PL EN


2017 | 36 | 3 |
Article title

Napływ do Polski uchodźców z krajów arabskich w opinii studentów przygotowujących się do pracy w środowiskach wielokulturowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The coexistence of culturally and religiously different groups, is not always in line. Intercultural contacts are the more difficult the larger the distance, especially in the axiological field that divides the two groups. The current international situation generates significant migration of the population from the territory of the Middle East to Europe. Although the inflow of refugees from the Arab countries to Poland is currently small, one must reckon with the fact that in the near future, representatives of various professions, including teachers, social workers and cultural animators, in their professional lives will have to face the problems and challenges relating to the functioning in a multicultural environment.The article presents research on the relationship of students to the refugees and their views on the work and cooperation with them.
PL
Koegzystencja grup odmiennych kulturowo i religijnie nie zawsze przebiega zgodnie.  Kontakty międzykulturowe są tym trudniejsze im większy dystans, zwłaszcza w sferze aksjologicznej, dzieli obie grupy.         Aktualna sytuacja międzynarodowa generuje migrację znacznych grup ludności z terytorium Bliskiego Wschodu do Europy. Chociaż napływ uchodźców z krajów arabskich do Polski jest aktualnie niewielki, to należy liczyć się z tym, iż w najbliższej przyszłości przedstawiciele różnych profesji, w tym także pedagodzy, pracownicy socjalni czy animatorzy kultury, w swoim życiu zawodowym będą musieli zmierzyć się z problemami i wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym.W artykule przedstawiono badania dotyczące stosunku studentów do uchodźców oraz ich poglądy na pracę i współpracę z nimi.
Year
Volume
36
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-02
Contributors
References
 • 1) Babiński G., Etniczność i religia – formy, płaszczyzny i poziomy powiązań, [w:] Posern-Zieliński A. (red.), Etniczność a religia, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2003.
 • 2) Berry J.W., Coneptual approaches to acculturation, [w:] Chun K.W., Organista P.M., Marin G. (red.), Acculturation. Advances in theory, measurment and applied research, APA: Washington 2003, s. 17-37.
 • 3) Biedroń W., Krew, strach, terror. „Tygodnik ABC” , 29 marca 2016, nr 13 (50), s. 10-13.
 • 4) Błeszyńska K.M., Rodziewicz A., Problematyka religii i systemów wierzeń w edukacji międzykulturowej, [w:] Lewowicki T., Różańska A., Klajmon-Lech U. (red.), Religia i edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2012.
 • 5) Błeszyńska K.M., Procesy tożsamościowe a warunki socjalizacji w społeczeństwach wielokulturowych. „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 1, s. 31-42.
 • 6) Boski P., Wielokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji, [w:] Mamzer H. (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora: Poznań 2008, 165-205.
 • 7) Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009.
 • 8) Dąbrowa E., Markowska-Manista U.: Problemy akulturacji migrantów w edukacji międzykulturowej. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XVII, cz. 2, Białystok 2011, s. 54-68.
 • 9) Głąbicka K.: Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Warszawa 2014.
 • 10) Golka M., Oblicza wielokulturowości, [w:] Kempny M., Kapciak S., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe wyzwania społeczeństwa polskiego, Oficyna Wydawnicza: Warszawa 1997, s. 54-55.
 • 11) Grzymała-Moszczyńska H., Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, NOMOS: Kraków 2000.
 • 12) http://polska.newsweek.pl/ilu-uchodzcow-przyjmie-polska-beata-szydlo,artykuly,376815,1.html
 • 13) http://www.hfhr.pl/mity-dotyczace-kwot-uchodzcow-czyli-przesiedlen-i-relokacji (dostęp 18.01.2016)
 • 14) http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF (dostęp 18.01.2016)
 • 15) http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Syria-podstawowe-informacje-demograficzno-migracyjne.pdf (dostęp 18.01.2016)
 • 16) http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Erytrea-podstawowe-informacje-demograficzno-migracyjne.pdf (dostęp 18.01.2016)
 • 17) Jasiński G., Fala strachu, „Bezpieczeństwo i Obronność” 2016, nr 1, s. 4-11.
 • 18) Jaźwinska M., Łysienia M., Polska a europejski kryzys migracyjny, „Kwartalnik Policyjny” 2015, nr 4, s. 38-47.
 • 19) Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2002, s. 32-38.
 • 20) Orzechowski M., Mój sąsiad islamista. Kalifat u drzwi Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA: Warszawa 2015.
 • 21) Osiński W., Islamiści rozsadzają Europę. „Tygodnik ABC” , 29 marca 2016, nr 13 (50), s. 14-15.
 • 22) Potkańska D., Baczyński-Sielaczek R., Kryzys uchodźczy w Europie: sytuacja obecna i wyzwania dla Polski, http://www.ceo.org.pl/pl/migracje/o-kryzysie-uchodzczym, opublikowany 22.09.2015, (dostęp: 22.12.2015) Strona główna/ rozmawiajmy o uchodźcach/ o uchodźcach
 • 23) Rykała A., Mniejszości religijne w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2011.
 • 24) Stawnicka J., Stawicki R., Pojęcie „uchodźca” z perspektywy różnych płaszczyzn poznawczych. „Kwartalnik Policyjny” 2015, nr 4, s. 20-29.
 • 25) Wiewiór T., Gorzałczyńska-Mróz A., Cudzoziemcy w Polsce. Rozmowa z Ewa Piechotą – rzecznikiem prasowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Kwartalnik Policyjny 2015, nr 4, s. 2-4.
 • 26) Wośko M., To jest wojna! „Tygodnik ABC” , 29 marca 2016, nr 13 (50), s. 3.
 • 27) Wróblewski T., Islamska krucjata na ziemie chrześcijan. „Wprost” 2016, nr 12.
 • 28) Wysocka E., Etniczność czy etnocentryzm? Religia i religijność jako mechanizm determinujący postawy wobec „Innego”, [w:] Borowik I., Libiszowska-Żółtkowska M, Doktór J. (red.), Oblicza religii i religijności, Wyd. NOMOS: Kraków 2008, s. 166-185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_3_93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.