PL EN


2017 | 36 | 4 |
Article title

Pedagogiczna interpretacja zajęć komputerowych w programach kształcenia zintegrowanego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosowanie komputera w nauczaniu zintegrowanym pozwala osiągać lepsze efekty nauczania. Wymaga to jednak zaangażowania i inwencji ze strony nauczyciela. Zajęcia komputerowe w kształceniu zintegrowanym mają na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Celem niniejszego opracowania była analiza programów nauczania w kształceniu zintegrowanym. Oglądowi poddano cele, treści oraz sugestie dotyczące realizacji zajęć komputerowych i sposobów oceniania. Dlatego też uwzględniono trzynaście wybranych programów prezentowanych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.
EN
Using a computer in the process of integrated education offers great possibilities in achieving the effects of teaching. It requires, though, a teacher’s commitment and invention. ICT classes in integrated education aim at developing the abilities of using modern information- communication technology. The purpose of the research was to analyze the curricula in integrated education. The aims, content and suggestions regarding ICT classes and ways of assessing knowledge have been analyzed. In order to achieve the aim, thirteen chosen curricula presented on the website of the Centre for Education Development have been taken into account.
Year
Volume
36
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Baron-Polańczyk E., 2007, Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Bednarska E., 2001, Komputer w życiu dziecka. „Życie Szkoły”, nr 7.
 • Chojak M., 2015, Nowe technologie a rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Sosnowiec, Wyższa Szkoła HUMANITAS.
 • Chojak M., 2016, Nadmierny kontakt z mediami, jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne – raport z badań. W: A. Kamińska. P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Sosnowiec, Wyższa Szkoła HUMANITAS.
 • Czerski W., 2009, Netbooki przyszłością dla szkolnych pracowni w szkole podstawowej XXI wieku. W: W. Lib, W. Walat (red.), Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Czerski W., Wawer R., 2014, „Cyfrowa szkoła” – szansa czy zagrożenie dla edukacji?. „Dydaktyka Informatyki”, nr 9.
 • Furmanek W., Piecuch A. (red.), 2011, „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W., Piecuch A. (red.), 2012, „Dydaktyka Informatyki”, nr 7: Problemy efektywności informatycznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Janicka-Panek T., 2011, Konstruktywistyczna perspektywa wychowania współczesnego dziecka w wieku 6–11 lat. W: Rozwój pedagogicznych nauk w Ukrainie i Polsce na początku XXI stulecia. Czerkasy, 584–589.
 • Juszczyk S. i in., 2003, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Juszczyk S., 2005, Konstruktywistyczne i kognitywistyczne koncepcje nauczania wspomaganego komputerem oraz uczenia się z wykorzystaniem Internetu. „Pedagogika Mediów”, nr 1.
 • Kłosińska T., 2002, Edukacyjne programy multimedialne w kształceniu wczesnoszkolnym. „Życie Szkoły”, nr 3.
 • Kłosińska T., 2003, Zastosowanie programów multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, t. II. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Kłosińska T., 2010, Programy multimedialne pomocą we wczesnej terapii dziecka. W: E. Marek, J. Łuczak (red.), Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka. Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Kłosińska T., 2014, Uczeń przed komputerem. Kreatywność polonistyczna dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Children in the Postmodern World. Culture – Media – Social Inequality. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Milerski, B. Śliwerski B. (red.), 2000, Pedagogika. Leksykon. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morańska D., 2013, Zastosowanie netbooków w klasach I–III a efekty kształcenia. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja. Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 • Morbitzer J., Morańska D., Musiał E., 2015, Człowiek, media, edukacja. Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe, Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Ordon U., Skoczylas-Krotla E., 2003, Środki masowego przekazu – szansą czy zagrożeniem w procesie edukacji dziecka. W: T. Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala (red.), Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka. Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Siemieniecki B., 1998, Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Siemieniecki B., 2003, Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wenta K., Perzycka E. (red.), 2007, Edukacja informacyjna. Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych. Szczecin, Zapol.
 • NETOGRAFIA
 • www1: http://www.ore.edu.pl/edukacja-najmlodszych/4291-programy-nauczania-edukacja-wczesnoszkolna [dostęp: 15.09.2015].
 • www2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. I etap edukacji: klasy I–III. Edukacja wczesnoszkolna, opublikowano: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www3: Bogacka J., Dobosz A., Ilnicka E., Krasowska-Żmurko M., Krauze M., Krawiec E., Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, opublikowano: http://matematycznawyspa.pl/uploads/files/dla_nauczyciela/program_nauczania_recenzje/program_nauczania_Ada%20i%20Jas%20na%20matematycznej%20wyspie_z%20poprawkami_25_03_2015.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www4: Czerkas J., Woś A., Ciekawi świata, opublikowano: http://innowacja.sfera.lublin.pl/materialy/program_nauczania.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www5: Goliszek B., Małecka-Perszko B., My bliżej świata. Świat bliżej nas, opublikowano: http://my-blizej-swiata.com.pl/swiat-blizej-nas/files/Program-Innowacyjny-My-bli-ej--wiata----wiat-bli-ej-nas.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www6: Dziadkiewicz A., Florczak A., Gąsior D. i inni., Myślę – działam – idę w świat, opublikowano: http://projekt.noweskalmierzyce.pl/wp-content/uploads/2015/PROGRAM-NAUCZANIA-WCZESNOSZKOLNEGO-Z-J%C4%98ZYKIEM-ANGIELSKIM.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www7: Knopik M., Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności, opublikowano: http://sawg.pl/upload/upload/maly%20czlowiek%20materialy%20www/Program%20nauczania%20dla%20klasy%20I-III.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www8: Bigus-Franczuk N., Sokal K., Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła, opublikowano: http://www.nowoczesnaszkola.com.pl/themes/ipn/assets/innowacyjny_program_nauczania.pdf [dostęp 15.09.2015].
 • www9: Krukowska A., Stelmach S. i in., Mały wynalazca, opublikowano: http://mais.wspkorczak.eu/wp-content/uploads/2015/07/Maly_Wynalazca-popr.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www10: Innowacje gwarancją skutecznej edukacji, opublikowano: http://igse.portal-edu.pl/doc/Program_Nauczania_IGSE.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www11: Wróblewska M., Potręć M., Małachowska K. i inni, Staś i Zosia w szkole, opublikowano: http://stasizosia.info/wp- content/uploads/2015/01/Innowacyjny_program_po_erracie_poprawki.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • www12: Kiedrowicz D., Szołkowska M., Szydziak B. i inni, Trampolina do sukcesu, opublikowano: http://landers.pl/assets/Program-nauczania-TRAMPOLINA-DO-SUKCESU-z-dn-24_06_2015.pdf [dostęp 15.09.2015].
 • www13: Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B., Doświadczam – rozumiem – wiem, opublikowano: http://drw.lechaa.pl/wp-content/uploads/2015/08/Do%C5%9Bwiadczam_rozumiem_wiem-program_nauczania_red3.pdf [dostęp 15.09.2015].
 • www14: Duszyńska G., Szymańska I., Szkoła przyszłości, opublikowano: http://szkola-przyszlosci.strefa-klienta.net/ [dostęp: 15.09.2015].
 • www15: Przybylska J., Stępień Z., Obywatel świata, opublikowano: http://mais.wspkorczak.eu/programy-nauczania/ [dostęp: 15.09.2015].
 • www16: http://www.ceo.org.pl/pl/ok [dostęp: 15.09.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_4_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.