PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Dziecko i dzieciństwo w percepcji dzieci kończących edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziecko i dzieciństwo to kategorie, które trudno jest jednoznacznie określić. Przybierają one bowiem różne znaczenia zależnie od zmieniających się okresów historycznych, kręgów kulturowych i środowiskowych oraz teorii naukowych, rozwijanych w ramach różnych dyscyplin badawczych. Znaczenia te w istotny sposób rzutują na sytuację dziecka w społeczeństwie w określonym miejscu i czasie, a także na kształt i jakość jego relacji z osobami dorosłymi oraz nabywane przez nie doświadczenia życiowe. Przedstawione w opracowaniu badania ukazują, jaki obraz dziecka i dzieciństwa ukształtował się w świadomości współczesnych dzieci kończących edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Podstawę do nakreślenia tego obrazu stanowiła analiza odpowiedzi dzieci na pytania zadane im w czasie indywidualnych rozmów.
EN
Child and childhood are categories that are difficult to define as they gain different meanings depending on changing historical periods, cultural and environmental circles and scientific theories developed within different scientific disciplines. These meanings significantly influence the situation of the child in society at a specific place and time, as well as the shape and quality of his relationships with adults and the life experiences he gains. The study presents a picture of a child and his childhood formed in the awareness of modern children finishing pre-school and early childhood education. The basis for this picture was an analysis of children’s responses to the questions asked during individual interviews.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
author
References
 • Appelt K., 2001, Dziecko i dzieciństwo w oczach dorosłego. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa. Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
 • Aries P., 2010, Historia dzieciństwa. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Didkowska B., 2015, Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526, art. 1).
 • Matyjas B., 2008, Oblicza dzieciństwa we współczesnych rodzinach polskich. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowak J., 2013, Kategoria dzieciństwa i jej pedagogiczno-społeczne aspekty. „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, z. 17.
 • Segiet K., 2011, Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczanie rzeczywistości. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Smolińska-Theiss B., 1993, Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Smolińska-Theiss B., 2010, Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. „Chowanna”, nr 1.
 • Śliwerski B., 2007, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 2004, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.
 • Zazzo R., Mathon T., 1974, Zwierzyniec. W: R. Zazzo (red.), Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa, PZWL.
 • Zwiernik J., 2008, Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii „dziecko”. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_95-109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.