PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Introcepcja wartości moralnych jako zadanie i wyzwanie dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wychowanie ku wartościom, mimo że jest ważnym, a może najważniejszym, zadaniem szkolnej edukacji, wiąże się z wieloma trudnościami. Przyczyny i uwarunkowania tego stanu są złożone. Ważnym uwarunkowaniem są ,,oscylacje” aksjologiczne w szeroko rozumianym środowisku społecznym, chaos aksjologiczny prowadzący do aksjologicznej ,,ślepoty”. Jednym z kluczowych zagadnień wychowania ku wartościom, w tym wartościom moralnym, jest introcepcja wartości.W poniższym opracowaniu ukazane zostaną w skrótowej formie: istota wartości moralnych oraz zarys teoretycznych podstaw introcepcji wartości. Dokonana zostanie również analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej pod kątem możliwości introcepcji wartości moralnych. Podjęta zostanie próba nakreślenia zadań dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
EN
Upbringing towards values, as the most important task of school education, meets many difficulties and barriers. Many of the causes and determinants of this phenomenon are complex. We can include axiological varieties in social environment and axiological chaos which leads to axiological blindness to the most important determinants. One of the key issues of upbringing towards values is introception of values. In this article, the essence of moral values and outline of theoretical basis of introception of values will be presented in summary form. The author will analyse Core Curriculum of early school education paying special attention to possibilities of introception of moral values. It seems to be necessary to delineate the task for early school education teacher.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
References
 • Chałas K., 2011, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości. Kielce–Lublin, Wydawnictwo Jedność.
 • Chałas K., 2006, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. II. Kielce–Lublin, Wydawnictwo Jedność.
 • Dziewiecki M., 2002, Wychowanie w dobie ponowoczesności. Kielce, Wydawnictwo Jedność.
 • Furmanek W., 1995, Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W., 2011, Introcepcja wartości. W: W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Hildebrand von D., 1982, Fundamentalne postawy moralne. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tishner (red.), Wobec wartości. Poznań, Wydawnictwo W drodze, Polska Prowincja Dominikanów.
 • Homplewicz J., 1996, Etyka pedagogiczna. Rzeszów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Kida J., 2006, Wychowanie ku wartościom w edukacji humanistycznej. W: W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kunowski S., 2003, Wartości w procesie wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łobocki M., 2000, Wartości tworzywem wychowania. W: M. Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Łobocki M., 2008, Wychowanie moralne w zarysie. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Mariański J., 2000, Wartości jako przedmiot socjologiczny. W: H. Mielicka (red.), Socjologia wychowania. Wybór tekstów. Kielce, Wydawnictwo Stachurski.
 • Mielicka H., 2001, Wartości ekonomiczne a systemy normatywne. W: B.L.J. Kaczmarek (red.), Badania naukowe, z. 5. Kielce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Społecznych.
 • Podstawka K., 2015, Wartości moralne w stylach i planach życia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie. Lublin.
 • Stefanak O., 2013, Wartości moralne maturzystów słowackich na przykładzie diecezji spiskie. Lublin, Wydawnictwo Norbertinum.
 • Świda-Zięba H., 2000, Obraz świata i bycia w świecie (Z badań młodzieży licealnej). Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 • Załącznik nr 2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_143-157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.