebę pozytywnego postrzegania osób/grup odmiennych religijnie. Postrzeganie Inności religijnej jako wartości może – poprzez wzajemną wymianę i scalanie wartości duchowych będących wspólnym dobrem chrześcijaństwa, a w kontekście różnych religii poprzez mediację między wartościami chrześcijańskimi i pozytywnymi wartościami innych religii – wzbogacać tożsamość religijną o aspekt otwartości.Młodzi ludzie usilnie poszukują własnej tożsamości, stąd edukacja religijna młodzieży powinna stymulować kształtowanie tożsamości religijnej. Zadania edukacji religijnej w kontekście kształtowania otwartej tożsamości religijnej obejmują zarówno nabywanie wiedzy o własnej religii i Kościele, formację religijną, jak i wiedzę na temat pluralizmu religijnego, postrzeganie zróżnicowania religijnego jako wartości, refleksyjne podejście do kwestii religijnych i rozwijanie pozytywnych postaw wobec Inności religijnej. Autorka stawia pytanie: czy i w jakim stopniu szkolna edukacja religijna wspomaga kształtowanie otwartej tożsamości religijnej młodzieży.
EN
Contemporary dimension of religious, socio-cultural situation in Europe implies the need for the positive perception of the persons of different faiths. The perception of the religious otherness as a value may (through mutual exchange and synthesis of spiritual values intrinsic for whole Christian community and encounter with positive values of other religions) enrich religious identity with the aspect of openness.Young people tirelessly search for their own identity and, thus, confirm the need for religious education which enhances the formation of religious identity. Tasks of school religious education in the context of forming the open religious identity comprise both acquiring knowledge about one’s own religion and church, religious formation and also the knowledge about religious pluralism; the perception of the religiously other as the value; reflexive approach to religious questions and the development of positive attitudes toward the religious otherness. The author attempts to find the answer to the question whether and to what extent the religious education enhances the creation of open religious identity of young people.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • 1. Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • 2. Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 3. Dyczewski L., Od tożsamości zamkniętej do otwartej w społeczeństwie wielokulturowym i globalnym, [w:] Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, red. nauk. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka Rusz, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa 2004.
 • 4. Hryniewicz W., Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Verbinum, Warszawa 1997.
 • 5. Hryniewicz W., Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesjonalizmu do tożsamości otwartej, „Znak” 1994, nr 5.
 • 5. Jackson R., Religious Education: An Interpretative Approach, Hodder and Stoughton, London 2002.
 • 6. Jackson R., Rethinking Religious Education and Plurality, RoutledgeFalmer, London 2004.
 • 7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1998.
 • 8. Lewowicki T., O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych, [w:] Edukacja międzykulturowa – w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. nauk. J. Nikitorowicz, Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 1995.
 • 9. Lewowicki T., Wielokulturowość i edukacja, „Ruch Pedagogiczny” 2010, nr 3-4, s. 5-20.
 • 10. Milerski B., Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, red. nauk. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, B. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • 11. Milerski B., Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998.
 • 12. Nowak M., Wyzwania dla wychowania etyczno-religijnego w kontekście wielokulturowym, [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań, red. nauk. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2008.
 • 13. Rogowski C., Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, TN KUL, Lublin 2002.
 • 14. Różańska A., Kształtowanie się tożsamości religijnej młodzieży w sytuacji pluralizmu kulturowego i religijnego, [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań, red. nauk. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ – WSP ZNP w Warszawie – Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa –Toruń 2008.
 • 15. Różańska A., Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • 16. Schweitzer F., Comparative Research in Religious Education: International-Interdenominational-Interreligious, [w:] Towards a European Perspective on Religious Education, red. R. Larsson, C. Gustavsson, Artos & Norma, Stockholm 2004, s. 191-200.
 • 17. Schweitzer F., International Standards for Religious Education. „International Journal of Comparative Religious Education and Values“ 2002, Vol. 14 (1), s. 49‐56.
 • 18. Ziebertz H.-G., Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, przekład A. Białek, P. Łacny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.