PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Technologie informacyjne w edukacji – stan obecny i perspektywy ich zastosowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wywiera coraz większy wpływ na wszystkie obszary naszego życia. Coraz trudniej znaleźć dziedziny, w których technologie cyfrowe nie mają zastosowania. Nowe technologie zmieniają także oblicze edukacji, która przestała być czymś danym raz na zawsze. Młodych ludzi szczególnie pociągają nowinki technologiczne. Zatem absurdem jest oczekiwanie, że kolejne pokolenia będą pozytywnie reagowały na wiedzę przekazywaną w tradycyjny sposób, skoro urodziły się i żyją w epoce mediów cyfrowych. Czy technologie informacyjne są uwzględnione w projekcie nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i w jakim zakresie? Jest to istotne pytanie, ponieważ aktualnie mamy do czynienia z dynamicznym procesem przenoszenia aktywności młodego pokolenia do cyberprzestrzeni. Ważne jest, by uczniowie świadomie i konstruktywnie wykorzystywali najnowsze technologie informacyjne, a tego powinni uczyć się w szkole.
EN
Dynamic development of digital technologies has been increasingly influencing all areas of our life. It is more and more difficult to find disciplines in which digital technologies have no application. New technologies have been also changing the face of education which has ceased to be something definite. Young people are especially attracted to latest technological developments. Therefore it is absurd to expect that next young generations will have positive attitude towards knowledge presented in a traditional way as they were born and have been living in the era of digital media. Are information technologies present in the project of a new core curriculum for primary school and to what extend? It is a crucial question because at present we deal with a dynamic process of transferring the young generation activities to the cyberspace. It is vital that pupils use the lates information technologies consciously and constructively and this is something they should be taught at school.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Baron M., 2004, Literacy, Then and Now, za: Dylak S., 2004, Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej. W: Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Poznań, Wydawnictwo eMPi2.
 • Bruner J., 2006, Kultura edukacji. Kraków, Wydawnictwo Universitas.
 • Castells M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań, Wydawnictwo Nowe Horyzonty.
 • Clarke A. C., 2000, Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible. London, Wydawnictwo Orion Publishing.
 • Jones S., 1998, Information, Internet and Community: Notes Toward an Understanding of Community in the Information Age. W: S. Jones (red.), Cybersociety 2.0, Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Kerckhove de D., 2001, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. Warszawa, Wydawnictwo Mikom.
 • Krueger M. W., 1991, Artificial Reality II. London, Addison-Wesley Reading, MA.
 • Krzysztofek K., Szczepański M., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Lombard D., 2009, Globalna wioska cyfrowa, drugie życie w sieci. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, załącznik nr 2, opublikowano: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293659/katalog/12403169#12403169 [dostęp: 24.10.2016].
 • Robinson K., Aronica L., 2012, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 997).
 • Springen K., 2013, Flipping the Classroom: a Revolutionary Approach to Earning Presents Pros and Cons for Educators. “School Library Journal”, no 4, vol. 59.
 • Śliwerski B., 2017, Bubel programowy MEN w opinii ekspertów KNP PAN, opublikowano: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017_01_01_archive.html [dostęp: 08.02.2017].
 • Wrońska M., 2012, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Zaczyński W. P., 2001, Nauczanie z komputerem w kontekście sporu o wartość nauki. W: J. Morbitzer (red.), Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków, Wydawnictwo AP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.