PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Tak dalecy czy/i tak bliscy? Obraz Czechów w percepcji polskich nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od momentu wejścia Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen mieszkańcy mają zagwarantowaną swobodę przemieszczania się. Usytuowanie w strefie pogranicza na pewno jest korzystne ze względu na możliwości realizowania wspólnych działań wynikających na przykład z umów transgranicznych, uczestniczenia w projektach adresowanych do mieszkańców krajów, które dzieli/łączy granica. Mieszkanie na pograniczu sprzyja zatem nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z sąsiadami. W przygotowanym artykule Autorka stawia pytania dotyczące tego jaka jest wiedza nauczycieli mieszkających na pograniczu na temat sąsiadów, a także jak ich badani opisują. Wybór nauczycieli jako grupy badanej był celowy. Mają oni bowiem możliwość kreowania wizerunku sąsiada u swoich uczniów. Mogą w sposób świadomy lub nieświadomy przekazywać stereotypowy obraz jakim sami operują, czy wręcz przeciwnie – przedstawiać wiedzę i obraz zachęcający uczniów do kontaktu z Czechami. Skojarzenia, stereotypy i uprzedzenia w dużej mierze warunkują stosunek do innych narodów i rzutują na sposób podejmowania działań. Jest to zatem szczególnie istotne, w sytuacji, gdy osoby badane to grupa, która może podobne nastawienia budować u innych osób, w tym przypadku u swoich uczniów.
EN
Since joining the Schengen Area by Poland and the Czech Republic, their inhabitants have had the right to free moving. Undoubtedly, the location in the borderland is beneficial, due to the possibilities of implementing joint undertakings, which result e.g. from transfrontier agreements and the participation in some projects addressed to the residents of the countries divided/joint by the border. Borderland residence is favourable for establishing direct contacts with neighbours. In the presented study, some questions are raised concerning the knowledge the teachers living in the borderland have about their neighbours and the way in which the neighbours are described by them. The choice of teachers as the examined sample was purposeful, as they have the possibility to shape the neighbours’ image of their learners. Either in a conscious way or not, they can pass down the stereotypical image which they have, or the opposite – present the knowledge and image which will encourage learners to contacts with Czechs. Associations, stereotypes and prejudices largely determine the attitude to other nations and the way of undertaking actions. This is particularly important in the situation when the respondents can shape similar attitudes of other people – in this case, their learners.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
  • Kamińska-Feldman M.: Związki poznawczej indywiduacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów Ja-Inni jako miara stereotypów społecznych. W: M. Lewicka (red.): Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk 2002, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 186-187.
  • Kapuściński R.: Lapidarium IV. Warszawa 2000, Wydawnictwo Czytelnik, s. 67.
  • Ogrodzka-Mazur E.: Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – próba modyfikacji na przykładzie uczniów ze Śląska Cieszyńskiego. W: A. Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kraków 2004, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, s. 69-79.
  • Rusek H.: Wyszehradzkie sąsiedztwa: Przypadek polsko-czeski. W: R. Zenderowski (red.): Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? Wrocław – Warszawa – Kraków 2004, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 106.
  • Stephan W. G., Stephan C. W.: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 15-16.
  • Weigl B.: Uprzedzenia i stereotypy u dzieci. Diagnoza i modyfikacja. W: D. Doliński (red): Orientacje defensywne. Emocje – przekonania – zachowania. Opole 1994, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Studia Monograficzne nr 213, s. 86.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.