PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Podejście aksjologiczne jako metodologiczna podstawa rozwoju pedagogiki i doskonalenia praktyki edukacyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Axiological dimension of educational practice has always been topical, but in the times of political, social and economic crisis in Ukraine, in the times of the depreciation of cultural traditions and search for values, shifting of axiological issues towards the centre of scientific reflection and teaching practice is taking place. This is due to many reasons. Decisive among them are the global trend in the change of the basic paradigm of education, its shift from a technocratic to humanitarian one, philosophical rethinking of value and ideological principles of educational practices, as well as of value and ideological content of the educational process; world trends of globalization with inherent intensive migration. Search for axiological bases updates harmonization of national values and values common to mankind in the education system. Understanding the causes of modern education axiologization makes it possible to determine the principal problems that need attention from the part of philosophical and pedagogical reflection, and to promote the reform of the education system taking into account the current requirements of social and personal development in their interconnection. Scientific knowledge, including pedagogical one, is carried out not only due to the desire to understand the truth, but also for the purpose of the implementation of social issues. Axiological approach provides the link between the educational practices and the knowledge of educational phenomena. For the time being, the idea of values approach is being associated with the implementing of humanistic education paradigm into practice, in the framework of which the main value is a human being.
PL
Wymiar aksjologiczny praktyki edukacyjnej od zawsze jest aktualny. W okresie społecznego i gospodarczo-politycznego kryzysu na Ukrainie, oraz zaniechania kulturalnych tradycji i poszukiwania wzorców, daje się zauważyć przemieszczenie problematyki aksjologicznej do centrum refleksji naukowej i praktyki pedagogicznej. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, do których należą m.in.: ogólnoświatowa tendencja zmiany podstawowego paradygmatu edukacji, ukierunkowanie jej z technokratycznej na humanistyczną, przemyślenie światopoglądowych zasad praktyki oraz światowe tendencje globalizacji z właściwą jej intensyfikacją procesów migracyjnych. Poszukiwanie aksjologicznych podstaw aktualizuje koordynację ogólnoludzkich i narodowych wartości w systemie edukacji. Uświadomienie sobie przyczyn „aksjologizacji” współczesnej edukacji umożliwia określenie problemów węzłowych, które potrzebują filozoficzno-pedagogicznej refleksji, oraz sprzyja przeprowadzeniu reform w systemie edukacyjnym wraz z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań społecznego i osobowościowego rozwoju w ich interakcji. Wiedza naukowa, w tym pedagogiczna, jest realizowana przez dążenie do tego, żeby ogarnąć prawdę, oraz w celu realizacji potrzeb społecznych. Aksjologiczne podejście zapewnia więź między praktyką edukacyjną a poznawaniem zjawisk pedagogicznych. Obecnie ideę aksjologicznego podejścia kojarzy się z wcieleniem w praktykę humanistycznego paradygmatu edukacji, w ramach którego główną wartością jest człowiek.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Андреев, В.И., 2000, Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий.
 • Андрущенко, В., Передборська, І. (ред.), 2009, Філософія освіти: Навчальний посібник. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.
 • Бондаревская, Е.В., 1995a, Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания. «Педагогика», № 4, pp. 29–36.
 • Бондаревская, Е.В. (ред.), 1995b, Образование в поисках человеческих смыслов. Ростов-на-Дону: РГПУ.
 • Дашутін, Г.П., Михальченко, М.І., 2001, Український експеримент на терезах гуманізму. Київ: Парлам.
 • Закон України «Про освіту», vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-proosvitu [access: 04.02.2017].
 • Кульневич, С.В., 2001, Педагогика личности от концепций до технологий. Ростов-на-Дону: Творческий центр «Учитель».
 • Леонтьев, А.Д., 1996, Ценность как междисциплинарное понятие: Опыт многомерной реконструкци. «Вопросы философии», № 4, pp. 15–26.
 • Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, file:///C:/
 • Documents%Downloads/natsionalna%20doktryna.pdf [access: 10.02.2017].
 • Підлісний, М.М., 2005, Цінності та буття особистості. Днепропетровск: ДДФА.
 • Радіонова, І.О., 2001, Соціокультурне обґрунтування навчального досвіду: досвід американської традиції. Висник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, «Філософські перипетії», № 509.
 • Сластенин, В.А., 1994, Гуманистическая парадигма педагогического образования. «Магистр», № 6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_11-19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.