PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Pedagogika transgresyjna w wychowaniu przedszkolnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiek XXI cechuje się przyśpieszonym tempem życia, zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi, kulturalnymi i technologicznymi, dlatego wymaga innego spojrzenia na człowieka przyszłości. Decydującą rolę w tym zakresie odgrywa edukacja od przedszkola do dorosłości. Współczesna pedagogika przedszkolna poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie wyzwalania potencjału genetycznego i rozwoju wielowymiarowej osobowości. Jedną z koncepcji stanowi pedagogika transgresyjna, która polega na przekraczaniu własnych możliwości przez działanie, doświadczanie, samodzielność i odpowiedzialność. W artykule ukazano podstawy teoretyczne transgresji, czynniki wyzwalające możliwości dziecka, organizację pola edukacyjnego oraz procesu rozwoju wynikającego z transgresji.
EN
The 21st century is characterized by the accelerating pace of life as well as civilization, cultural and technological changes. Therefore, it requires a new view on the future human being. Education from preschool to adulthood plays a crucial role in this regard. Contemporary preschool pedagogy is searching for innovative solutions in the field of unleashing genetic potential and development of the multidimensional personality. One of the new ideas is pedagogy of transgression, consisting in exceeding one’s own limitations through activity, experience, self-reliance and responsibility. The paper shows theoretical foundations of transgression, factors which unleash child’s capabilities, organization of the educational field as well as organization of the process of transgression-based development.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
References
 • Bruner J.S., 1989, Poza dostarczone informacje. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Doman G., 1992, Jak nauczyć małe dziecko czytać – cicha rewolucja. Bydgoszcz, Wydawnictwo Excalibur.
 • Edelstein W., 1992, Development as the Aim of Education - Revisitet in Effective and Responsible Teaching. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 • From E., 1998, Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań, Wydawnictwo Rebis.
 • Grzesiak J., 2007, Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczyciela – w kontekście pedagogiki szkoły wyższej. W: J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczyciela. Konin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Johansson E., Samuelsson I.P. (red.), 2003, Förskolan – barns första skola. Lund.
 • Juul J., 2014, Kryzys szkoły. Co można zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców Podkowa Leśna, Wydawnictwo MIND.
 • Kozielecki J., 1996, Człowiek wielowymiarowy. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Kozielecki J., 1995, Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa, Jacek Santorski & Co, Agencja Wydawnicza.
 • Kozielecki J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Kozielecki J., 2002, Psychologia czynności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kozielecki J., 1997, Transgresja i kultura. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Lövle A.L., 1982, The Self: Yours, Mine or Ours: a dialectical viev. Oslo, Aschehoug AS.
 • Łukaszewski W., 1998, Czynniki decydujące o powodzeniu wychowania. W: B. Smoczyńska (red.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki. Kraków, Towarzystwo Autorów i Prac Naukowych Universitas.
 • Maslow A., 1986, W stronę psychologii istnienia, przeł. I. Wyrzykowska. Warszawa, Wydawnictwo PAX.
 • Matyjas B., 2008, Dzieciństwo w kryzysie, etiologia zjawiska. Warszawa, Wydawnictwo Żak, Teresa i Józef Śniecińscy.
 • May R., 1995, O istocie człowieka, przeł. M. Moryń, Z. Wiese. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 • Nalaskowski A., 2002, Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., 2006, Psychologia poznawcza. Warszawa,
 • Wydawnictwo PWN, Academica Wydawnictwo SWPS.
 • Nordin-Hultman E., 2004, Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. Stockholm.
 • Tokarski J. (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Utomhuspedagogik i förskola och forskoleklass, 2008, Tidningen Förskolans redaktion.
 • Włoch S., 2003, Kształcenie transgresyjne wyzwaniem edukacji XXI wieku. W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. Wrocław, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Włoch S., 2005, Pedagogika widzialna i niewidzialna w edukacji przedszkolnej, aspekty rozwojowe. W: S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zaborowski Z., 2002, Człowiek, jego świat i życie. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_11-21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.