PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Aspekty edukacyjny i komunikacyjny wykorzystania Internetu przez młode pokolenie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o ważnym aspekcie społeczeństwa informacyjnego, jakim jest wykorzystanie Internetu w edukacji. W ostatnich latach często mówi się o nadużywaniu Internetu przez młodzież, prowadzone są liczne badania dotyczące tego zjawiska. Faktem niezaprzeczalnym, niepodlegającym dyskusji jest obecność nowych mediów w edukacji. Istotne i niezmiernie ważne jest więc nieustanne wskazywanie zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem Internetu w różnych dziedzinach naszego życia. Należy dążyć do ukazywania użytkownikom sieci, iż korzystanie z Internetu w edukacji stanowić powinno zaplanowaną, przemyślaną działalność. W artykule ukazano aspekt edukacyjny wykorzystania Internetu, a także zmiany komunikacji internetowej młodego pokolenia. Powiązanie treści teoretycznych z wynikami badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego pozwala dostrzec zarówno szanse, jak i zagrożenia dla przyszłej edukacji pokolenia cyfrowych tubylców.
EN
The article informs about important part of information society – using of Internet in education. In the last years, we face with misusing of the Internet by young people. This abuse effect is researched. The indisputable fact is attendance of media in education. Therefore, it is important and essential to point out the advantages as well as the risks, which are related to use of the Internet in many life areas. There should be a tendency to make the network users aware that the Internet activities could be planned and advised. In the article, an educational function of the Internet and the issue of the change of Internet communication among the young generation were presented. The theory connected with the research results relating to information society demonstrates chances and dangers for future education of “digital native” generation.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Aftański P., 2011, Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 66–73.
 • Andrzejewska A., 2009, Świat wirtualny- kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 164–183.
 • Belcer A., Wojnarowska A., 2016, „Młodzi podłączeni i połączeni” Internet jako cyfrowe podwórko współczesnej młodzieży, W: E. Janicka Olejnik, K. Klimek (red.), Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 29–44.
 • Borcuch A., Piłat-Borcuch M., 2010, Generacja Y jako szczególny wymiar społeczeństwa informacyjnego. W: P. Setlak, P. Szulich (red.), Społeczeństwo informacyjne: uwarunkowania społeczne i kulturowe. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego, 129–140.
 • Braun-Gałkowska M., 2004, Internet w życiu dzieci i młodzieży W: M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka, grupa, cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 71–84.
 • Furmanek W. 2008, Pedagogika a pedagogika pracy. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa–Radom, Instytut Badań Edukacyjnych, 19–28.
 • Goban-Klas T., 2005, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja eksplozja. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Goban-Klas T., 2006, Media i komunikowanie masowe. Warszawa, PWN.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków, Fundacja Postępu Telekomunikacji.
 • Goliński M., 2011, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Grzenia J., 2006, Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, PWN.
 • Gwozda M., 2008, e-Globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów Internetu. W: M. Kowalski (red.), Internet miedzy edukacją, bezpieczeństwem @ zdrowiem. Kraków, Wydawnictwo Maternus Media, 9–15.
 • Hankała A., 2004, Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa–Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 17–29.
 • Iskierka S., Krzemiński J., Weżgowiec Z., 2011, Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 58–66.
 • Jędrzejko M. Z., Szwedzik A., Sarzała D., Saracen A., 2017, Dzieci w wielkiej sieci. Zjawisko i jego uwarunkowania. Wyniki i analiza badań. W: S. Bębas, M.Z. Jędrzejko, K. Kaprzak, A. Szwedzik, A. Taper, (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa–Milanówek, Oficyna Wydawnictwo Aspra, 57–118.
 • Juszczyk S., 2000, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kożusznik B., 2004, Komunikacja w dobie Internetu – wpływ na jednostkę, organizację, otoczenie. W: B. Kożusznik (red.), Zarządzanie i technologie informacyjne, t.1: Komunikacja w dobie Internetu. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 10–20.
 • Król M. J. (red.), 2013, Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lewczuk J., Jędrzejko M. Z., 2017, Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w szkole. W: S. Bębas, M.Z. Jędrzejko, K. Kaprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa–Milanówek, Oficyna Wydawnictwo Aspra, 269–318.
 • Molenda R., 2009, Internet – nowe wyzwania wobec edukacji. W: A. Grzywak, P. Pikiewicz (red.), Zastosowania Internetu. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 103–112.
 • Morbitzer J., 2005, Społeczeństwo informacyjne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Morbitzer J., 2012, Nowe uwarunkowania edukacyjne epoki dzieci sieci. W: A. Ruta (red.), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXV. Kraków, Polska Akademia Nauk, 31–48.
 • Noga H., 2008, Uwarunkowania edukacyjne Internetu. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki Multimedia w teorii i praktyce szkolnej. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 165–181.
 • Nowina-Konopka M., 2006, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W: M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnkowska (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 13–58.
 • Piecuch A., 2011, Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 123–149.
 • Piecuch A., 2016, Nowe media – nowe problemy. „Dydaktyka Informatyki”, nr 11.
 • Pospiszyl I., 2011, Patologie społeczne. Warszawa, PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.