PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja analizy opracowanych przez studentki II roku II st. pedagogiki wczesnoszkolnej koncepcji realizacji idei emancypacyjnej w klasach I–III. W artykule podjęto próbę wskazania wartości uznanych przez autorki prac za ważne w edukacji wczesnoszkolnej, preferowanych sposobów osiągania celów oraz relacji nauczyciel– uczeń. Wyniki analizy projektów edukacyjnych wzbogacają wypowiedzi uczestniczek badań. Ostatnią część tekstu stanowią wnioski.
EN
The main aim of this article is to present the analysis of the approaches to the idea of emancipation in grades 1–3. The study was conducted by the second-year students of the second degree of pedagogy of early childhood. This article attempts to identify the values recognized by the authors of works to be important in early childhood education, preferred ways of achieving the goals and the teacher–student relationship. The results of analysis of educational projects enrich the research participants’ statements. The last part of the text are the conclusions.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
author
References
 • Brzezińska A., 2003, Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czerepaniak-Walczak M., 2015, Nauczyciel akademicki w i wobec akademickiej kultury edukacyjnej: ile praxis, ile techne? W: E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Czerepaniak-Walczak M., 1997, Student i zmiana: podmiot, przedmiot … czy ukryta rzeczywistość? „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 9/10.
 • Czerepaniak-Walczak, M., 2006, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Delors J., 1998, Edukacja: jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw edukacji dla XXI wieku. Warszawa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Klus-Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Klus-Stańska D., 2009b, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Klus-Stańska D., 2008, Dziecko w pułapce wczesnej edukacji – perspektywy krytyki adaptacyjnej i emancypacyjnej. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4 (210).
 • Klus-Stańska D., Kruk J., 2009a, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kwaśnica R., 2015, Holistyczna szkoła całodniowa. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020 – 2030 – 2040. Sukces wymaga zmian. Warszawa.
 • Kwieciński Z., 1995, Socjopatologia edukacji. Olecko-Białystok, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Trans Humana.
 • Lachowicz-Tabaczek K., 2004, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Leppert R., 1996, Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Maj A., 2014, Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2(25).
 • Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sajdak A., 2013, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szymański M.S., 2010, O metodzie projektów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Trzebiński J., 1985, Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych W: M. Lewicka (red.), Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_179-190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.